Školení studentů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Při zápisu do 1. ročníku studia byl student seznámen:

 1. se všeobecnými zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku práce č.  262/2006 Sb.
 2. s pojmem úraz studenta vysoké školy, evidencí úrazů studentů vysoké školy,
 3. s poskytováním první pomoci,
 4. s odškodněním úrazu studenta vysoké školy.

V zájmu chránit zdraví své a zdraví ostatních osob je student zejména povinen:

 • dbát na zvýšenou opatrnost při otvírání dveří, jak při vstupu do budovy, tak uvnitř budovy a při chůzi po schodech,
 • dodržovat zásady bezpečného chování ve společných prostorách fakulty, v učebnách, na chodbách, schodištích, tělocvičnách apod.,
 • dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, se kterými byl prostřednictvím svého vyučujícího seznámen,
 • dodržovat informace na bezpečnostních značkách umístěných v prostorách fakulty,
 • oznámit svému pedagogickému dozoru nedostatky a závady, které by mohly ohrozit BOZP,
 • během výuky nebýt pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek,
 • hlásit okamžitě odpovědnému pedagogickému dozoru jakékoliv poranění, ke kterému došlo při plnění školních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi.

Student nesmí manipulovat, zapínat, vypínat případně obsluhovat žádné přístroje a zařízení, které mu nebyly v rámci výuky přiděleny a s jejichž obsluhou nebyl seznámen.

Školení o požární ochraně studentů 1. ročníků

V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k zajištění požární ochrany povinni:

 1. počínat si tak, aby jejich činnost nebyla příčinou vzniku požáru,
 2. plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
 3. dodržovat zákaz kouření v prostorách fakulty,
 4. seznámit se s požárně poplachovými směrnicemi a požárním evakuačním plánem vyvěšenými v každém podlaží budovy,
 5. seznámit se s únikovými cestami a únikovými východy,
 6. oznámit na vrátnici závady, které mohou být příčinou požáru,
 7. ohlásit ihned vznik požáru na ohlašovně požáru (vrátnice fakulty),
 8. uhasit požár nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, přičemž se nesmí vystavit nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo jiné osoby,
 9. při použití přenosných hasicích přístrojů k likvidaci vzniklého požáru je třeba postupovat s rozvahou a použít hasicí přístroj vhodný pro hořící látku,
 10. v případě vzniku požáru postupovat dle pokynů uvedených v požárních poplachových směrnicích,
 11. po vyhlášení evakuace jsou povinni opustit objekt nejbližším únikovým východem, přičemž se řídí pokyny členů evakuačního týmu,

Studenti nesmí:

 1. poškozovat, odstraňovat nebo ničit pokyny, směrnice a tabulky sloužící požární ochraně,
 2. manipulovat s otevřeným ohněm,  hořlavinami, zábavnou pyrotechnikou a výbušninami v prostoru fakulty,
 3. poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů, nástěnných hydrantů a požárně bezpečnostních zařízení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.