| | | | |


Drobečková navigace

Úvodní strana

Projekt Ministerstva pro místní rozvoj


 Určení optimálních práv a povinností obcí v oblasti bytové politiky pro právní úpravu zákona o obcích.
JUDr. Alena Kliková

Cílem daného projektu a výzkumu bylo zpracování a určení možností úpravy zákona o obcích či přípravy nového zákona, a to z pohledu vyjasnění a zprůhlednění role obecního bytového fondu, s důrazem na roli obcí při zajišťování bydlení především pro sociálně slabé a jinak znevýhodněné domácnosti. Základem zkoumání a právního určení bylo provedení analýzy samosprávné působnosti obcí v oblasti bydlení, která je upravena zákonem o obcích, a posouzení možností, které tato právní úprava nabízí pro realizaci státní bytové politiky na lokální úrovni, zejména ve vztahu k nepotřebnější cílové skupině - sociálně slabým a ohroženým domácnostem. Dále byl zpracován přehled právní úpravy role obcí v oblasti bydlení ve vybraných zemích Evropské unie, a to jak tradičních členských států, tak nových. Byla provedena analýza bytové politiky v zemích Polska, SRN, Slovenska, Švédska a Velké Británie. Jedná se o státy s odlišnou kulturou a zvyklostmi, také v případě např. Velké Británie o zemi s jinou strukturou právního systému a právního řádu, než u ostatních zemí, dále např. také SRN je zemí s absolutně odlišným systémem územního uspořádání a s jinými pravomocemi v rámci takovéhoto uspořádání, bylo tedy možné využít pouze některé myšlenky a instituty těchto států a nikoliv jejich právní úpravy.

Po zpracování celkového právního náhledu na současnou zákonnou úpravu role obcí v oblasti bytové politiky, včetně zpracování některých konkrétních úprav provádění takovéto politiky některých obcí autorský kolektiv dospěl k několika závěrům a zpracoval určité obecné návrhy na zlepšení současného stavu.

Jednou z variant řešení, které se nabízela byl návrh změny zákona o obcích v oblasti upravující zajišťování bytové politiky obcí. Takováto varianta a návrh  považujeme za nadbytečný, neboť současná právní úprava se jeví jako dostatečná, a to hlavně z důvodů, že zajišťování bytů a naplňování bytové politiky je vhodné ponechat vždy na samosprávném uvážení obcí a na jejich zvážení nutnosti a aktuálnosti této úpravy, neboť z našich zjištění vyplývá, že jsou velké rozdíly v bytové potřebnosti menších obcí a statutárních měst, nemluvě o Praze. Jedná se tedy dle našeho názoru o vhodnější řešení ponechat úpravu systému zajišťování bytů na možnostech samosprávy, aby takovéto principy přidělování bytů a zabezpečování bytů pro sociálně slabé občany zajišťovaly a upravovaly v rámci svých možností na úrovni samosprávy obce.

Jako další varianta návrh se nabízí možnost zvážení vypracování nového zákona, který by upřesňoval konkrétní možnosti a povinnosti obcí v rámci zajišťování bytové politiky na území obce, tak jak je zmocňuje zákon o obcích. Jednalo by se o zákonnou úpravu, která by stanovila obci povinnosti zřídit a provozovat obecní bytový fond, který by představoval určité procento bytů v závislosti na počtu občanů dané obce. Tyto byty by sloužily aktuální potřebě zajišťování bytů sociálně slabým občanům, kteří se dostanou do hmotné nouze. V souvislosti s eventuelní změnou či novou úpravou zákona o zajišťování bytové politiky na úrovni obcí, který by se zabýval také možností či povinností přidělování bytů sociálně slabým občanům, by bylo nutné změnit předpisy sociálního zabezpečení.  


nahoru