INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN

 1. V souladu s článkem 9 odstavec 2 Studijního a zkušebního řádu MU (SZMU) je účast ve výuce povinná s výjimkou přednášek a konzultací.Podmínka účasti výuky může být nahrazena jinými požadavky v případě, že tak stanoví popis předmětu podle čl. 4 odst. 4 písm. c) SZMU.

 2. Individuální uspořádání studia - individuální studijní plán (ISP) v podmínkách Právnické fakulty MU upravují ustanovení čl. 9 a 10 Směrnice děkana č. 7/2012 (Směrnice)
 3. Režim ISP závisí na důvodech jeho pro jeho udělení, a to zda důvodem je studium nebo pracovní stáž v zahraničí (čl. 10 Směrnice) nebo jsou to jiné důvody (čl. 9 odst. 1 Směrnice)
 4. ISP se uděluje na základě písemné žádosti (formulář je k dispozici na webu fakulty), která musí být řádně zdůvodněna a důvody doloženy patřičnými listinami.
 5. ISP se uděluje na příslušný semestr. O ISP je třeba požádat do začátku semestru. V případě, že důvody pro ISP nastaly po začátku semestru, lze o ISP požádat i v jeho průběhu. V rozhodnutí je pak stanoveno, od kdy je student zproštěn povinné účasti a plní podmínky ISP.
 6. Kromě ISP při studiu v zahraničí se ISP uděluje buď celkový nebo na po jednotlivých předmětech. Celkový ISP uděluje proděkan pro magisterské studium. ISP pro předmět uděluje jeho garant.
 7. Po udělení ISP je student povinen projednat plnění podmínek ukončení předmětů s jednotlivými garanty nebo učiteli pověřenými vedením skupin studentů s ISP.
 8. Důvodnost žádosti o ISP proděkan zkoumá při každém podání žádosti, přičemž pro udělení ISP bere v úvahu též stav plnění studijních povinností v předchozím semestru.
 9. Rozhodnutí o udělení ISP nenahrazuje splnění podmínek pro zápis do dalšího semestru, neurčí-li proděkan v rozhodnutí jinak (odložená kontrola studia).
 10. ISP z důvodu studijního pobytu v zahraničí může spočívat v 
  1. odložení kontroly podmínek pro zápis do následujícího semestru v případě, že je student vyslán na dobu jednoho semestru,
  2. odložení doby kontroly jednoho či dvou semestrů v případě, že je student vyslán na dobu delší jednoho semestru,
  3. ponechání v semestru, do něhož byl zapsán v době, kdy byl vyslán do zahraničí, v případě, že je student vyslán na dobu alespoň dvou semestrů (návrat do semestru).
 11. Žádost o ISP se podává přes Úřadovnu Informačního systému MU: v aplikaci Úřadovna → sekce Moje úřední agendy → Podání nové žádosti

 

13. 11. 2012

JUDr. Jana Jurníková, Ph.D., v. r.

proděkanka pro magisterské studium

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.