Ověřování podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního středoškolského vzdělání

 

Postup při ověřování splnění podmínky přijetí ke studiu dle ustanovení § 48 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách v rámci přijímacího řízení u uchazečů o studium na Masarykově univerzitě, kteří absolvovali předchozí zahraniční středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, se řídí Směrnicí Masarykovy univerzity č. 2/2019.

 

  1. Uchazeč, který získal zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR povolilo podle školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou následovně:

a) rozhodnutím o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice spolu s nostrifikační doložkou o uznání platnosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v České republice nebo osvědčením o uznání rovnocennosti zahraničního dokladu o dosažení vzdělání v České republice, vydanými krajskými úřady nebo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a to ve formě úředně ověřených kopií;

b) osvědčením o Evropském bakalaureátu, a to ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u osvědčení vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují);

c) zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu, a to ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují);

d) zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, a to ve formě úředně ověřené kopie s ověřením pravosti podpisů a otisků razítek v souladu s mezinárodními závazky České republiky a s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují).

Zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání dle písm. d) je třeba fakultě doručit nejpozději do 16. června.  V případech hodných zvláštního zřetele je děkan oprávněn tuto lhůtu prodloužit, přičemž žádost o prodloužení lhůty s uvedením důvodů je třeba podat do 2. července.

Neprokáže-li uchazeč splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou předložením dokladu uvedeného výše, nebude přijat ke studiu z důvodu neprokázání splnění podmínky přijetí ke studiu dle § 48 odst. 4 zákona.

 

 

 

  1. Uchazeč je dále povinen předložit na výzvu fakulty a ve lhůtách uvedených v této výzvě následující doklady:

a) doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního středoškolského studia, a to ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují);

b) potvrzení příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu o tom, že absolvent je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, a to ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují);

c) potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční střední škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat středoškolské vzdělání, a to ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují).

 

 

 

Dotazy prosím zasílejte na studijni@law.muni.cz. Písemné doklady prosím posílejte na adresu:

Právnická fakulta MU
Studijní oddělení
Veveří 70
61180 Brno
Česko

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.