Před odjezdem do zahraničí

FINANCOVÁNÍ STÁŽE

ADMINISTRATIVA

 • Na fakultě je třeba uzavřít pracovní smlouvu - Training Agreement. Stáž a kredity za ni budou do studia uznány pomocí předmětu (např. DIINTER Internacionalizace) s příslušným počtem kreditů. Žádost se podává po návratu - neregistrujte si předmět předem! Předmět bude zaregistrován pomocí aplikace žádosti o uznání pobytu/stáže, viz sekce "po návratu".
 • Training Agreement podepisuje za PrF MU:
  • Mobility, které nejsou administrované CZS (např. pobyty financované fakultním stipendiem): školitel;
  • Evropské mobility administrované CZS (např. Erasmus+, freemover apod.): fakultní koordinátorka doc. JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. se souhlasem školitele;
  • Mimoevropeské mobility administrované CZS (Erasmus ICM, freemover apod.): pan proděkan doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. se souhlasem školitele.
 • V každém případě je nezbytné, aby student konzultoval náplň pobytu se svým školitelem!
 • Pobyt je nutno zadat do aplikace "evidence údajů o stážích, studijních a pracovních pobytech" (Student - Stáže a pobyty) v ISu. Návod zde. Každý zahraniční pobyt delší než 14 dní musí být v IS evidován bez ohledu na to, zdali si student chce pobyt nechat uznat. Doporučujeme však evidovat všechny pobyty včetně konferencí. Pouze pobyty s řádnou evidencí (tzn. vloženými dokumenty) budou uznány do studia a uvedeny na dodatku k diplomu.
 • Pokud student chce, aby byl zahraniční pobyt kratší než 14 dnů uveden na dodatku k diplomu, musí si před odjezdem vyřídit dokument Learning Agreement for a short period study/research stay.
 • Kromě "evidence v ISu" je potřeba, aby student naplňoval také další požadavky související např. s udělením specifického typu stipendia (evidence dokladů z cesty apod.).

 

Během pobytu

 • V případě, že v původně schváleném pracovním plánu nastanou změny (v obsahu, osobě koordinátora), musí být písemně odsouhlaseny jak vysílající, tak přijímající institucí. 
 • Proces vyřízení změny studijní smlouvy je totožný jako vyřízení prvotní smlouvy.

 

Před návratem domů

 

Po návratu

 • Ze zahraniční musí student přivézt potvrzený dokument Confirmation of Placement Period. Za PrF MU toto potvrzení podepisuje A) doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. se souhlasem školitele po tom, co s ním student zkonzultuje průběh a přínos pobytu v případě pobytů administrovaných CZS; B) školitel po tom, co s ním student zkonzultuje průběh a přínos pobytu v případě ostatních pobytů.
 • Dokument podepsaný oběma stranami student vloží do Evidence údajů o stážích, studijních a pracovních pobytech v ISu. Návod zde.
 • Na fakultě je dále nutno požádat o uznání pobytu/stáže do studia. Uznání je realizováno pomocí předmětu (např. DIINTER Internacionalizce) s příslušným počtem kreditů.
 • Žádost o uznání předmětu se podává elektronicky v IS (v evidenci studijního pobytu). Návod zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.