| | | | |


Drobečková navigace

Úvodní strana

Nesplňuji podmínky pro zápis do dalšího semestru, jak mohu požádat o výjimku?

Žádost o výjimku pro zápis do následujícího semestru se podává písemně na univerzálním formuláři žádosti:

https://is.muni.cz/auth/do/law/form/so/2699373/univerzalni_zadost_new.pdf

Žádost podejte na podatelně PrF nebo odešlete poštou na adresu studijního oddělení.

Doporučený vzor:

Určeno (komu):
děkance doc. JUDr. Markétě Selucké, Ph.D. - prostřednictvím studijního oddělení
Žádost
Žádám o výjimku ze Studijního a zkušebního řádu MU pro zápis do (uveďte číslo semestru) .... semestru ak. roku (uveďte akademický rok).
Odůvodnění žádosti
Uveďte odpovídající možnost (případně obě):
  • Nesplnění opakovaných předmětů (vypište všechny neukončené opakované předměty) v termínu do konce zkušebního období.
  • Nezískání minimálního počtu kreditů v termínu do konce zkušebního období.

Pokud v odůvodnění žádosti poukazujete na důvody, které vedly k tomu, že jste podmínky nesplnil, je třeba je vždy doložit, např. potvrzením od lékaře atp.


nahoru