ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU

Zavedení nového předmětu EVROPSKÁ JUSTICE

Řešitel: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Spoluřešitel: JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Pracoviště: Katedra mezinárodního a evropského práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita


I. Věcná stránka projektu

1. Hodnocení splnění cíle projektu

Cílem projektu bylo vytvoření a zavedení nového předmětu magisterského studia na Právnické fakultě, který by zaplnil mezeru dosud existující ve výuce práva EU. Tuto mezeru představoval chybějící předmět, který by absolventa práv seznámil s funkcemi a činností soudních orgánů EU, a to nejen informativně, ale především z hlediska potřeb posluchačů jako budoucích praktických právníků.

Cíl projektu byl plněn ve dvou rovinách:

a) Vytvoření koncepce předmětu a metodická příprava jeho výuky. Obojí bylo realizováno a průběžně hned uváděno do praxe pilotní formou - předmět byl v letním semestru 2004/2005 již pokusně vyučován a průběžně i následně vyhodnocován.

b) Vytváření učební pomůcky. Vzhledem k tomu, že dosud v ČR neexistuje žádná specializovaná publikace, která by se zabývala soudy EU a řízením před nimi, bylo nutné takovou publikaci vytvořit jako učební pomůcku pro tento předmět. Při pilotní výuce v roce 2005 (viz výše) měli posluchači k dispozici na internetu podrobné písemné podklady přednášejícího, které provizorně nahrazovaly připravovanou učební pomůcku a byly zároveň jejím základem.

Stanovený cíl projektu byl beze zbytku splněn.


2. Postup plnění cíle

Plnění cíle projektu probíhalo ve dvou etapách. První se týkala vytvoření koncepce, přípravy vlastní výuky a jejího provádění včetně vyhodnocování zkušeností a případných bezprostředních ohlasů (letní semestr 2005). Druhá etapa zahrnovala shromažďování a studium dalších podkladů, které sloužily k jejím korekcím a optimalizaci a zejména k vypracovávání nezbytné učební pomůcky (zimní semestr 2005/2006).


3. Způsob řešení projektu

Základní počáteční koncepce předmětu byla vytvořena s předstihem již v roce 2004 a byla proto obsažena v zadání. Předmět byl koncipován jako jednosemestrální povinně volitelný předmět zahrnující přednášky a samostudium. Původní koncepce se v rámcovém pojetí osvědčila, i když v dalším (tj. po proběhnutí pilotní výuky) byla náplň jednotlivých témat modifikována. Ukázalo se, že není účelné do podrobností vyučovat procesní pravidla pro řízení před soudy EU, a že je třeba se více soustředit na otázky pravomoci jednotlivých soudů EU v konfrontaci s pravomocemi českých soudů. Taktéž je třeba věnovat daleko větší pozornost právní povaze judikátů soudů EU, které mají quasiprecedenční charakter, což je pro českého právníka významná novinka, kterou si musí osvojit.

Korekce obsahu výuky byla provedena především na základě materiálů, které byly nashromážděny, prostudovány a vyhodnoceny v průběhu realizace projektu a taktéž na základě četných konzultací s prof. Jiřím Malenovským, který je českým soudcem Evropského soudního dvora a který na pracovišti řešitelů externě působí.

Uvedené okolnosti byly vzaty v úvahu při vypracovávání učební pomůcky (viz dále "výstupy").


4. Výsledky a výstupy řešení

a) Zahrnutí vytvořeného předmětu do učebního plánu (Právnická fakulta MU, 4. ročník magisterského studia). Původní struktura kurzu (pilotní výuka v roce 2005) byla tato:

