Zásady publikační etiky u sborníků vydávaných Právnickou fakultou MU

Cílem těchto zásad je prevence před případnými protiprávními a neetickými postupy autorů sborníkových příspěvků.

Zasláním příspěvku vydavateli autor potvrzuje, že jeho příspěvek je původním dílem, které doposud nebylo publikováno. Jakékoliv plagiátorství, předkládání totožných nebo již publikovaných rukopisů, uvádění nepřesných údajů a nepravdivých prohlášení, považuje vydavatel za nepřijatelné a neetické. Nepůvodní díla a díla, která jsou plagiátem, vydavatel nepublikuje.

Zásady publikační etiky vychází z pramenů COPE (Committee on Publication Ethics).

V případě, že některá otázka není výslovně upravena v těchto zásadách, platí prameny COPE podpůrně.

Vydavatel před zahájením jakékoli spolupráce s těmito zásadami seznámí autory, editory a recenzenty. Současně je informuje o existenci dokumentů COPE a jejich podpůrné aplikaci.

Autoři

 • garantují, že příspěvek ve sborníku je jejich původním autorským dílem,
 • dodržují formální požadavky stanovené vydavatelem, včetně pravidel pro citace zdrojů,
 • dodržují povinnost uvést spoluautory,
 • garantují, že tentýž příspěvek nebyl současně zaslán ke zveřejnění v jiném sborníku, monografii nebo časopisu,
 • garantují, že příspěvek nebyl v minulosti publikován, tj. že je původní dílem,
 • dodržují citační etiku a uvádí veškeré použité zdroje,
 • zavazují se, že oznámí vydavateli jakoukoliv pochybnost ohledně původnosti a autorství příspěvků.

Editoři

 • odpovídají za celkový obsah a kvalitu sborníku,
 • respektují požadavek originality a zachování celistvosti vědeckých výstupů,
 • respektují to, že informace týkající se publikace (např. recenzní posudky) jsou důvěrné,
 • uvedou všechny osoby, které na publikaci sborníku pracovaly,
 • neuvádí jako autory sborníku ty osoby, které na sborníku nepracovaly,
 • předchází případnému střetu zájmů autorů a recenzentů,
 • rozhodují o zařazení příspěvku do sborníku s přihlédnutím k recenzím,
 • nezařadí do sborníku příspěvek, u kterého je podezření, že není původní, resp. je výsledkem plagiátorství.

Recenzenti

 • dodržují pokyny ze strany vydavatele a editora,
 • dodržují anonymitu recenzních řízení (double blind peer review),
 • dodržují termíny stanovené editorem či vydavatelem,
 • recenze provádí nestranně a konstruktivně s použitím věcných a objektivních argumentů bez osobních výpadů vůči autorovi,
 • dodržují důvěrnost informací,
 • vyhýbají se střetu zájmů, popř. na tento střet zájmů včas upozorní vydavatele,
 • upozorní vždy při podezření na plagiátorství.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.