| | | | |


Drobečková navigace

Úvodní strana

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a příslušnými ustanoveními Statutu Masarykovy univerzity, Podmínek pro přijetí ke studiu, způsobu podávání přihlášek a průběhu studia (Příloha č. 4 ke Statutu MU) a Statutu Právnické fakulty Masarykovy univerzity, jakož i v souladu s usnesením Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity ze dne 18. května 2016

stanovuji

PODMÍNKY PŘIJETÍ K NAVAZUJÍCÍMU MAGISTERSKÉMU, MAGISTERSKÉMU A BAKALÁŘSKÉMU STUDIU NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERZITY pro akademický rok 2017/2018

I.

Studijní programy a studijní obory

Pro akademický rok 2017/2018 se uskuteční přijímací řízení ke studiu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity (dále jen „fakulta“):

 1. v akreditovaném magisterském studijním programu Právo a právní věda, ve studijním oboru Právo, a
 2. v akreditovaném navazujícím magisterském kombinovaném studijním programu Veřejná správa, ve studijním oboru Veřejná správa, a
 3. v akreditovaném bakalářském kombinovaném studijním programu Právní specializace, ve studijních oborech Obchodněprávní studia, Mezinárodněprávní obchodní studia a Vyšší justiční úředník, a
 4. v akreditovaném bakalářském kombinovaném studijním programu Veřejná správa, ve studijních oborech Veřejná správa a Teorie a praxe trestního a správního procesu

II.

Předpokládané počty přijímaných studentů

     (1)  S ohledem na kapacitní možnosti fakulty, podmínky stanovené MŠMT a vnitřní pravidla MU, je předpokládaný počet studentů, kteří se zapíší do prvního semestru akademického roku 2017/2018, stanoven následovně:

 • v magisterském studijním programu Právo a právní věda, studijním oboru Právo 450 studentů,
 • v navazujícím magisterském studijním programu Veřejná správa, studijním oboru Veřejná správa 50 studentů,
 • v bakalářském studijním programu Právní specializace, ve studijním oboru Obchodněprávní studia 50 studentů,
 • v bakalářském studijním programu Právní specializace, ve studijním oboru Mezinárodněprávní obchodní studia 40 studentů,
 • v bakalářském studijním programu Právní specializace, ve studijním oboru Vyšší justiční úředník 40 studentů,
 • v bakalářském studijním programu Veřejná správa, ve studijním oboru Veřejná správa 80 studentů,
 • v bakalářském studijním programu Veřejná správa, ve studijním oboru Teorie a praxe trestního a správního procesu 40 studentů.

     (2)  Počet uchazečů přijímaných ke studiu v příslušném studijním programu podle ustanovení § 49 odst. 5 zákona o vysokých školách je určen počty uchazečů v ustanovení čl. V. odst. 7 a čl. VI. odst. 6 po odečtení počtu studentů, kteří se k převzetí rozhodnutí o přijetí nedostavili nebo se nezapsali. V závislosti na celkovém počtu studentů zapsaných ke studiu do prvního semestru příslušného akademického roku, podmínkách stanovených MŠMT a vnitřních pravidlech MU, si fakulta vyhrazuje právo v případě, že počet zapsaných studentů klesne pod počet určený v odst. 1 tohoto článku pro daný program a obor, nenabídnout přijetí dalším uchazečům.

III.

Přihláška ke studiu

     (1)  Ke studiu ve vyhlášených programech a oborech je nutné podat elektronickou přihlášku (dále jen přihláška). Jiné formy přihlášky nejsou akceptovány.

     (2)  Formulář elektronické přihlášky a další podmínky a informace jsou zveřejněny na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/.

     (3)  Vyplněním elektronického formuláře uchazeč získá přístupové heslo pro kontakt s univerzitou a fakultou.

     (4)  Přihláška do magisterského studijního programu Právo a právní věda a bakalářských studijních programů Právní specializace a Veřejná správa musí být podána prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity (odst. 2) ve lhůtě do 24.00 hodin dne 28. 2. 2017.

     (5)  Přihláška do navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa musí být podána prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity ve lhůtě do 24:00 hodin dne 30. dubna 2017.

     (6)  Vady v elektronické přihlášce uchazeč odstraňuje způsobem a ve lhůtách stanovených v rámci systému. Fakulta je oprávněna uchazeče vyzvat k doložení údajů uvedených v elektronické přihlášce, případně k doložení platby poplatku. Neodstranění vad nebo nedoložení údajů či platby řádně a včas může mít podle povahy za následek nezahájení řízení nebo zastavení řízení. Příslušná přihláška se vztahuje ke zvolenému studijnímu programu a tento nelze po zahájení přijímacího řízení měnit.

