Informace k Testu odborných znalostí

Povinnou součástí přijímacího řízení na navazující kombinované magisterské studium na Právnické fakultě MU je Test odborných znalostí (TOZ), žádné jiné testy se nekonají. Jedná se o testování znalostí z oblasti veřejné správy, veřejných financí a EU a jejich právní regulace v rozsahu výuky bakalářského studijního programu Veřejná správa, oboru Veřejná správa. TOZ se skládá z 60 otázek členěných do 3 subtestů po 20 otázkách.  Ze čtyř nabízených možností je vždy právě jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za nesprávnou odpověď se odečítá 0,25 bodu, přičemž položka bez odpovědi znamená nulu bodů. Délka trvání TOZ je 60 minut.

Veřejná správa

Subtest zahrnuje zadání z oblasti vymezení veřejné správy, správního práva a správní vědy, právní regulace organizace veřejné správy, právní regulace činnosti veřejné správy, záruk zákonnosti ve veřejné správě a správně právní odpovědnosti (to vše v rozsahu bakalářského studia).

Doporučené prameny:

 • PRŮCHA, Petr. Základy správního práva: učební text pro bakalářské studium. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Učebnice Právnické fakulty MU. ISBN 978-80-210-8517-6.
 • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Alena KLIKOVÁ a Lukáš POTĚŠIL. Správní právo procesní. 3. aktualizované a doplněné vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. ISBN 978-80-7380-688-0.
 • POTĚŠIL, Lukáš, Alžbeta KRÁLOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Správní právo procesní (v příkladech a otázkách). 2.vydání doplněné. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 197 s. Učebnice č.544. ISBN 978-80-210-9054-5.
 • SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA a Jan SVATOŇ. Základy správní vědy. 2., dopl. a rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Učebnice Právnické fakulty MU. ISBN 978-80-210-7335-7.
 • JURNÍKOVÁ, J., P. HAVLAN, S. KADEČKA, A. KLIKOVÁ, P. KOLMAN, V. KUDROVÁ, P. PRŮCHA, S. SEDLÁČEK, S. SKULOVÁ, J. FILIPOVÁ, E. KEBRLOVÁ, J. KRÁL, D. STREJČKOVÁ, R. VIČAR, F. HUSSEINI a K. PROKOPOVÁ. Správní právo. Zvláštní část. Studijní text pro bakaláře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 280 s. Edice učebnic PrF MU č. 498. ISBN 978-80-210-6272-6.
 • POTĚŠIL, Lukáš, Radislav BRAŽINA, David HEJČ, Alžbeta KRÁLOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Správní právo - zvláštní část: (v příkladech a otázkách). Brno: Masarykova univerzita, 2017. Učebnice Právnické fakulty MU. ISBN 978-80-210-8450-6.
 • Ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění předpisů pozdějších.
 • Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění předpisů pozdějších.
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění předpisů pozdějších.
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění předpisů pozdějších.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění předpisů pozdějších.
 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění předpisů pozdějších.
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění předpisů pozdějších.
 • Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění předpisů pozdějších.
 • Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Právo Evropské unie

Subtest zahrnuje zadání z problematiky práva Evropské unie v rozsahu bakalářského studia. Zahrnuty jsou zejména následující témata: historie a východiska mezinárodní integrace v evropském geografickém prostoru; nadstátní a mezivládní mechanismus integrace; vývoj a charakteristika Evropských společenství a Evropské unie; orgány Evropské unie – složení, vzájemné vazby a pravomoci; prameny práva Evropské unie; zásady aplikace práva Evropské unie; prosazování práva Evropské unie s důrazem na nejvýznamnější typy řízení (zejména prejudiciální řízení, řízení pro porušení povinnosti, žaloba na neplatnost); základy jednotného vnitřního trhu.

Doporučená literatura:

 • TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 7. přepracované a aktualizované vydání. Praha: Leges, s.r.o., 2017. 352 s. ISBN 978-80-7502-243-1
 • KŘEPELKA, Filip, Kateřina SKŘIVÁNKOVÁ a Daniel BACHO. Právo Evropské unie. Multimediální učební text pro studenty bakalářských programů. 3.,přepracované a rozšířené. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 117 s. Edice multimediálních učebních textů PrF MU č. 63. ISBN 978-80-210-5275-8.
 • Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie

Veřejné finance

Subtest předpokládá základní orientaci ve finančním právu a finanční správě a znalost příslušné terminologie. Zahrnuje zadání z problematiky veřejných financí, finančního systému a jejich právní regulace v rozsahu bakalářského studia. Zejména se jedná o oblast státního rozpočtu, státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, Národního fondu, soustavy daní a jejich správy, vymezení věcné a místní působnosti správců daně, soustavy orgánů Finanční správy ČR a Celní správy České republiky, právní regulaci měny, Českou národní banku a její působnost.

Doporučená literatura:

MRKÝVKA, Petr.  Propedeutika finančního práva I – Obecná část. Brno: Masarykova univerzita 2015. 124 s. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 502, ISBN 978-80-210-7745-4.

MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Eva TOMÁŠKOVÁ. Veřejné finance a fiskální právo. Brno: Masarykova univerzita 2015. 164 s. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 505, ISBN 978-80-210-6083-8.

RADVAN, Michal. Daně a správa daní. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 130 s. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 503. ISBN 978-80-210-7746-1.

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a změně zákona o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.