Závěrečná zpráva o řešení rozvojového projektu

Název projektu: Mezinárodní meziuniverzitní studium LLM
Číslo projektu: 195
Podtitul: Postgraduální studium obchodního práva
Období projektu: 1.1.2005 – 31.12.2005
Hlavní řešitel: doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc., Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Cílem projektu bylo vyvinout, na mezinárodní úrovni validovat (akreditovat) a zahájit realizaci nového dvouletého postgraduálního studijního programu „Master of Laws“ na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, se zaměřením na obchodní právo (LLM in Corporate Law). Tvorba programu i jeho realizace je založena na spolupráci Masarykovy univerzity v Brně (Právnická fakulta) a Nottingham Trent University ve Velké Británii (dále jen N.T.U.), která poskytuje validační servis a úspěšným absolventům titul LL.M.

Pro rok 2005 byly stanoveny tyto konkrétní výstupy:
a)  definitivní dořešení otázek souvisejících s mezinárodní validací studia
b)  web a systém elektronické podpory studia
c)  vypracování a rozsev marketingových materiálů
d) zahájení pilotní realizace studia
e) tvorba studijních materiálů pro vyšší semestry
f) tvorba evaluačních dotazníků
           
ad a)
Ve stanoveném období byl úspěšně dokončen validační proces nezbytný pro realizaci studia v České republice. Jeho součástí byla především příprava jednotlivých modulů (předmětů) studia a několikeré přepracování validační dokumentace na základě připomínek ze strany N.T.U., které bylo završeno úspěšnou validací programu ze strany N.T.U. v dubnu 2005.
    V průběhu druhého a třetího čtvrtletí byla validační dokumentace nadále upravována a doplňována, byly zapracovány připomínky ze strany N.T.U. Spolupráce mezi oběma zmiňovanými subjekty byla na konci záři 2005 potvrzena podpisem smlouvy o poskytnutí oprávnění k poskytování studia na dobu tří let.

ad b) 
Součástí podpory studijního programu LLM – obchodní právo jsou veřejně přístupné internetové stránky (součást stránek Právnické fakulty MU) se základními informacemi o programu a přístupem k on-line přihlášení ke studiu. Účastníci studia využívají Informační systém Masarykovy univerzity, který jim mj. umožňuje využití poštovní schránky, úschovny dokumentů, účast v diskusní skupině, přístup ke kontaktům na pracovníky univerzity i další účastníky studia, přístup k dokumentovému serveru s veškerými studijními materiály a podklady pro všechny vyučované předměty, atd. Součástí poskytovaných studijních materiálů jsou také multimediální pomůcky.

ad c)
Ve vymezeném období byly zpracovány propagační materiály. V průběhu roku byla o studiu několikrát informována veřejnost prostřednictvím inzerátů v Hospodářských novinách a v týdeníku Respekt a prostřednictvím zpráv v univerzitních novinách muni.cz. Informace o zahájení studia byly zveřejněny na internetových stránkách Masarykovy univerzity v Brně, na stránkách Právnické fakulty MU, iPrávník.cz, České advokátní komory, KarieraWeb.cz, Konkursních novin a Právního zpravodaje. U příležitosti zahájení studia byla také vydána tisková zpráva.
    Vedle výše uvedeného způsobu propagace byla využita forma tzv. direct marketing, spočívající v informování vybraných komerčních subjektů písemnou i elektronickou formou.
    Na začátku července 2005 Právnická fakulta uspořádala informační schůzku pro veřejnost, kde byli zájemci podrobně seznámeni s obsahem a formou programu.

ad d)
Pilotní realizace studia byla zahájena v říjnu 2005. Slavnostního zahájení se zúčastnili zástupci Masarykovy univerzity v Brně (rektor, prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D. a kvestor, doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA), náměstek ministra spravedlnosti JUDr. Roman Polášek, zástupkyně Nottingham Trent University paní Jane Ching a zástupci Akademické rady programu (rektor Vysokého učení technického v Brně, prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA a soudce Ústavního soudu České republiky JUDr. PhDr. Stanislav Balík).
    Zahájení studia předcházela realizace přijímacího řízení vč. přijímacích motivačních pohovorů. V prvním běhu zahájilo studium celkem 28 účastníků. Do konce kalendářního roku 2005 se uskutečnily 3 moduly prvního semestru: Úvod do veřejného práva a práva EU (říjen 2005), Podniková strategie a právo (listopad 2005), Obchodní právo I (prosinec 2005).

ad e)
V rámci tvorby validačního dokumentu byl připraven podrobný seznam literatury a studijních pomůcek, které budou používány v průběhu celého studia. Podklady pro přímou výuku zpracovávají učitelé průběžně a oproti původnímu plánu jsou k dispozici vždy před zahájením semestru, ve kterém je výuka příslušného modulu realizována.

ad f)
Základním prostředkem kontroly kvality studijního programu jsou evaluační dotazníky, které účastníci studia vyplňují po absolvování každého modulu a jejichž vyhodnocení zahrnuje také získání indexu CSI (Client Satisfaction Index). Na základě získaných informací jsou pak činěna případná opatření vedoucí k nápravě nedostatků. 
    V oblasti hodnocení kvality je zásadní ustavení jednoho z akademických orgánů studijního programu, odpovědného za tuto oblast, a to programové zkušební rady (Programme Examination Board), jejímiž členy jsou také dva externí kontroloři (External Examiners) jmenovaní N.T.U. a schvalující formu a obsah veškerých hodnocení v rámci programu.

    V průběhu řešení projektu v roce 2005 nedošlo k žádným změnám. Projekt byl realizován v souladu s plánem předloženým v žádosti o poskytnutí finančních prostředků. 
    Projekt LLM – mezinárodní meziuniverzitní studium č. 195 je projektem pokračujícím z roku 2004. V roce 2004 byl projekt pod č. 194 financován na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 30.1.2004, čj.11 425/2004-30 s celkovou dotací 950 tis. Kč. Rok 2005 byl tedy druhým a závěrečným rokem realizace projektu.
    Projekt byl v roce 2005 finančně podpořen na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 2.2.2005, čj. 11 731/2005-30/301 v celkové výši 950 tis. Kč. 
    Finanční prostředky byly použity především na pohyblivé složky mezd pracovníků podílejících se na řešení projektu a na služby spojené s realizací projektu. Oproti původnímu plánu byly nižší materiální náklady a naopak čerpání v oblasti služeb a nákladů nevýrobní povahy bylo vyšší. Důvodem byla skutečnost, že část těchto nákladů svým charakterem sice spadá do uvedené kategorie ale věcně souvisí s náklady zahraničních služebních cest. Celková výše rozpočtu byla dodržena (přehledné čerpání je uvedeno v přiložené tabulce – viz. příloha č. 1).

Závěr:  Lze konstatovat, že v rámci realizace projektu LLM – mezinárodní meziuniverzitní studium v průběhu roku 2005 byly naplněny stanovené cíle. Byla získána mezinárodní validace a s tím i možnost poskytovat tento nový studijní program v České republice. Ve vymezeném období byla zahájena realizace studia s kladnými výsledky a ohlasy. Vzhledem k výše uvedenému lze projekt považovat za úspěšný.

V Brně dne 10. ledna 2006                                                        doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. v.r.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.