Informace o přijímacím řízení do navazujících magisterských, magisterských a bakalářských programů pro akademický rok 2018/2019

Základní informace

Právnická fakulta Masarykovy univerzity je jednou ze čtyř právnických fakult působících jako součást veřejných vysokých škol v České republice. Právnickou fakultu Masarykovy univerzity je možné charakterizovat jako:

 • moderní, dynamickou fakultu, kde v centru zájmu je pedagogická činnost společně s vědeckým bádáním;
 • významné pedagogické pracoviště připravující na profesní dráhu studenty v řadě oborů. Centrem vzdělávání je výchova budoucích právníků s akcentem jak na získání širokého spektra znalostí či dovedností, tak na profilaci již v průběhu studia;
 • fakultu, která nabízí studentům v rámci povinných a povinně volitelných předmětů široké spektrum znalostí, a současně jako fakultu, která jako jedna z prvních v ČR zahájila systematickou realizaci klinické a praktické výuky právních dovedností;
 • instituci, kde termíny „výzkumná činnost“ a „vědecká bádání“ nezůstávají jen prázdnými pojmy;
 • fakultu realizující desítky kontaktů se zahraničními odborníky a pedagogicko-vědeckými institucemi jak na individuální, tak na institucionální úrovni;
 • instituci poskytující vynikající zázemí jak pro studenty, tak pro akademické pracovníky.

 

Proč studovat na naší fakultě

 • fakulta má přímou návaznost na významné právní instituce (Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Kancelář veřejného ochránce práv, aj.);
 • vyučují na ní zkušení pedagogové s podílem na rozhodování nejvyšších soudních instancí státu;
 • realizuje mezinárodní spolupráci se zahraničními univerzitami a orgány Evropské unie;
 • připravuje studenty nejen pro výkon právnických a akademických profesí, ale i pro oblast veřejné správy, průmyslu a obchodu;
 • má jedno z nejobsáhlejších informačních zázemí mezi českými právnickými fakultami díky vybavení knihovny a přístupu do mezinárodních databází;
 • umožňuje studijní pobyty na významných zahraničních institucích nejen v Evropě, ale např. i v USA.

 

Termíny

Druh termínu

Datum

Den otevřených dveří

18. 1. 2018 v 15.00 hod. – 1. poschodí, učebny 136 a 140

Termín podání přihlášky

v případě Bc. a Mgr. studia od 1. 11. 2017 do 28. 2. 2018, v případě navazujícího Mgr. studia od 1. 2. 2018 do 30. 4. 2018

Termín přijímací zkoušky

Jednotný termín pro TSP (Mgr. a Bc. studium): 21. – 22. 4. 2018 (sobota a neděle)

Jednotný termín pro TOZ (navazující Mgr. studium): Brno: 25. 5. 2018

Zápisy ke studiu 18. až 20. června 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty

Veveří 70, Brno, 61180, tel.: +420 549 495 284 (Mgr., NMgr), +420 549 496 579 (Bc.), mail: studijni@law.muni.cz, WWW stránka: www.muni.cz/law

Jak se k nám dostanete?

Ze stanice Hlavní nádraží tramvají č. 12 na zastávku Nerudova nebo na zastávce Konečného náměstí přestoupit na tramvaj č. 3 nebo č. 11 a vystoupit na zastávce Rybkova.

