Prominutí zkoušky

Prominutí přijímací zkoušky (TSP) v případě přijímacího řízení do magisterského studijního programu Právo a právní věda.

Děkan fakulty promine přijímací zkoušku (TSP) uchazeči, který:

  • se umístil do 3. místa včetně v ústředním nebo krajském kole středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oboru 16 – Historie nebo oboru 17 – Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory. V odůvodněných případech a na základě posouzení obsahu práce lze na žádost uchazeče zohlednit i výše uvedené umístění v jiném z oborů SOČ. Žádost je třeba podat spolu s žádostí o prominutí přijímací zkoušky. Součástí žádosti je i předmětná práce opatřená potvrzením střední školy.

nebo

  • se umístil do 3. místa včetně v ústředním nebo krajském kole Dějepisné olympiády (soutěž typu A vyhlášené ve Věstníku MŠMT podle Vyhlášky č.55/2005 Sb.),

nebo

  • se umístil do 3. místa včetně v ústředním nebo krajském kole Logické olympiády (kategorie ostatní soutěže),

nebo

  • se umístil do 3. místa včetně ve finálovém turnaji Debatní ligy (kategorie ostatní soutěže).

Žádost o prominutí přijímací zkoušky je uchazeč povinen podat do 31. března 2022. Splňujete-li kritéria pro prominutí přijímací zkoušky, zašlete na studijní oddělení písemnou žádost (formuláře: Word, editovatelné PDF) spolu s vytištěnou průvodkou a dokumenty potvrzujícími splnění kritérií (uchazeč prokazuje umístění v SOČ, Logické olympiády, Debatní ligy nebo Dějepisné olympiádě úředně ověřenou kopií diplomu, nebo kopií diplomu opatřenou razítkem a podpisem ředitele střední školy, nebo potvrzením o absolvování SOČ, Logické olympiády, Debatní ligy nebo Dějepisné olympiády vydaném střední školou).

Uznává se i umístění v daných soutěžích realizovaných v SR.

Pozor: nezapomeňte vytisknout průvodku s identifikačními údaji přihlášky a čárovým kódem a přiložit ji k dokumentům.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.