Ověřování podmínky přijetí ke studiu u absolventů zahraničního vysokoškolského vzdělání

 

Postup při ověřování splnění podmínky přijetí ke studiu dle ustanovení § 48 odst. 1 a 3 zákona o vysokých školách v rámci přijímacího řízení u uchazečů o studium na Masarykově univerzitě, kteří absolvovali předchozí zahraniční středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, se řídí Směrnicí Masarykovy univerzity č. 2/2019.

 

  1. Uchazeč, který získal zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském vzdělávacím programu na zahraniční vysoké škole prokazuje splnění podmínky dosažení vysokoškolského vzdělání následovně:

    a) osvědčením o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice (a příp. rozhodnutím o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání akvalifikace v České republice, pokud je osvědčení přílohou tohoto rozhodnutí) vydané českou veřejnou vysokou školou nebo Ministerstvem školství, mládeže atělovýchovy ČR, Ministerstvem obrany ČR či Ministerstvem vnitra ČR, a to ve formě úředně ověřené kopie;

    b) zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu, a to ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují);

    c)zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu, a to ve formě úředně ověřené kopie s ověřením pravosti podpisů a otisků razítek v souladu s mezinárodními závazky České republiky a s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují), a výpisem absolvovaných předmětů (diploma supplement, transcript apod.), a to ve formě úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují)

Zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání dle písm. c) je třeba fakultě doručit nejpozději do 27. května.  V případech hodných zvláštního zřetele je děkan oprávněn tuto lhůtu prodloužit, přičemž žádost o prodloužení lhůty s uvedením důvodů je třeba podat do 27. května.

Neprokáže-li uchazeč splnění podmínky dosažení vysokoškolského vzdělání předložením dokladu uvedeného výše, nebude přijat ke studiu z důvodu neprokázání splnění podmínky přijetí ke studiu dle § 48 odst. 5 zákona.

 

 

 

  1. Uchazeč je dále povinen předložit na výzvu fakulty a ve lhůtách uvedených v této výzvě následující doklady:

a) doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního vysokoškolského studia, a to ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují);

b)potvrzení příslušné zahraniční vysoké školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu o tom, že absolvent je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se opřijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, nebo ke studiu v doktorském studijním programu, a to ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují);

c)potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání, a to ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie s úředním překladem do českého nebo anglického jazyka (u dokladů vydaných ve slovenském nebo anglickém jazyce se překlady nepožadují)

 

 

Dotazy prosím zasílejte na studijni@law.muni.cz. Písemné doklady prosím posílejte na adresu:

Právnická fakulta MU
Studijní oddělení
Veveří 70
61180 Brno
Česko

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.