     (7)  Průběh přijímacího řízení uchazeč může sledovat prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity (odst. 2) na základě přístupového hesla (odst. 3).

     (8)  Ověření zdravotní schopnosti studovat na vysoké škole se nevyžaduje. Uchazeč vážně tělesně nebo smyslově postižený, který pro toto postižení nemůže vykonat přijímací zkoušku běžným způsobem, má právo požádat o vhodnou úpravu podmínek vykonání zkoušky, a to v elektronické přihlášce. Úředně ověřenou kopii rozhodnutí o přiznání ZPS nebo ZTP, kopii pracovní rekomendace, případně další doklady, uchazeč zašle na adresu:

Masarykova univerzita, Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, Komenského náměstí 2, 602 00 Brno.

Dále pak uchazeč postupuje podle pokynů, které mu určí Masarykova univerzita. 

IV.

Poplatek za přijímací řízení

     (1)  Poplatek za přijímací řízení činí 400 Kč za každý přihlášený studijní obor na fakultě.

     (2)  Poplatek si uchazeč sám vypočte podle počtu studijních oborů, ke kterým se přihlásil na fakultě. Poplatek se hradí převodem, bankovní složenkou nebo poštovní poukázkou ve prospěch účtu Masarykovy univerzity. Poplatek nelze platit v hotovosti.

     (3)  Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu, nejpozději však v případě magisterského studijního programu Právo a právní věda a bakalářských studijních programů Právní specializace a Veřejná správa do 28. února 2017, v případě navazujícího magisterského studijního programu do 30. dubna 2017.

     (4)  Nedostavení se k přijímací zkoušce není důvodem pro vrácení poplatku.

V.

Podmínky přijetí ke studiu do magisterského studijního programu Právo a právní věda a bakalářských studijních programů Právní specializace a Veřejná správa

     (1)  Podmínkou přijetí ke studiu do magisterského studijního programu Právo a právní věda a bakalářských studijních programů Právní specializace a Veřejná správa je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Povinnou součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška v podobě Testu studijních předpokladů Masarykovy univerzity (dále jen „TSP“). V přijímacím řízení není zohledňován výsledek státní maturity.

     (2)  Uchazečům o přijetí do oborů Veřejná správa, Obchodněprávní studia, Mezinárodněprávní obchodní studia a Teorie a praxe trestního a správního procesu, kteří ke dni podání přihlášky, nejpozději však do 28. února 2017, prokáží praxi v oboru přesahující 1 kalendářní rok, bude k percentilu dosaženému v TSP přičtena bonifikace ve výši 20 % percentilu dosaženého v TSP, avšak maximálně do celkové výše 100. Doklad o praxi se přikládá k elektronické přihlášce ve formátu pdf na předepsaném formuláři dostupném na http://www.law.muni.cz/content/cs/potvrzeni/

Uchazečům o přijetí do oboru Vyšší justiční úředník, kteří ke dni podání přihlášky, nejpozději však do 28. února 2017, prokáží praxi v oboru v rezortu Ministerstva spravedlnosti přesahující 1 kalendářní rok, bude k percentilu dosaženému v TSP přičtena bonifikace ve výši 20 % percentilu dosaženého v TSP, avšak maximálně do celkové výše 100. Doklad o praxi se přikládá k elektronické přihlášce ve formátu pdf na předepsaném formuláři dostupném na http://www.law.muni.cz/content/cs/potvrzeni/

Příklad: Pokud uchazeč dosáhne percentilu 50 a prokáže požadovanou praxi, bude jeho celkový výsledek činit 60 (50+20% z 50 = 60). Pokud uchazeč dosáhne percentilu 90 a prokáže požadovanou praxi v oboru, bude jeho celkový výsledek činit 100 (90+20% z 90 = 108, ale celkový výsledek může činit nejvýše 100).

     (3)  Děkan může rozhodnout o prominutí konání přijímací zkoušky u uchazeče, který v celoživotním vzdělávání realizovaného Právnickou fakultou Masarykovy univerzity získal nejméně 45 kreditů v předešlém akademickém roce nebo 30 kreditů v předešlém semestru, a celkem dosáhl nejméně 60 kreditů, a to za absolvované studijní předměty odpovídající studijním předmětům studijního programu, do něhož podal přihlášku k přijímacímu řízení.

