SPOLEČNÝ POPIS STUDIJNÍCH PLÁNŮ

PROGRAMU PRÁVNÍ SPECIALIZACE

I.

Obecná část popisu

Bakalářský studijní program Právní specializace je tvořen akreditovanými studijními obory:

  • Vyšší justiční úředník,
  • Mezinárodněprávní obchodní studia a
  • Obchodněprávní studia

Standardní doba studia v bakalářském studijním programu Právní specializace je tři roky. Základní jednotkou vymezující dobu studia je semestr, který plní funkci registrační a kontrolní jednotky.

Semestr je omezen časově a vymezen rozsahem povinných a povinně volitelných předmětů, které si student musí zaregistrovat a u kterých musí splnit předepsané ukončení.

Podmínkou pro zápis do následujícího semestru je získání nejméně 20 kreditů v semestru předcházejícím, nebo získání nejméně 45 kreditů ve dvou bezprostředně předcházejících semestrech studia ve struktuře předmětů stanovených studijním plánem vyhlášeným pro dané období. Student je při tvorbě studijního plánu povinen respektovat:

a)      obecné podmínky stanovené Studijním a zkušebním řádem Masarykovy univerzity, Směrnicí děkana o studiu v bakalářském a magisterském studijním programu a v předpisech souvisejících (dále jen „studijní předpisy“),

b)      podmínky Společného popisu studijních plánů programu Právní specializace,

c)      podmínky postupu ve studiu vymezené studijními předpisy a studijním plánem oboru,

d)     prerekvizity  pro zápis některých předmětů.

Studijní plány oborů programu se skládají z předmětů povinných a povinně volitelných.

Povinné předměty jsou ty, které si student musí v průběhu studia při dodržení stanovených prerekvizit a podmínek postupu ve studiu zaregistrovat, a které musí úspěšně ukončit pro úspěšné absolvování studia oboru.

Povinně volitelné předměty jsou takové, které si student volí ze širší nabídky předmětů studijního plánu vyhlášeného pro daný akademický rok a příslušné semestr. Student je povinen za dobu studia úspěšně absolvovat povinně volitelné předměty v počtu a celkové kreditové hodnotě stanovené popisem studijního plánu daného oboru. Povinně volitelné předměty jsou vypisovány v semestrech, ve kterých mohou být poprvé zapsány v průběhu studia, nicméně student si může zapsat i neabsolvované povinně volitelné předměty z nižších semestrů. Vedle povinně volitelných předmětů z nabídky studijního plánu svého oboru si student může zapsat jako své povinně volitelné předměty i předměty ze studijních plánů jiných bakalářských oborů realizovaných na Masarykově univerzitě. Do naplnění minimálního počtu povinně volitelných předmětů (včetně souhrnné kreditové hodnoty za povinně volitelné předměty) se započtou pouze předměty vztahující se prokazatelně k profilu absolventa daného oboru. Uznání předmětu zapsaného na jiné fakultě Masarykovy univerzity do minimálního počtu absolvovaných povinně volitelných předmětů rozhoduje proděkan na základě žádosti studenta v Úřadovně Informačního systému - viz https://is.muni.cz/auth/help/student/uznavani Podmínkou pro uznání je rovněž to, že předmět nebyl absolvován jako povinný v rámci předcházejícího nebo souběžného studia.

Předměty, které si student zapsal nad rámec povinných a povinně volitelných předmětů, jsou považovány za předměty volitelné a jejich kreditová hodnota se započítává do počtu kreditů za semestr a za studium podle platných studijních předpisů.

Povinně volitelné a volitelné předměty nelze uznat za úspěšně ukončené na základě absolvování jiných předmětů (obsahově totožných nebo blízkých) z předcházejících nebo souběžných studií.

