Ediční činnost fakulty

Ediční činnost fakulty se řídí zásadami ediční činnosti na Masarykově univerzitě, které upravuje Směrnice rektora č. 6/2008 Zásady ediční činnosti Masarykovy univerzity. Tyto zásady pro potřeby fakultní praxe konkretizuje Směrnice děkana č. 3/2015 O ediční činnosti.

Náplní ediční činnosti fakulty je zprostředkovávat a prezentovat výsledky
vědecko-výzkumné a vzdělávací činnosti.

Fakulta vydává publikace ve dvou edičních řadách

  • Edice Učebnice - učební texty, skripta
  • Edice Scientia - vědecké monografie, sborníky z vědeckých konferencí, vědecké výstupy z projektů

Kromě publikací vydává fakulta také odborné časopisy

Harmonogram vydávání publikací se řídí Edičním plánem Právnické fakulty MU, který každoročně sestavuje Ediční rada PrF MU a schvaluje kolegium děkana. Návrhy do edičního plánu podávají vedoucí kateder a ústavů, po jeho schválení odevzdávají autoři vyplněné návrhové listy jednotlivých publikací referentce ediční činnosti; ve spolupráci s ní je pak realizováno vlastní vydání publikací. Ediční činnost fakulty je součástí Oddělení vnějších vztahů a marketingu.

V případě dotazů
se obraťte na:

Mgr. Jana Kledusová


Telefon: 549 49 5489
E-mail: jana.kledusova@law.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.