1) Soudní soustava EU - přehled, vývoj od vzniku ES po současnost (včetně Ústavní smlouvy EU)
2) Přehled základních funkcí soudů EU, přehled pramenů právní úpravy (Smlouva ES, statut, jednací řády)
3) Organizace Soudního dvora ES a Soudu prvního stupně, jakož i specializovaných soudů
4) Jednotlivé typy žalob a řízení I: Spory mezi ES a členskými státy, žaloba na neplnění povinnosti, vynucování dodržování komunitárního práva ze strany členských států (včetně řízení o pokutách)
5) Jednotlivé typy žalob a řízení II: Žaloby na neplatnost a na neaplikovatelnost aktu sekundárního práva, řízení o náhradě škody, na základě rozhodčí doložky apod.
6) Jednotlivé typy žalob a řízení III: Řízení o předběžné otázce (prejudiciální řízení), týkající se výkladu nebo platnosti předpisu práva EU
7) Jednotlivé typy žalob a řízení IV: Třetí pilíř EU, zvláštní oblasti (ochrana duševního vlastnictví)
8) Činnost Soudu prvního stupně
9) Národní soudy jako součást justičního systému EU
10) Právní povaha rozhodnutí soudů EU

Do pilotního kurzu se v roce 2005 přihlásilo cca 70 studentů. Kurz byl zakončen písemnou zkouškou ve formě testu. Ohlasy studentů v anketě Informačního systému MU byly jednoznačně pozitivní.

Upravená struktura, která je uplatňovaná od r. 2006 (změny vyznačeny tučně):

1) Soudní soustava EU - přehled, vývoj od vzniku ES po současnost (včetně Ústavní smlouvy EU).
2) Přehled základních funkcí soudů EU, přehled pramenů právní úpravy (Smlouva ES, statut, jednací řády).
3) Organizace Soudního dvora ES a Soudu prvního stupně, jakož i specializovaných soudů (soudu pro veřejnou službu, budoucího soudu pro ochranu duševního vlastnictví).
4) Jednotlivé typy žalob a řízení I: Spory mezi ES a členskými státy, žaloba na neplnění povinnosti, vynucování dodržování komunitárního práva ze strany členských států (včetně řízení o pokutách).
5) Jednotlivé typy žalob a řízení II: Žaloby na neplatnost a na neaplikovatelnost aktu sekundárního práva.
6) Jednotlivé typy žalob a řízení III: Řízení o předběžné otázce (prejudiciální řízení), týkající se výkladu nebo platnosti předpisu práva EU, řízení o předběžné otázce z hlediska obecného soudu, ústavního soudu a jiných nejvyšších soudů ČR. Odpovědnost soudu (státu) za porušení povinnosti zahájit toto řízení. Rozhodčí řízení.
7) Jednotlivé typy žalob a řízení IV: Třetí pilíř EU, zvláštní oblasti (ochrana duševního vlastnictví).
8) Činnost Soudu prvního stupně, vymezení přístupu jednotlivců k oběma soudům.
9) Národní soudy jako součást justičního systému EU v kontextu vymahatelnosti práva EU, osvětlení nezřetelné dělby pravomocí mezi soudy EU a soudy členských států, rozdílné funkce a pravomoci národních a unijních soudů.
10) Průběh řízení, interpretace práva prováděná evropskými soudy, specifické interpretační metody.
11) Právní povaha rozhodnutí soudů EU z hlediska obecné závaznosti (precedenční charakter) - Soudní dvůr ES jako právotvorný nástroj integrace, odpovědnost ČR za nerespektování judikatury Soudního dvora českými soudy.

Kromě toho dochází k dílčím změnám vnitřního obsahu jednotlivých bodů. Zkušební test bude ve smyslu uvedených změn upraven, čímž se stane poněkud náročnější.

b) Publikační výstup: Učební pomůcka pro nový předmět ve formě skript je připravena k tisku, bude vydána vydavatelstvím Masarykovy univerzity v březnu 2006 a bude proto k dispozici již pro výuku v letním semestru 2006. Kromě běžného výkladu jednotlivých témat s ohledem na výše uvedené změny bude obsahovat i rozbor většího množství judikátů Evropského soudního dvora, které se k nim vztahují a ilustrují je, resp. řeší specifické problémy. Na vypracování skript se podíleli řešitel (meritorní část) i spoluřešitel (judikatura).

V Brně dne 15. ledna 2006

prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

řešitel

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.