Pozvánka na Konferenci personalistů 

Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě
ve dnech 20. - 22. září 2016

http://konference.klub-personalistu.cz/  

Místo konání:
Magistrát města Brna
Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno 

Spolupořadatelé:
místopředseda Nejvyššího soudu ČR JUDr. Roman Fiala
tajemník Magistrátu města Brna Ing. Pavel Loutocký
Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno
náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy Mgr. Jana Vildumetzová 

Záštitu nad konferencí převzali:
předseda Senátu ČR Milan Štěch
místopředseda Poslanecké sněmovny ČR Ing. Jan Bartošek
místopředseda Poslanecké sněmovny ČR Mgr. Petr Gazdík
hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek
hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický
hejtman Středočeského kraje Ing. Miloš Petera
hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola
primátor Statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál
Svaz měst a obcí České republiky

 

Program

Úterý 20. září 2016               10.00 – 17.00 h

Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 1

 

 Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy,

Aktuální změny ve veřejné správě

RNDr. Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra pro státní službu,
Zkušenosti s aplikací zákona o státní službě

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy,
Změny v přestupkovém právu

JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu ČR,
Nejčastější projevy nespravedlivého procesu v civilním řízení 

Ing. Miroslav Matej, Ph.D., ředitel odboru financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstva financí ČR,
Změny v rozpočtovém určení daní i ve vztahu financování veřejného opatrovnictví

doc. Ing. Milan Jan Půček, generální ředitel Národního zemědělského muzea Praha,
Financování a strategie příspěvkových organizací

Mgr. Jana Kranecová, Ph.D., vedoucí oddělení Centrální harmonizační jednotka, Harmonizace interního auditu, Ministerstvo financí ČR,
Co přinese nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí

 

Středa 21. září 2016              9.00 - 15.30 h - Souběžné jednání v jednotlivých sekcích

 

Sekce č. 1 - Vzdělávání a školství

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno, Veveří 70

 

Ing. Alena Fürstová, Česká školní inspekce,
Hospodaření školy

Ing. Jiří Macíček, náměstek generálního inspektora, Státní úřad inspekce práce,
Diskriminace a šikana na pracovišti ve školství z pohledu kontrol Státního úřadu inspekce práce

Mgr. Pavla Katzová, tajemnice Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska,
Vybrané otázky z novely školského zákona

Mgr. Václav Klaus, člen expertního týmu předsedy ODS pro školství,
Aktuální problematika školství - stav českého školství a cesta k nápravě

prof. PhDr. Ivo Možný, CSc., Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií,
Rozdíl mezi absolventem Harvardu a Karlovy / Masarykovy univerzity

RNDr. Zuzana Matušková, náměstkyně ministryně školství pro řízení sekce ekonomické,
Reforma financování v regionálním školství

JUDr. Zdeněk Novotný, soudce Nejvyššího soudu ČR;

Mgr. Kristina Chrástková, Tschöpl & Partner,
Důvody pro odvolání ředitele školy a následná úprava jeho právního postavení dle judikatury Nejvyššího soudu ČR

PhDr. Ondřej Andrys, MAE, náměstek ústředního školního inpektora, Česká školní inspekce
Aktuální témata počátečního vzdělávání z pohledu České školní inspekce

JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M., náměstek ministryně školství pro řízení sekce majetkové,
Kontrola výkonu přenesené působnosti v oblasti školství

 

Sekce č. 2 – Státní služba

Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 1

 

Ing. Zdeňka Pikešová, MPA, státní tajemnice Ministerstvo pro místní rozvoj
Aplikační praxe zákona o státní službě v Ministerstvu pro místní rozvoj

JUDr. Andrea Fáberová, ředitelka odboru vzdělávání a mezinárodní spolupráce  ve státní službě, Ministerstvo vnitra
Whistleblowing (základní otázky prošetřování oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání podle zákona o státní službě)

