Stipendijní programy

Pravidla a podmínky přiznávání stipendií
na Právnické fakultě MU

V souladu s novým Stipendijním řádem MU, který platí od 1. července 2017, může fakulta vyplácet stipendia v rámci vyhlášených stipendijních programů.

I. Stipendia přiznávána v rámci tzv. stipendijních programů

Stipendijní řád Masarykovy univerzity koncipuje s účinností od 24. 1. 2013 jako základní nástroj formulace a provádění stipendijní politiky fakult tzv. stipendijní programy.

Počet stipendijních programů není omezen a jejich věcné zaměření je vázáno pouze požadavkem souladu s právními předpisy (nejen z hlediska nakládání s finančními zdroji stipendií, ale také z hlediska cíle, k němuž jsou stipendia přiznávána).

Děkan Právnické fakulty vyhlásil Opatřením PrF MU č. 5/2021 tyto stipendijní programy:

1. Od 1. 4. 2021 NOVĚ: Prospěchové stipendium

2. Podpora odborné jazykové kompetence

3. Podpora krátkodobých zahraničních a tuzemských studijních pobytů

4. Podpora studentské vědecké a výzkumné činnosti

5. Podporu studentských spolkových aktivit

6. Podpora krátkodobých studijních pobytů zahraničních studentů

7. Podpora pomocné vědecké činnosti studentů

8. Podpora studentské publikační činnosti

9. Od 1. 4. 2021 NOVĚ: Podpora zpracování diplomových prací v cizím jazyce

II. Stipendia přiznávaná děkanem fakulty přímo podle Stipendijního řádu MU

Druhy stipendií přímo upravených Stipendijním řádem Masarykovy univerzity jsou vypočteny vyčerpávajícím způsobem v části třetí tohoto vnitřního předpisu. Stipendijní řád zde upravuje pět druhů stipendií, které jsou přiznávány přímo na základě jeho ustanovení (čl. 6 až 10) za splnění skutkových podstat podmínek ve Stipendijním řádu uvedených. K přiznávání těchto druhů stipendií se tedy nevyhlašují stipendijní programy. Jde o stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu, stipendium na podporu tvůrčí činnosti, stipendium na podporu ubytování, stipendium na podporu mobility a o mimořádné stipendium.

1. Podpora studia v doktorském studijním programu

2. Podpora tvůrčí činnosti

3. Mimořádné stipendium

III. Ostatní stipendia

Další stipendia nejsou v kompetenci fakulty. Ke stipendiu na podporu ubytování a stipendiu na podporu mobility viz blíže čl. 8 a 9 Stipendijního řádu MU a příslušné prováděcí předpisy. 

Za provádění stipendijní politiky na Právnické fakultě MU odpovídá:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.