K tématu bakalářské práce se můžete přihlásit od 7. 2. 2023 od 17:00 hod. K výběru tématu, prosím, přistupujte pečlivě. Bakalářská práce je kvalifikační odbornou prací, jejímž cílem je prokázat, že jste schopni samostatné odborné práce.

Vybíráte si z témat, která v IS vyhlásili vyučující. Téma může vyučujícím již konkrétně určeno, nebo vypsáno jako tzv. volné s následným zpřesněním dle volby studenta.

V případě volného tématu se od studenta očekává větší aktivita. Navrhuje nejen téma, ale i podrobnou strukturu a zaměření práce. Volné téma zpravidla podléhá schválení vedoucím práce, který může Váš návrh odmítnout.

Téma navrhujte vždy tak, aby odpovídalo zaměření studovaného programu. Je-li to možné, zvažte provázání tématu bakalářské práce s tím, čemu se profesně věnujete. Výhodou je, že budete zpracovávat něco, co znáte. Při psaní práce si rozšíříte obzory a své znalosti a zkušenosti doplníte o teoreticko-právní základ. Na Právnické fakultě není obvyklé ani nutné, aby bakalářská práce obsahovala praktickou část. Podrobnosti ale vždy dohodnete se svým vedoucím.

Vypsaná témata naleznete v aplikaci Student → Závěr studia → Rozpisy témat.

Téma je potřeba si zvolit do 31. 3. 2023.

Přihlášení k tématu provedete v příslušném rozpisu témat tak, že v navigačním panelu kliknete na možnost „přihlašování“ a u vybraného tématu použijte odkaz „přihlásit“ v levém sloupci. Poté vás systém vyzve k potvrzení jeho volby. Tlačítko „přihlásit“ je u tématu dostupné až po spuštění přihlašování.

V průběhu jarního semestru se budete spolu s vedoucím vaší bakalářské práce především věnovat vytváření zadání práce a vyhledávání odborného literárního zázemí. Nepodceňujte tuto činnost, je velice důležitá pro úspěšné zpracování zvolené problematiky.

Nezapomeňte, že zpracování bakalářské práce je spojeno s předměty Diplomový seminář I, který si zapisujete v 5. semestru a Diplomový seminář II, který si zapisujete v 6. semestru.

V rámci těchto předmětů získáte obecné informace o formálních náležitostech bakalářské práce, metodice zpracování odborného textu a o práci s literaturou. Těžištěm daných předmětů jsou individuální konzultace ke zpracovávanému tématu. Předměty jsou ukončeny kolokviem a podmínky pro jeho získání vždy určuje vedoucí vaší práce.

S pozdravem

David Sehnálek

studijní proděkan

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.