Předměty absolvované na jiné vysoké škole na základě programu ERASMUS a podobných programů nebo v rámci programů typu „letní škola“ apod. podléhají režimu uznávání předmětů. Základní podmínkou je, že student takový program absolvoval jako student Právnické fakulty Masarykovy univerzity a ukončení předmětů odpovídá režimu ECTS. Předměty absolvované v rámci předcházejících nebo souběžných studií lze uznat za úspěšně ukončené povinné předměty, jen pokud svým obsahem a jeho aktuálností odpovídají obsahu, rozsahu uznávaného předmětu jakož i jeho časové dotaci a formě ukončení, které mohou být  u absolvovaného předmětu vyšší. Pokud je obsahem předmětu právo, lze při splnění výše uvedených podmínek předmět uznat jen, byl-li absolvován na právnické fakultě v bakalářském nebo magisterském programu a oboru akreditovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Za ukončený nelze uznat předmět, který je svým obsahem vázán na danou právní specializaci (oborové předměty) a obsah absolvovaného předmětu tuto specializaci nepokrývá. Podmínky pro uznání předmětu je student povinen prokázat. Režimy uznávání předmětů se řídí příslušnými ustanoveními studijních předpisů Masarykovy univerzity a právnické fakulty. Kreditová hodnota uznaného předmětu se nezapočítává do minimálního počtu kreditů potřebných pro zápis do dalšího semestru. Započítá se do celkového počtu kreditů potřebných k úspěšnému ukončení studia. Absolvovanou státní závěrečnou zkoušku v rámci jednoho oboru, a to ani zčásti (součást), nelze uznat za absolvování státní závěrečné zkoušky nebo její součásti v oboru jiném. 

Pro úspěšné ukončení studia je nutno získat 180 kreditů při zachování předepsané struktury povinných a povinně volitelných předmětů, složení zkoušek, zápočtů a kolokvií stanovených studijním plánem a úspěšném složení státní závěrečné zkoušky včetně obhajoby bakalářské práce. Ke státní závěrečné zkoušce se student zapisuje v období určeném harmonogramem studia.

II.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PREREKVIZITÁCH

A. Pro potvrzení zápisu předmětu musí být předepsané prerekvizity splněny nejpozději do data zápisu do semestru. To se týká i udělení případných výjimek z prerekvizit

B. Získání předepsaného zápočtu, kolokvia či jejich předepsaného počtu je prerekvizitou pro přístup ke zkoušce. Tato prerekvizita není zavedena do informačního systému Masarykovy univerzity (dále jen „IS“)

C. V semestru, kde je předepsána zkouška, je získání zápočtu či kolokvia prerekvizitou k součásti kurzu zakončeného zkouškou.

D. Splnění podmínek získání zápočtů, kolokvií či zkoušek v sestavě uvedené ve studijním plánu a v tomto popisu, včetně odevzdání diplomové práce způsobem předepsaným studijními předpisy, je prerekvizitou pro přístup ke státní závěrečné zkoušce.

III.

PRAVIDLA PRO ZMĚNY STANDARDNÍ DOBY STUDIA

A. Studijní plán je rozvržen na období tří let, tj. na standardní období studia uvedené v udělené akreditaci.

B. Standardní doba studia může být změněna:

  • rozhodnutím děkana vydaného na žádost studenta. V takovém případě jsou stanoveny případně i další podmínky pro plnění studijního plánu (individuální studijní plán, možnost plnění povinnosti ukončení předmětu mimo zkušební období nebo mimo vymezené období, apod.),
  • samotným studentem. V takovém případě musí být respektovány podmínky získání minimálního počtu kreditů pro zápis do dalšího semestru včetně dalších podmínek daných studijním plánem, tímto popisem studia nebo Studijním a zkušebním řádem.

IV.

ZMĚNA STUDIJNÍHO OBORU

Přestup z bakalářského studijního programu Právní specializace do magisterského programu Právo a právní věda realizovaného na Právnické fakultě Masarykovy univerzity není možný.

V.

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Absolvování bakalářského oboru v rámci programu Právní specializace nedává možnost navazujícího studia v magisterském studijním programu Právo a právní věda realizovaném na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Absolvováním oboru bakalářského studia nevzniká nárok na zajištění studia ve druhém stupni. Možnost studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v navazujícím magisterském programu Veřejná správa se řídí aktuálními Podmínkami pro přijetí ke studiu vyhlašovanými pro daný akademický rok.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.