GPS: 49°12'29.571"N, 16°35'32.209"E

Obory

Pozor: pouze absolvování pětiletého magisterského studia oboru Právo opravňuje po splnění dalších podmínek k výkonu profese advokáta, notáře, soudce, státního zástupce či exekutora…

Právnická fakulta MU bude realizovat pro akademický rok 2018/2019 přijímací řízení v následujících studijních programech a oborech:

 1. magisterský prezenční studijní program Právo a právní věda, obor Právo (pětileté studium, vhodné především pro stávající maturanty) – jediný obor, jehož absolvování je považováno za ucelené právnické vzdělání, které je vyžadováno pro vykonávání některých profesí v soudnictví, na státním zastupitelství, v advokacii apod.
 2. bakalářský kombinovaný studijní program Právní specializace v oborech:
  • Mezinárodněprávní obchodní studia
  • Obchodněprávní studia
  • Vyšší justiční úředník
 3. bakalářský kombinovaný studijní program Veřejná správa v oborech:
  • Teorie a praxe trestního a správního procesu
  • Veřejná správa
 4. navazující magisterský kombinovaný studijní program Veřejná správa, obor Veřejná správa

Po úspěšném absolvování libovolného oboru bakalářského studijního programu PrF MU je možné pokračovat v navazujícím magisterském kombinovaném studiu, avšak pouze ve studijním programu Veřejná správa, jehož absolvování není považováno za ucelené právnické vzdělání a není tedy po jeho absolvování možné vykonávat některé profese v soudnictví, na státním zastupitelství, v advokacii apod. Podmínkou přijetí ke studiu do navazujícího magisterského studia je tedy řádné ukončení studia v bakalářském studijním programu Právní specializace nebo Veřejná správa (bez ohledu na absolvovaný obor) anebo řádné ukončení studia realizovaného v rámci mezifakultního bakalářského studia, na jehož uskutečňování se v souladu s akreditací podílí Právnická fakulta Masarykovy univerzity.

 

Forma výuky

Výuka v bakalářském a navazujícím mgr. studiu je v kombinované formě, probíhá tedy v blocích, šestkrát až osmkrát za semestr, vždy ve všední dny. Konkrétní dny výuky se mohou během studia změnit.

Výuka v magisterském studiu je v prezenční formě, tedy celý týden, zpravidla každý den.

 

V souladu s akreditací bakalářského studijního oboru Veřejná správa je u tohoto oboru zavedena během 2. semestru povinná volba směru:

 • Všeobecná veřejná správa
 • Katastrální správa
 • Finanční správa
 • Správa sociálního zabezpečení

Kód a název

programu

Název oboru

Typ programu

Titul

Forma

Délka

Vyuč. jazyk

OPP

U/P

Akreditace do

B6804 Právní

specializace

Mezinárodněprávní obchodní studia

Bakalářské studium

Bc.

KS

3

Čeština

40

128/30,63

31. 8. 2019

B6804 Právní

specializace

Obchodněprávní studia

Bakalářské studium

Bc.

KS

3

Čeština

50

197/56,31

31. 8. 2019

B6804 Právní

specializace

Vyšší justiční úředník

Bakalářské studium

Bc.

KS

3

Čeština

40

193/32,14

1. 3. 2019

B6807 Veřejná správa

Teorie a praxe trestního a správního procesu

Bakalářské studium

Bc.

KS

3

Čeština

40

225/54,45

31. 8. 2019

B6807 Veřejná správa

Veřejná správa

Bakalářské studium

Bc.

KS

3

Čeština

80

256/30,6

31. 8. 2019

M6805 Právo

a právní věda 

Právo

Magisterské studium

Mgr.

PS

5

Čeština

450

2253/82,2

1. 3. 2019

N6807 Veřejná správa

Veřejná správa

Navazující mgr. studium

Mgr.

KS

2

Čeština

50

260/31

31. 5. 2022

Vysvětlivky: OPP – očekávaný počet přijatých, U/P – počet loni přihlášených/percentil, který loni dosáhnul poslední přijatý uchazeč (u navazujícího studia počet bodů), KS – kombinované studium, PS – prezenční studium

 

Přijímací řízení

Obecné informace o přijímacím řízení

Pro magisterské prezenční studium, navazující mgr. kombinované studium a bakalářské kombinované studium se podává přihláška pouze elektronicky na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/. Na každý přihlášený studijní obor je nutno podat samostatnou přihlášku. Poplatek za služby spojené s přijímacím řízením se hradí za každý přihlášený studijní obor zvlášť. Doklad o úhradě poplatku fakulta nepožaduje, je však třeba dodržet platební podmínky uvedené v elektronické přihlášce (poplatek není možné hradit na pokladně Právnické fakulty). Fakulta je oprávněna si vyžádat doklad o platbě v případě pochybností o jejím provedení. V přijímacím řízení není zohledňován výsledek státní maturity.