Ing. Jiří Tichý, Sekce státní služby Ministerstvo vnitra
Zhodnocení účinnosti úpravy provádění služebního hodnocení 

Mgr. Pavel Loutocký, BA (Hons), Ústav práva a technologií, Právnická fakulta, Masarykova univerzita
Nové trendy v kybernetické bezpečnosti a poskytování informací dnes a zítra. Připravovaná novela související s poskytováním informací ve veřejné správě a tzv. otevřená data

Ing. Petr Smrček, státní tajemník Ministerstvo práce a sociálních věcí
Aplikační praxe zákona o státní službě na Ministerstvu práce a sociálních věcí

 

Sekce č. 3 - Právní témata

 Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 1


Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR,
Co náleží mezi zbytkové pravomoci rady obce a rady kraje

doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D., soudce Nejvyššího správního soudu ČR
Zneužití zákona č. 106/1999 Sb. ve správním řízení

mjr. Mgr. et Mgr. Rostislav Šenk, Krajské ředitelství PČR Jihomoravského kraje,
Spolupráce orgánů státní správy s orgány, činnými v trestním řízení

Mgr. Jan Farský, poslanec Parlamentu ČR,
Co přinese zákon o registru smluv ÚSC

Ing. Jan Bartošek, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
Potřebujeme registr smluv? 

Mgr. Václav Sýkora, MBA, tajemník Městského úřadu Cheb,
Jak se připravit na povinnosti dle zákona o registru smluv. Dobrá praxe, praktické rady a zkušenosti

JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D., soudce Nejvyššího soudu ČR,
Vybrané otázky smlouvy o dílo podle NOZ, nároky na zaplacení ceny díla, je-li dílo vadné, spoluodpovědnost dalších osob se zhotovitelem za vady stavby

JUDr. František Púry, Ph.D., předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR
 

JUDr. Antonín Draštík, soudce Nejvyššího soudu ČR
Téma v jednání

Veřejné opatrovnictví a rizika
Lektor v jednání

 

Sekce č. 4 – Personalistika

 Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 1

 

Ing. Theodor Sojka, tajemník statutárního města Chomutov,
Motivace a odměňování ve veřejné správě

Ing. Jaromír Zajíček, MPA, tajemník Magistrátu města Děčín, předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR,
Dobrá personální praxe - hodnocení pracovníků ÚSC

Ing. Marie Kostruhová, ředitelka odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR,
Rovnocennost vzdělávání, akreditace vzdělávacích programů, příprava novely zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Mgr. Aneta Holubová, trenérka soft skills, FOXCONN,
Může být manažerem každý? Vzdělávání a tzv. měkké dovednosti pro řídící pracovníky

Ing. Jiří Macíček, náměstek generálního inspektora, Státní úřad inspekce práce,
Výstupy z kontrol zaměstnavatelů veřejné správy v oblasti pracovněprávních vztahů a bezpečnosti práce

MUDr. Vladimíra Lipšová, Státní zdravotní ústav,
Pracovně lékařské služby - povinnosti i výhody

Doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. Psychologický ústav Akademie věd ČR
Poznáváme sebe a druhé: uplatnění pětifaktorového modelu osobnosti v personalistice 

JUDr. Jiří Doležílek, soudce Nejvyššího soudu ČR
Změna předpokladů rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů dle judikatury NS 

JUDr. Zdeněk Novotný, soudce Nejvyššího soudu ČR,

Mgr. Kristina Chrástková, Tschöpl & Partner,
Pracovně-právní vztahy, zákon o úřednících a zákoník práce, rozvázání pracovního poměru dle judikatury Nejvyššího soudu ČR

Nemocenské a důchodové pojištění v praxi
Lektor v jednání

Zastoupení psychopatů mezi úspěšnými manažery a politiky
Lektor v jednání

 

Sekce č. 5 – Zdravotnictví

 Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 1

 

