Prominutí zkoušky

Prominutí přijímací zkoušky (TSP) v případě přijímacího řízení do magisterského studijního programu Právo a právní věda.

Děkan fakulty promine přijímací zkoušku (TSP) uchazeči, který:

  • se umístil do 3. místa včetně v krajském kole nebo je úspěšným řešitelem ústředního kola středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oboru 16 – Historie nebo oboru 17 – Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory. Děkan fakulty dále promine přijímací zkoušku (TSP) uchazeči, který se umístil do 3. místa včetně v ústředním nebo krajském kole SOČ v oboru 13 - História, filozofia, právne vedy, vyhlásené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V odůvodněných případech a na základě posouzení obsahu práce lze na žádost uchazeče zohlednit i výše uvedené umístění v jiném z oborů SOČ. Žádost je třeba podat spolu se žádostí o prominutí přijímací zkoušky. Součástí žádosti je i předmětná práce opatřená potvrzením střední školy


nebo

  • se umístil do 3. místa včetně v krajském kole nebo je úspěšným řešitelem ústředního kola Dějepisné olympiády (soutěž typu A vyhlášené ve Věstníku MŠMT podle Vyhlášky č.55/2005 Sb.), a Dejepisné olympiády vyhlašované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR)

nebo

  • se umístil do 3. místa včetně v krajském kole nebo je úspěšným řešitelem ústředního kola Logické olympiády (kategorie C, soutěž vyhlášená dle kategorie ostatní soutěže dle Vyhlášky č.55/2005 Sb. pořádané Mensou ČR nebo IQ olympiáda SR)

nebo

  • se umístil do 3. místa včetně ve finálovém turnaji Debatní ligy (kategorie ostatní soutěže, Asociace debatních klubů) nebo Slovenské debatní ligy (Slovenská debatná asociácia). 

Žádost o prominutí přijímací zkoušky je uchazeč povinen podat do 31. března 2024. Splňujete-li kritéria pro prominutí přijímací zkoušky, zašlete na studijní oddělení písemnou žádost (formuláře: Word, editovatelné PDF) spolu s vytištěnou průvodkou a dokumenty potvrzujícími splnění kritérií (uchazeč prokazuje umístění v SOČ, Logické olympiády, Debatní ligy nebo Dějepisné olympiádě úředně ověřenou kopií diplomu, nebo kopií diplomu opatřenou razítkem a podpisem ředitele střední školy, nebo potvrzením o absolvování SOČ, Logické olympiády, Debatní ligy nebo Dějepisné olympiády vydaném střední školou).

Uznává se i umístění v daných soutěžích realizovaných v SR.

Pozor: nezapomeňte vytisknout průvodku s identifikačními údaji přihlášky a čárovým kódem a přiložit ji k dokumentům.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.