Závazné termíny:

Vyplnění e-přihlášky je nutné provést do 28. 2. 2018, a to do 24.00 hod, v případě navazujícího mgr. studia do 30. 4. 2018 do 24.00 hod. Všechny informace o poplatku získáte v e-přihlášce. Převedení poplatku na účet MU si zkontrolujete v systému e-přihlášky. Přijímání přihlášek je zahájeno 1. 11. 2017, v případě navazujícího mgr. studia 1. 2. 2018. Případné dotazy k e-přihlášce směřujte na adresu prihlaska@muni.cz.

Přijímací zkoušky (Bc. a Mgr. studium)

Povinnou součástí přijímacího řízení na Bc. a Mgr. studium na Právnické fakultě MU je Test studijních předpokladů (TSP), žádné jiné testy se nekonají. Test studijních předpokladů (TSP) zkoumá schopnosti uchazeče úspěšně studovat na Masarykově univerzitě. Podrobné informace o TSP jsou na internetové adrese: http://www.muni.cz/tsp/

Uchazečům o přijetí do oborů Veřejná správa, Obchodněprávní studia, Mezinárodněprávní obchodní studia a Teorie a praxe trestního a správního procesu, kteří ke dni podání přihlášky prokáží praxi v oboru přesahující 1 kalendářní rok (doklad o praxi se přikládá k elektronické přihlášce ve formátu pdf na předepsaném formuláři dostupném na http://www.law.muni.cz/content/cs/potvrzeni/), bude k percentilu dosaženému v TSP přičtena bonifikace ve výši 20 % percentilu dosaženého v TSP, avšak maximálně do celkové výše 100.

Uchazečům o přijetí do oboru Vyšší justiční úředník, kteří ke dni podání přihlášky prokáží praxi v oboru v rezortu Ministerstva spravedlnosti přesahující 1 kalendářní rok (doklad o praxi se přikládá k elektronické přihlášce ve formátu pdf na předepsaném formuláři dostupném na http://www.law.muni.cz/content/cs/potvrzeni/), bude k percentilu dosaženému v TSP přičtena bonifikace ve výši 20 % percentilu dosaženého v TSP, avšak maximálně do celkové výše 100.

Příklad: Pokud uchazeč dosáhne percentilu 50 a prokáže požadovanou praxi, bude jeho celkový výsledek činit 60 (50+20% z 50 = 60). Pokud uchazeč dosáhne percentilu 90 a prokáže požadovanou praxi v oboru, bude jeho celkový výsledek činit 100 (90+20% z 90 = 108, ale celkový výsledek může činit nejvýše 100).

Přijímací zkoušky (navazující Mgr. studium)

Povinnou součástí přijímacího řízení na navazující kombinované Mgr. studium na Právnické fakultě MU je Test odborných znalostí (TOZ), žádné jiné testy se nekonají. Jedná se o testování znalostí z oblasti veřejné správy, veřejných financí a EU a jejich právní regulace v rozsahu výuky bakalářského studijního programu Veřejná správa, oboru Veřejná správa. Podrobné informace o TOZ jsou na internetové adrese: http://www.law.muni.cz/dokumenty/9227