JUDr. Radek Policar, náměstek pro legislativu a právo Ministerstva zdravotnictví ČR,
České zdravotnictví - analýzy a výhledy

MUDr. Pavel Hroboň, M.S., řídící partner Advance Healthcare Management Institute,
Zvýšení ekonomické efektivnosti nemocnic, současné trendy ve zdravotnictví

doc. MUDr. Václav Rýznar, CSc., MBA, Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky,
Transformace krajských nemocnic v ČR

PhDr. Martina Šochmanová, MBA, náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči a kvalitu, IKEM,
Strategie v personálním zajištění nemocnic a dalších zdravotnických zařízení, nutné změny k zachování standardu zdravotní péče, vzdělávání

doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., poslanec Parlamentu ČR,
Ekonomika nemocnic

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc., Ústav lékařské etiky a ošetřovatelství Praha,
Vztah etiky a práva ve zdravotní péči

Lékařská posudková služba a systém sociálního zabezpečením
Lektor v jednání

Povinná mlčenlivost v. oznamovací povinnost poskytovatele zdravotních služeb, vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací aneb ochrana soukromí a poskytování informací ve zdravotnictví
Lektor v jednání

Možnost odmítnout a ukončit péči o pacienta a problematika neodkladné péče, přístup ke zdravotnické dokumentaci
Lektor v jednání

 

Čtvrtek 22. září 2016                        9.00 – 14.00 h

 Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 1


JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu ČR – zdravice

Mgr. Bc. Aleš Roztočil, LL.M., soudce Nejvyššího správního soudu ČR,
Rozsah poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. podle judikatury Nejvyššího správního soudu ČR

JUDr. Ljubomír Drápal, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR,
Vazby zákoníku práce a služebního zákona

JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., soudce Ústavního soudu ČR,
Proč nahrazovat újmu, kterou způsobí veřejná moc

doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D., soudce Ústavního soudu ČR,
Limity svobody projevu osob ve veřejné službě

Ing. Daniel Trnka, analytik Ředitelství veřejné správy a územního rozvoje, OECD,
Efektivita veřejného sektoru - zpráva OECD o veřejné správě

plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., ředitel odboru vnějších vztahů a legislativy Generálního ředitelství HZS ČR,
Územní samospráva a krizové řízení

Doprovodný program:

Doprovodný program bude probíhat ve středu 21. září 2016 po skončení odborného programu:

  • tour po brněnských funkcionalistických vilách
  • prohlídka Mincmistrovského sklepa
  • prohlídka Kostnice
  • prohlídka Krytu 10-Z
  • prohlídka Vily Tugendhat

Společenský program: 

Úterý 20. září 2016               Kulturní centrum Babylon                18.00 – 00.00 h

 

Společenský večer, vyhodnocení soutěží Personalista veřejné správy a Personální manažer územní samosprávy.

 

Středa 21. září 2016              Špilberk                                             19.00 – 00.00 h


Společenské setkání účastníků konference na Špilberku, s rautem v prostorách hradní vinárny, hradního sklepa a hradní hlásky s přístupem na jižní terasu. Pro předem přihlášené účastníky bude zajištěna prohlídka kasemat.

Kompletní program konference naleznete zde

Doprovodný a společenský program konference naleznete zde

Závaznou přihlášku s informací o ceně naleznete zde

Výjimka pro mateřské školy, základní školy, střední školy, vyšší odborné školy, vysoké školy a univerzity, nemocnice, polikliniky a instituce poskytující zdravotní služby, které si mohou objednat buď účast na celé konferenci nebo jen účast na 1 dni, kdy je jednání v sekcích – středa 21. 9. 2016

Pro účastníky konference je domluvena možnost ubytování za zvýhodněné ceny.

Pokud si budete ubytování objednávat, pak při rezervaci uvádějte vždy heslo „Klub personalistů“.

Další informace naleznete na webových stránkách konference: http://konference.klub-personalistu.cz/

  

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.