| | | | |


Drobečková navigace

Úvodní strana

Obecné informace o postupu při rozhodování o odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu v odvolacím řízení o nepřijetí ke studiu na Masarykově univerzitě

 

 

Děkan může ve výjimečných případech sám odvolání proti rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiu vyhovět a rozhodnutí změnit, jinak je předá k rozhodnutí rektorovi. Rektor má ze zákona o vysokých školách pravomoc změnit pouze takové rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, vnitřním předpisem vysoké školy, nebo její součásti, anebo podmínkami přijetí ke studiu v příslušném studijním programu.

 

V odvolacím řízení nelze přihlížet k důvodům, které nejsou v rozporu vydaného rozhodnutí o nepřijetí ke studiu s výše uvedenými předpisy, byť by šlo o důvody upřímně míněné a pravdivé. Důvodem pro změnu rozhodnutí o nepřijetí zejména nemůže být:

 

  • velký zájem o studium zvoleného oboru
  • rodinná tradice
  • výborné výsledky v předchozím studiu (pokud nejsou uvedeny jako kritérium pro přijetí ke studiu děkanem fakulty pro příslušný obor)
  • předchozí praxe v oboru, jazykové a jiné zkoušky (pokud není stanoveno v podmínkách přijímacího řízení), absolvování přípravných kurzů
  • subjektivní pocity a dojmy týkající se organizace a průběhu přijímacího řízení, případně přípravných kurzů
  • pozdní příchod (i zdůvodněný) na přijímací zkoušku
  • momentální zdravotní indispozice
  • sociální situace

 

Uvolněná místa po uchazečích, kteří odřekli přijetí ke studiu, mohou být obsazována dalšími uchazeči dle lepšího pořadí dosaženého u přijímací zkoušky, bez ohledu na to, zda uchazeč podal odvolání proti rozhodnutí děkana nebo nikoli.


nahoru