Doporučená literatura pro TSP

S výjimkou případného seznámení se se staršími variantami TSP (viz http://www.muni.cz/tsp/ ) není doporučena žádná speciální přípravná literatura. Úplné znění všech variant Testu studijních předpokladů z předchozího přijímacího řízení, klíče správných odpovědí a základní statistické charakteristiky najdete na stránce http://www.muni.cz/tsp/. Centrum dalšího vzdělávání PrF nabízí zájemcům o studium Kurzy pro maturanty (a nejen pro ně). Bližší informace najdete na http://kurzy.law.muni.cz/content/cs/

Doporučená literatura pro TOZ

Doporučenou literaturu naleznete na http://www.law.muni.cz/dokumenty/9227

Způsob vyhodnocení TSP

K vyhodnocení TSP slouží pouze odpovědní formulář, ten je počítačově snímán a zpracováván. Odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním číslem (číslem přihlášky), které uchazeč zjistí ve své elektronické přihlášce. Určujícím kritériem úspěšnosti v TSP je tzv. percentil vypočtený na základě počtu získaných bodů a varianty TSP, kterou uchazeč psal. Každý uchazeč tak může získat maximálně 100. percentil, minimální hodnota percentilu je téměř nulová. Percentil vyjadřuje, kolik procent uchazečů podalo nižší nebo stejný výkon.  

Způsob vyhodnocení TOZ

K vyhodnocení TOZ slouží pouze odpovědní formulář, ten je počítačově snímán a zpracováván anonymně elektronicky. Odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním číslem (číslem přihlášky), které bude uchazeči zasláno v pozvánce k TOZ. 

Poplatek za přijímací řízení

Výše poplatku pro magisterské, navazující mgr. a bakalářské studium: 400,- Kč

Uplatnění absolventů

Absolvent magisterského studijního programu M6805 Právo a právní věda, obor Právo najde široké uplatnění ve všech oborech, v nichž se předpokládá ucelené právnické vzdělání (soudnictví, veřejná správa, státní zastupitelství, advokacie, soukromý sektor atd.)

Absolvent navazujícího magisterského studia v programu N6807 Veřejná správa, obor Veřejná správa může uplatnit získané znalosti a dovednosti především v orgánech a institucích veřejné správy.

Absolventi bakalářského studijního programu B6804 Právní specializace a B6807 Veřejná správa – viz uplatnění u jednotlivých oborů:
Mezinárodněprávní obchodní studia: absolvent tohoto oboru najde uplatnění zejména v komerčně právní praxi a v mezinárodním obchodě.
Obchodněprávní studia: absolvent tohoto oboru najde uplatnění zejména v komerčně právní praxi a v daňovém poradenství.

Teorie a praxe trestního a správního procesu: absolvent tohoto oboru najde uplatnění ve veřejné správě v rozsahu resortu Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti (vězeňská služba, justiční stráž) Ministerstva obrany (vojenská policie), Ministerstva financí (celní správa), a ostatních rezortů na úseku správního trestání.

Veřejná správa: absolvent tohoto oboru najde uplatnění zejména v orgánech a institucích veřejné správy.

Vyšší justiční úředník: absolvent může uplatnit získané znalosti a dovednosti především v rámci rezortu ministerstva spravedlnosti a ministerstva vnitra. Vzhledem k charakteru vzdělání jsou získané poznatky využitelné i pro práci u osob provozujících soukromé právnické profese, kupř. u advokátů, notářů či exekutorů.

Důležité webové odkazy

web fakulty:
http://law.muni.cz
studijní plán magisterského studia:
http://www.law.muni.cz/content/cs/studium/magisterske-studium/stud
studijní plán bakalářského studia:
http://www.law.muni.cz/content/cs/studium/bakalarske-studium/studijni-plany/
studijní plán navazujícího studia:
http://law.muni.cz/content/cs/studium/navazujici-magisterske-studium/studijni-plany/
e-přihláška:
http://is.muni.cz/prihlaska
TSP:
http://www.muni.cz/tsp/
diskusní fórum pro uchazeče:
http://is.muni.cz/prihlaska/diskusni_forum_tsp.pl
fakultní facebooková stránka:
https://www.facebook.com/PrfMUni
univerzitní web pro uchazeče o studium:
http://www.muni.cz/admission_czech
univerzitní Facebook Studuj na MUNI:
http://www.facebook.com/studujnamuni
zpravodajský portál MU (web o životě na MU):
http://www.online.muni.cz
často kladené dotazy k přijímacímu řízení na MU:
http://is.muni.cz/prihlaska/faq.pl
středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky:
http://www.teiresias.muni.cz/

