Informace k průběhu státních závěrečných zkoušek

Určeno studentům, kteří mají podanou přihlášku k ústní součásti SZZk v období LEDEN - ÚNOR 2021 (vč. opravných zkoušek)

Vzhledem k příznivějšímu vývoji situace a omezeními souvisejícími s Covid 19 předpokládáme, že státní závěrečné zkoušky, a to jak ústní součásti, tak obhajoby bakalářských a diplomových prací, budou probíhat prezenční formou. Je však třeba počítat se změnou situace, v jejímž důsledku nebude možné konání SZZk za přítomnosti všech osob (komise i studenta) v jedné místnosti. V takovém případě budeme muset přistoupit k úpravě formy průběhu SZZk. O případných změnách budete včas informováni. Sledujte, prosím, pečlivě e-mailové zprávy studijního oddělení.

V případě prezenční formy SZZk budou členové zkušební komise a zkoušený student přítomni v jedné místnosti. Prezence studenta, losování zkušebních otázek a písemná příprava studenta tomu bude předcházet v místnosti jiné, a to pod dohledem tajemníků. Čísla konkrétních místností pro prezenci a přípravu studentů a pro výkon zkoušky jsou uvedena ve zveřejněném rozpisu komisí - viz odkazy níže.

Studenti jsou vypsáni k prezenci na konkrétní čas. Z organizačních důvodů (možný posun zkoušení při neúčasti některého ze studentů) jsou studenti povinni být přítomni na místě 1 hodinu před uvedeným časem začátku své prezence. Výsledky zkoušek budou vyhlašovány bezprostředně po ukončení průběhu ústní součásti každého studenta.

SZZk budou konány za přísných hygienických podmínek. Jak u písemné přípravy studentů, tak i v průběhu státní závěrečné zkoušky, budou zajištěny potřebné rozestupy, v místnostech bude k dispozici dezinfekce. Po celou dobu přítomnosti na fakultě je vyžadována ochrana dýchacích cest rouškou.

Student může přistoupit ke SZZk za podmínky, že se u něj neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) nebo mu nebyla nařízena karanténa.

Omlouvání neúčasti

V případě, že se student přihlášený nebo zařazený k součásti SZZk nemůže ze závažných důvodů ve stanoveném termínu dostavit, je povinen písemně poštou (či e-mailem zaslaným příslušné studijní referentce a současně v kopii na centrální e-mail: studijni@law.muni.cz) omluvit svou neúčast do 5 pracovních dnů po uplynutí termínu. Neučiní-li tak, je u této součásti státní zkoušky hodnocen stupněm „nevyhovující“ (čl. 22. odst. 6 SZŘ MU). O relevantnosti důvodů rozhodne příslušný proděkan.

Formulář omluvenky je k dispozici zde: https://is.muni.cz/auth/do/law/form/so/Omluvenka.docx

Při současné organizaci státních zkoušek, kdy jsou studenti zváni na konkrétní časy, je žádoucí, aby studenti v případě, že u nich dojde ke zdravotním komplikacím, příp. karanténním opatřením, které jim zabrání účastnit se SZZk (vč. neúčasti u obhajoby), pokud možno předem neprodleně informovali příslušnou studijní referentku.

Ústní součásti SZZk

Rozpisy komisí ústních součástí SZZk dle jednotlivých termínů, zkušebních komisí a konkrétních časů konání jsou zveřejněny na úřední desce IS MU:

Bakalářské: https://is.muni.cz/auth/do/law/ud/stud/bc/komise/ustc/?vysl=41357

Magisterské: https://is.muni.cz/auth/do/law/ud/stud/mgr/komise/ustc/?vysl=41357

Navazující magisterské: https://is.muni.cz/auth/do/law/ud/stud/nmgr/37224219/59730095/?vysl=41357

Pravidla používání nekomentovaných právních předpisů

Při písemné přípravě má student právo používat vlastní nekomentované právní předpisy, při výkonu zkoušky pak na výzvu zkoušejícího. Bližší informace najdete zde: https://is.muni.cz/auth/do/law/stud/mgr/INFORMACE_K_PREDPISUM_U_SZZk.pdf

Obhajoby závěrečných prací a posudky

Obhajoby závěrečných prací mohou katedry realizovat v průběhu celého zkouškového období od 18. 1. 2021 do 26. 2. 2021.  

Posudky vedoucího práce a oponenta budou studentům vkládány průběžně po jejich vypracování do Archivu závěrečné práce v IS MU. Student má právo být seznámen s posudky nejméně 5 pracovních dnů před obhajobou. Konkrétní termín obhajoby určí příslušná katedra a zveřejní na úřední desce IS MU vždy nejpozději 2 týdny před datem konání. Studenti obdrží zároveň od sekretářky katedry zprávu e-mailem.

Odkaz na úřední desku se zveřejněnými termíny obhajob:

Bakalářské: https://is.muni.cz/auth/do/law/ud/stud/bc/komise/obh/

Magisterské: https://is.muni.cz/auth/do/law/ud/stud/mgr/komise/obh/?vysl=931051

Navazující magisterské: https://is.muni.cz/auth/do/law/ud/stud/nmgr/37224219/37224029/

Kontrola splnění podmínek přístupu

K vykonání první součásti státní závěrečné zkoušky (obhajoby či ústní součásti - v závislosti na vypsání termínů) může přistoupit student, který splnil všechny podmínky předepsané studijním plánem. Ke splnění musí dojít (rozumí se, že musí být zapsáno hodnocení v IS MU) nejpozději 2 pracovní dny před termínem té součásti SZZk, která se bude konat jako první.

