Pracovní právo po novém občanském zákoníku

Labour law after adoption of the new civil code

Miroslav Bělina*

Annotation

 

The author deals with the effects of the New Civil Code in the area of labour law, also with regard to the amendment to the Labour Code contained in Act No. 303/2013, amending certain laws in connection with adoption of the recodification of private law. The impact of the Civil Code on labour law is rather indirect, following from the fact that the Civil Code has subsidiary application to labour-law relationships. Continuity of legal provisions undoubtedly applies to labour law after 1 January 2014. This continuity is preserved not only in the legal provisions, but will also apply to most of case-law.

Assuming that labour law historically developed to protect the position of the employee, which is, in fact, also true for the EU labour regulations, we can quite reliably come to the conclusion that the New Civil Code, with its Section 1 (2) (also taking into account the wording “any provisions contrary to public order are prohibited”) in conjunction with newly added Section 1a (2) of the Labour Code do not necessitate any considerations as to the mandatory or non-mandatory nature of the provisions of the Labour Code.

I. Ustanovení nového občanského zákoníku s přímým dopadem na zákoník práce

Dne 1. 1. 2014 nabude účinnosti nový občanský zákoník. Současně s ním nabude účinnosti i zákon č. 303/2013 Sb, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého páva. Tento zákon obsahuje ve své části šedesáté sedmé i změny zákoníku práce.

Vzhledem ke skutečnosti, že vztah občanského a pracovního práva byl předmětem velmi častých diskuzí v jednotlivých přípravných etapách rekodifikace soukromého práva již od 90 let, a to i v návaznosti na přípravné práce rekodifikace pracovního práva, považujeme za vhodné se o tomto vztahu alespoň stručně zmínit i z historického hlediska.

V ČR byl problém vztahu občanského a pracovního práva ještě citlivější vzhledem k historickému vývoji po roce 1948. Direktivně řízená ekonomika nepřipouštěla smluvní volnost ani nedávala prostor kolektivnímu vyjednávání. Navíc tehdejší ideologická koncepce vycházela z toho, že práce není zbožím, a tudíž pracovní činnost nemůže být upravována občanských právem. Důsledkem toho byly kodifikace ze šedesátých let a v rámci nich zákoník práce přijatý v roce 1965, který sice znamenal kodifikaci pracovněprávní úpravy, ale na druhou stranu přinesl odtržení pracovního práva od občanského práva. Tento krajní extrém odtržení pracovního práva od občanského práva přitom nebyl proveden zdaleka ve všech bývalých východoevropských zemích. Kodifikace pracovního práva v té podobě, jak byla provedena v bývalém Československu, znamenala úpravu všech obecných institutů v zákoníku práce (v celé řadě případů se jedná o parafrázování občanského zákoníku) a bylo vyloučeno i subsidiární použití občanského zákoníku na pracovněprávní vztahy. Tímto způsobem byl uměle deformován vztah občanského a pracovního práva a navíc byl zákoníkem práce koncepčně postaven jako kogentní norma, která téměř vyloučila smluvní (a to jak individuální, tak kolektivní) vyjednávání a nepřipustila smluvní svobodu.

Vazba na občanské právo byla také jednou z nejzásadnějších otázek diskutovaných při přípravě nové pracovněprávní kodifikace. Bohužel výsledkem byl zákoník práce z r. 2006, který řešil vztah občanského zákoníku a zákoníku práce nikoliv na principu subsidiarity, ale principu delegace.

Zákoník práce vycházel z koncepčně nové (a tedy zkušenostmi a praxí neprověřené) vazby mezi občanských právem a pracovním právem a již tento samotný fakt vzbuzoval pochybnosti o její realizaci v budoucí aplikační praxi. Princip delegace nesporně vystavoval nový zákoník práce větší nestabilitě z hlediska nové soukromoprávní úpravy, než by byl princip subsidiarity. Bohužel se nepodařilo vrátit právní úpravu „do původního historického stavu“ a – namísto tradiční vazby subsidiarity – byla zvolena nešťastně koncepce delegace.