     (4)  Test studijních předpokladů (TSP) zkoumá schopnosti uchazeče úspěšně studovat na Masarykově univerzitě. Skládá se z 60 položek členěných do 6 subtestů. Jedná se o testování verbálního, numerického, analytického a kritického myšlení, prostorové představivosti a kulturního přehledu. Každý subtest obsahuje 10 položek. Celý test sestává z 50 položek v českém jazyce a 10 položek v anglickém jazyce (napříč subtesty). Každá položka se skládá ze zadání a pěti nabízených možností odpovědi, z nichž je vždy právě jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za nesprávnou odpověď se odečítá 0,25 bodu; položka bez odpovědi znamená nula bodů. Délka trvání TSP je 100 minut.

     (5)  K vyhodnocení TSP slouží pouze odpovědní formulář, ten je počítačově snímán a zpracováván. Odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním číslem (číslem přihlášky). Určujícím kritériem úspěšnosti v TSP je tzv. percentil vypočtený na základě počtu získaných bodů a varianty TSP, kterou uchazeč psal. Každý uchazeč tak může získat maximálně 100. percentil, minimální hodnota percentilu je téměř nulová. Percentil vyjadřuje, kolik procent uchazečů podalo nižší nebo stejný výkon. Pro přijetí ke studiu je rozhodné umístění v pořadí uchazečů podle dosaženého percentilu v kapacitním limitu fakulty.

     (6)  Termín konání TSP:       6.  a 7. května 2017 (sobota a neděle)

 

Hlásí-li se uchazeč na více oborů (či fakult) Masarykovy univerzity, absolvuje v daném roce TSP pouze jednou; výsledky budou započteny ke všem přihláškám, pro které je TSP relevantní.

Místo a čas konání TSP budou uchazeči sděleny prostřednictvím jeho elektronické přihlášky.  

     (7)  Uchazeči, kteří se výsledkem TSP umístili v pořadí do místa určeného Přijímací komisí, budou pozváni k ověření splnění podmínek dosaženého vzdělání podle odst. 1 a převzetí rozhodnutí o přijetí a zápisu ke studiu (dále jen „převzetí rozhodnutí"). Převzetí rozhodnutí se uskuteční ve dnech 20. až 22. června 2017. V případě, že více uchazečů dosáhne v rámci příslušného studijního oboru stejného percentilu, jako má uchazeč na posledním kapacitním místě k pozvání k převzetí rozhodnutí, je pozvána celá skupina s tímto percentilem.

     (8)  Složení maturitní zkoušky uchazeč pozvaný k převzetí rozhodnutí podle odst. 7 prokazuje úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení (dále jen „vysvědčení"). Vykonal-li uchazeč maturitní zkoušku v zahraničí, prokazuje splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách.

     (9)  V případě, že uchazeč nepředloží vysvědčení a ani do 3. července 2017 vysvědčení nebude doručeno fakultě, a to včetně případné nostrifikace, nebude uchazeč ke studiu přijat. Lhůtu může v případech hodných zvláštního zřetele děkan prodloužit. Žádost o prodloužení lhůty je třeba podat nejpozději do 3. července 2017.

 (10)  K převzetí rozhodnutí a zápisu je možné zmocnit jinou osobu plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z jejíhož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené s převzetím rozhodnutí a zápisem ke studiu.

 (11)  Uchazečům, kterým nebude zasláno pozvání k převzetí rozhodnutí podle odst. 7,  uchazečům podle odst. 9 a uchazečům, kteří se přijímací zkoušky nezúčastnili, zašle fakulta rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu, a to bez ohledu na ověření podmínky dosaženého vzdělání podle odst. 1.

 (12)  Nahlížení do spisu podle § 50 odst. 5 zákona o vysokých školách může uchazeč realizovat prostřednictvím http://is.muni.cz/prihlaska/.

VI.

Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa

     (1)  Podmínkou přijetí ke studiu do navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa je řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu Právní specializace nebo Veřejná správa akreditovaném na vysoké škole, anebo řádné ukončení studia realizovaného v rámci mezifakultního bakalářského studia, na jehož uskutečňování se v souladu s akreditací podílí Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Příbuznost jiných programů a oborů nebude v přijímacím řízení zkoumána. Povinnou součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška v podobě Testu odborných znalostí (dále jen „TOZ“).