Volitelné předměty, které si student event. zapsal nad rámec povinného studijního plánu studovaného oboru, má možnost dokončit kdykoliv do termínu poslední součásti SZZk. Jinak k nim bude studijním oddělením zadán příznak „povoleno neopakovat“ (musí to však u studenta umožňovat jeho zbývající limit kreditů za neopakované předměty).

Kontrolu splnění podmínek přístupu provádí studijní oddělení. Student má možnost provést si průběžnou vlastní kontrolu prostřednictvím aplikace Student – Během studia – Kontrola průchodu studiem.

Další postup ve studiu po neúspěšné SZZk

Po neúspěšné SZZk může být student zapsán do dalšího semestru JARO 2021, avšak jen za předpokladu, že podmínky zápisu do dalšího semestru dle čl. 12 Studijního a zkušebního řádu MU splňuje a že si o zápis prostřednictvím IS MU požádal. Jinak bude studium přerušeno z moci úřední do opravného termínu SZZk konaného v období JARO 2021. Student obdrží rozhodnutí děkana o přerušení studia, a to prostřednictvím Úřadovny IS MU.

Každý student po neúspěšné SZZk nechť druhý pracovní den po neúspěšném termínu kontaktuje příslušnou studijní referentku za účelem dořešení dalšího postupu.

Opravné zkoušky

V případě neúspěchu u řádného termínu ústní součásti SZZk v období LEDEN - ÚNOR  2021 bude student přihlášen studijním oddělením do období JARO 2021 (tj. květen - červen 2021) k vykonání opravné zkoušky. Student bude opakovat pouze ty předměty, které byly hodnoceny u řádného termínu stupněm F/nevyhovující.

Konkrétní termíny opravných zkoušek v období JARO 2021 budou zveřejněny dostatečně včas dle harmonogramu semestru.

Termín a období SZZk pro konání event. opravné obhajoby závěrečné práce bude odpovídat termínu odevzdání 2. verze práce (bude-li práce doporučena k přepracování), který stanoví příslušná zkušební komise dle Směrnice děkana č. 7/2012 (tj. buď do 31. 3. 2021 nebo do 30. 6. 2021).

Potvrzení o délce absolvovaného studia, vydávání diplomů a promoce

Potvrzení o délce absolvovaného studia si mohou absolventi vygenerovat zpravidla již druhý pracovní den po úspěšné SZZk sami v IS MU. Podrobnou nápovědu k elektronickému potvrzení naleznete na https://is.muni.cz/napoveda/student/potvrzeni_o_studiu

Diplomy budou mít absolventi připraveny k osobnímu převzetí na studijním oddělení ihned po podpisu rektorem. O možnosti převzetí diplomu budou všichni absolventi informování e-mailem začátkem března. Dřívější převzetí diplomu nebude mít žádný vliv na případnou účast při pozdější promoci.

Zejména v době, kdy platí zákaz vstupu veřejnosti do budovy fakulty, je možné po uhrazení příslušného poplatku odeslání diplomu poštou v zásilce výhradě do vlastních rukou.

Prosíme budoucí absolventy, aby této možnosti využívali pouze ve výjimečném případě, tj. pokud diplom nezbytně potřebují v době uzavření přístupu veřejnosti do budovy fakulty a kdy nemají možnost osobního převzetí dokladů na studijním oddělení fakulty a ani možnost pověřit převzetím někoho jiného na základě úředně ověřené plné moci.

Odeslání na adresu v České republice - objednávka zde:
https://is.muni.cz/obchod/baleni/195792

Odeslání na adresu ve Slovenské republice - objednávka zde:
https://is.muni.cz/obchod/baleni/195793

Konání promocí absolventů v jarním či letním termínu bude závislé na aktuálních epidemiologických opatřeních. O možnosti přihlášení na promoci budou absolventi včas informováni e-mailem.

Přístup veřejnosti

Státní závěrečné zkoušky jsou přístupné veřejnosti. V případě zájmu o online účast prosím kontaktujte nejpozději 3 pracovní dny před termínem konání zkoušky vedoucího studijního oddělení, Mgr. Jaroslava Pavliňáka, jaroslav.pavlinak@law.muni.cz.

Kontakty na studijní referentky

V případě doplňujících dotazů se prosím obracejte na příslušné studijní referentky:

na Bc. Petru Markovou (petra.markova@law.muni.cz), pokud jde o SZZk v programu Právo a právní věda;

na Radmilu Tučkovou (radmila.tuckova@law.muni.cz), pokud jde o SZZk v navazujícím magisterském studijním programu;

na Mgr. Lenku Podrabskou (lenka.podrabska@law.muni.cz), pokud jde o bakalářský studijní program Vyšší justiční úředník a

na Hanu Holubovou (hana.holubova@law.muni.cz), pokud jde o ostatní bakalářské studijní programy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.