Projekt Ministerstva pro místní rozvoj


 Určení optimálních práv a povinností obcí v oblasti bytové politiky pro právní úpravu zákona o obcích.
JUDr. Alena Kliková

Cílem daného projektu a výzkumu bylo zpracování a určení možností úpravy zákona o obcích či přípravy nového zákona, a to z pohledu vyjasnění a zprůhlednění role obecního bytového fondu, s důrazem na roli obcí při zajišťování bydlení především pro sociálně slabé a jinak znevýhodněné domácnosti. Základem zkoumání a právního určení bylo provedení analýzy samosprávné působnosti obcí v oblasti bydlení, která je upravena zákonem o obcích, a posouzení možností, které tato právní úprava nabízí pro realizaci státní bytové politiky na lokální úrovni, zejména ve vztahu k nepotřebnější cílové skupině - sociálně slabým a ohroženým domácnostem. Dále byl zpracován přehled právní úpravy role obcí v oblasti bydlení ve vybraných zemích Evropské unie, a to jak tradičních členských států, tak nových. Byla provedena analýza bytové politiky v zemích Polska, SRN, Slovenska, Švédska a Velké Británie. Jedná se o státy s odlišnou kulturou a zvyklostmi, také v případě např. Velké Británie o zemi s jinou strukturou právního systému a právního řádu, než u ostatních zemí, dále např. také SRN je zemí s absolutně odlišným systémem územního uspořádání a s jinými pravomocemi v rámci takovéhoto uspořádání, bylo tedy možné využít pouze některé myšlenky a instituty těchto států a nikoliv jejich právní úpravy.

Po zpracování celkového právního náhledu na současnou zákonnou úpravu role obcí v oblasti bytové politiky, včetně zpracování některých konkrétních úprav provádění takovéto politiky některých obcí autorský kolektiv dospěl k několika závěrům a zpracoval určité obecné návrhy na zlepšení současného stavu.

Jednou z variant řešení, které se nabízela byl návrh změny zákona o obcích v oblasti upravující zajišťování bytové politiky obcí. Takováto varianta a návrh  považujeme za nadbytečný, neboť současná právní úprava se jeví jako dostatečná, a to hlavně z důvodů, že zajišťování bytů a naplňování bytové politiky je vhodné ponechat vždy na samosprávném uvážení obcí a na jejich zvážení nutnosti a aktuálnosti této úpravy, neboť z našich zjištění vyplývá, že jsou velké rozdíly v bytové potřebnosti menších obcí a statutárních měst, nemluvě o Praze. Jedná se tedy dle našeho názoru o vhodnější řešení ponechat úpravu systému zajišťování bytů na možnostech samosprávy, aby takovéto principy přidělování bytů a zabezpečování bytů pro sociálně slabé občany zajišťovaly a upravovaly v rámci svých možností na úrovni samosprávy obce.

Jako další varianta návrh se nabízí možnost zvážení vypracování nového zákona, který by upřesňoval konkrétní možnosti a povinnosti obcí v rámci zajišťování bytové politiky na území obce, tak jak je zmocňuje zákon o obcích. Jednalo by se o zákonnou úpravu, která by stanovila obci povinnosti zřídit a provozovat obecní bytový fond, který by představoval určité procento bytů v závislosti na počtu občanů dané obce. Tyto byty by sloužily aktuální potřebě zajišťování bytů sociálně slabým občanům, kteří se dostanou do hmotné nouze. V souvislosti s eventuelní změnou či novou úpravou zákona o zajišťování bytové politiky na úrovni obcí, který by se zabýval také možností či povinností přidělování bytů sociálně slabým občanům, by bylo nutné změnit předpisy sociálního zabezpečení.  

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.