Celoživotní vzdělávání na PrF MU

Právnická fakulta Masarykovy univerzity ve snaze zpřístupnit vysokoškolské vzdělávání širšímu okruhu veřejnosti, uskutečňuje programy celoživotního vzdělávání, a to nad rámec kapacitních možností řádného studia (v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů).

Pro akademický rok 2018/2019 se připravují k realizaci následující programy celoživotního vzdělávání:

Magisterský obor: PRÁVO

Realizovaný v rámci akreditovaného magisterského studijního programu Právo a právní věda, studijní obor Právo

Standardní délka PCŽV: 4 semestry

Navazující magisterský obor: Veřejná správa

Realizovaný v rámci akreditovaného navazujícího magisterského studijního programu Veřejná správa, studijní obor Veřejná správa

Standardní délka PCŽV: 2 semestry

Bakalářské obory:

 1. realizované v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu Veřejná správa
  • Veřejná správa
  • Teorie a praxe trestního a správního procesu
 2. realizované v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu Právní specializace:
  • Mezinárodně obchodní studia
  • Obchodněprávní studia
  • Vyšší justiční úředník

Standardní délka PCŽV: 4 semestry

Celoživotní vzdělávání je určeno pro absolventy středních škol s maturitou. Úspěšní absolventi programu CŽV mají možnost pokračovat v řádném studiu daného oboru, již se statutem studenta.

Programy pro akademický rok 2018/2019 budou vyhlášeny v lednu 2018.

Informace s popisem jednotlivých programů včetně předpisů k CŽV, studijních plánů a elektronické přihlášky naleznete: http://www.law.muni.cz/

Kontakty

Web
http://www.law.muni.cz/content/cs/studium/celozivotni-vzdelavani/
E-mail
Jana.Lautrbachova@law.muni.cz
Telefon:
Mgr. Jana Lautrbachová, +420 549 495 664,

Přípravný kurz k přijímačkám 2018

Kurz je určen těm, kteří se chystají ke studiu nejen na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a chtějí si zlepšit předpoklady pro úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky ve formě Testu studijních předpokladů.

Obsah kurzu:  Analytické myšlení, Anglický jazyk, Kritické myšlení, Numerické myšlení, Prostorová představivost a Verbální myšlení

Rozsah kurzu:  6 tematických bloků, 1 blok = 4 vyučovací hodiny, celkem 24 vyučovacích hodin

Lektoři: Odborníci z řad interních i externích lektorů Právnické fakulty MU.

Termín: kurz bude organizován ve 3 (obsahově zcela totožných) variantách:

- 1 x týdně ve čtvrtek ODPOLEDNE, 16.00 - 19.15 hodin (celkem 6 bloků x 4 vyučovací hodiny)

- 1 x týdně v sobotu DOPOLEDNE, 9.00 - 12.15 hodin (celkem 6 bloků x 4 vyučovací hodiny)

- 1x týdně sobota CELÝ DEN, 9.00 -  16.00 hodin (celkem 3 bloky x 8 vyučovacích hodin s přestávkou 30 minut na oběd)

Zahájení: únor/březen 2018

Cena: 3 300 včetně DPH

Místo konání: Právnická fakulta MU, Veveří 70, Brno

Přihlášky přijímáme na www.kurzy.law.muni.cz

Kontakt: Jana Buchalová, telefon 549 498 506, e-mail jana.buchalova@law.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.