     (2)  Splnění podmínky řádně ukončeného studia v bakalářském studijním programu uchazeč prokazuje úředně ověřenou kopií diplomu, kterou předkládá při převzetí rozhodnutí o přijetí. Úředně ověřenou kopii diplomu není povinen předložit uchazeč, který absolvoval bakalářský studijní program Právní specializace nebo Veřejná správa na Právnické fakultě Masarykovy univerzity nebo řádně ukončil studium realizované v rámci mezifakultního studia, na jehož uskutečňování se v souladu s akreditací podílí Právnická fakulta Masarykovy univerzity. V takovém případě budou údaje prokazující výše uvedenou podmínku získány z Informačního systému Masarykovy univerzity.

     (3)  Děkan může rozhodnout o prominutí konání přijímací zkoušky u uchazeče, který v celoživotním vzdělávání realizovaného Právnickou fakultou Masarykovy univerzity získal nejméně 45 kreditů v předešlém akademickém roce nebo 30 kreditů v předešlém semestru, a celkem dosáhl nejméně 60 kreditů, a to za absolvované studijní předměty odpovídající studijním předmětům studijního programu, do něhož podal přihlášku k přijímacímu řízení.

Termín konání TOZ: Brno: 26. května 2017

Místo a čas konání TOZ budou uchazeči sděleny prostřednictvím jeho elektronické přihlášky.  

     (4)  TOZ se skládá z 60 otázek členěných do 3 subtestů po 20 otázkách. Ze čtyř nabízených možností je vždy právě jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za nesprávnou odpověď se odečítá 0,25 bodu, přičemž položka bez odpovědi znamená nulu bodů. Jedná se o testování znalostí z oblasti veřejné správy, veřejných financí a EU a jejich právní regulace v rozsahu výuky bakalářského studijního programu Veřejná správa, oboru Veřejná správa. Délka trvání TOZ je 60 minut.

     (5)  K vyhodnocení TOZ slouží pouze odpovědní formulář, který bude počítačově snímán a zpracováván anonymně elektronicky. Odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním číslem (číslem přihlášky). Pro přijetí ke studiu je rozhodné umístění v pořadí uchazečů podle dosaženého bodového hodnocení v kapacitním limitu fakulty.

     (6)  Uchazeči, kteří se výsledkem TOZ umístili v pořadí do místa určeného Přijímací komisí, budou pozváni k převzetí rozhodnutí. Převzetí rozhodnutí se uskuteční ve dne 20. až 22. června 2017. V případě, že více uchazečů dosáhne v rámci příslušného studijního oboru stejného bodového hodnocení, jako má uchazeč na posledním kapacitním místě k pozvání k převzetí rozhodnutí, je pozvána celá skupina s tímto bodovým hodnocením.

     (7)  V případě, že uchazeč nepředloží diplom a ani do 3. července 2017 diplom nebude doručen fakultě, nebude uchazeč ke studiu přijat. Lhůtu může v případech hodných zvláštního zřetele děkan prodloužit. Žádost o prodloužení lhůty je třeba podat nejpozději do 3. července 2017.

     (8)  K převzetí rozhodnutí a zápisu je možné zmocnit jinou osobu na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z jejíhož obsahu bude patrné oprávnění zmocněnce činit za zmocnitele úkony spojené s převzetím rozhodnutí a zápisem ke studiu.

     (9)  Uchazečům, kterým nebude zasláno pozvání k převzetí rozhodnutí podle odst. 6, uchazečům podle odst. 7 a uchazečům, kteří se přijímací zkoušky nezúčastnili, zašle fakulta rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu, a to bez ohledu na ověření podmínky dosaženého vzdělání podle odst. 1.

 (10)  Nahlížení do spisu podle § 50 odst. 5 zákona o vysokých školách může uchazeč realizovat prostřednictvím http://is.muni.cz/prihlaska/.

 

VII.

Společná a závěrečná ustanovení

     (1)  Zprávu o průběhu přijímacího řízení včetně základních statistických údajů ve smyslu ustanovení § 50 odst. 9 zákona o vysokých školách zveřejní Masarykova univerzita na www.muni.cz u TSP a Právnická fakulta u TOZ na www.law.muni.cz.

     (2)  Dotazy ve vztahu k fakultě lze adresovat na studijni@law.muni.cz a ve vztahu k rektorátu Masarykovy univerzity na studijni@rect.muni.cz.

     (3)  Informace o kurzech vhodných k přípravě pro vysokoškolské studium organizované fakultou jsou k dispozici na www.law.muni.cz.

     (4)  Úplné znění TSP z předchozích přijímacích řízení, klíče správných odpovědí a základní statistické informace lze nalézt na www.muni.cz, u TOZ na www.law.muni.cz

V Brně dne 19. 10. 2016 

doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., v. r.

děkanka


nahoru