Koncepce delegace byla napadena návrhem na zrušení tehdejšího § 4 zákoníku práce podaným k Ústavnímu soudu skupinou poslanců. Ústavní soud přisvědčil námitce navrhovatelů napadající princip delegace a § 4 zrušil. V odůvodnění nálezu pak Ústavní soud neshledal princip delegace, jak byl zakotven v § 4 ve vztahu k občanskému zákoníku, za souladný s principy právního státu. Ústavní soud zdůraznil, že zásadně platí, že občanské právo je obecným soukromým právem (resp. občanský zákoník je obecným soukromoprávním předpisem) subsidiárně platným vůči ostatním soukromoprávním odvětvím. Předpisy upravující tato odvětví mají zásadně přednost, avšak neupravují-li určitou otázku, nastupuje obecná občanskoprávní úprava. Nálezem Ústavního soudu tak došlo k jednoznačnému a do budoucna nezpochybnitelnému vymezení vztahu občanského a pracovního práva, z něhož v současné době vychází jak občanský zákoník, tak i zákoník práce.

Nový občanský zákoník ve svém § 2401 víceméně pouze konstatuje a plně respektuje historickou vazbu pracovního práva na občanský zákoník, s tím, že občanský zákoník je obecnou normou pro celé soukromé právo, včetně pracovního. Tento princip je dnes již ostatně obsažen v samotném zákoníku práce, který ve svém upraveném § 4 (přijatém po nálezu Ústavního soudu) stanoví, že pracovněprávní vztahy se řídí zákoníkem práce, nicméně nelze-li jej použít, řídí se občanským zákoníkem, a to vždy v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů. Na druhou stranu občanský zákoník plně respektuje autonomii pracovního práva a ponechává úpravu pracovního poměru a vůbec celé oblasti pracovního práva zvláštním zákonům, především zákoníku práce. Z druhé věty § 2401 odst. 1 občanského zákoníku vyplývá, že nejen pracovní poměr, jakož i práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele z pracovního poměru, ponechává občanský zákoník jinému zákonu, ale i celou oblast závislé práce přenechává zvláštní úpravě. Jiné smlouvy o výkonu závislé práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek, jsou především dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce, upravené v části třetí zákoníku práce. Pracovní poměr a dohoda o pracovní činnosti spolu s dohodou o provedení práce jsou považovány za základní pracovněprávní vztahy. Zákoník práce ve svém § 3 vychází z toho, že závislá práce může být v zásadě vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, nicméně připouští, že může být vykonávána i ve vztazích upravených zákony majícími ve vztahu k zákoníku práce povahu zvláštních právních předpisů. Typicky takový zákon je např. služební zákon.

Z § 2401 odst. 2 občanského zákoníku vyplývá, že na základní pracovněprávní vztahy (tj. na pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce), jako i na další smlouvy zakládající výkon závislé práce, na základě zvláštních právních předpisů nelze použít ustanovení občanského zákoníku o ochraně spotřebitele. K tomu je však potřeba uvést, že skutečnost, že celou řadu ustanovení občanského zákoníku, nelze použít na pracovněprávní vztahy vyplývá do značné míry již ze samotné podstaty pracovněprávních vztahů. Další omezení použití ustanovení občanského zákoníku na pracovněprávní vztahy vyplývá z § 4 zákoníku práce, protože nelze aplikovat ustanovení, která by byla v rozporu se základními zásadami pracovněprávních vztahů. Základní zásady pracovněprávních vztahů jsou přitom normativně zakotveny v § 1a zákoníku práce. Navíc aplikaci některých ustanovení občanského zákoníku je výslovně vyloučeno i v jednotlivých ustanoveních zákoníku práce.

Z dosud uvedeného je zřejmé a vyplývá to ostatně i z důvodové zprávy k novému občanskému zákoníku, že nový občanský zákoník nemá ambice zasahovat do pracovního práva. Nicméně jednu výjimku přeci jenom nový občanský zákoník činí, a to je nová úprava svéprávnosti obsažená v § 35 občanského zákoníku, která od 1. 1. 2014 nahrazuje dosavadní úpravu této problematiky obsaženou v § 6 zákoníku práce v jeho znění platné do 31. 12. 2013. V této souvislosti si nemohu odpustit poznámku, že na rozdíl od autorů nového občanského zákoníku se domnívám, že právní úprava způsobilosti zaměstnanců k právům a povinnostem a k právním úkonům měla být ponechána nadále pro svoje specifika v oblasti pracovněprávní. Nepřesvědčují ani argumenty, že všechny statusové věci musí upravit nový občanský zákoník, protože právě naopak úlohou pracovního práva je upravovat specifika oproti obecné soukromoprávní úpravě. Nevidím tedy důvod, aby občanský zákoník tuto problematiku upravoval ve svém § 35 a obsahoval izolovaná pracovněprávní ustanovení, která zbytečně občanský zákoník zatěžují.

Nicméně diskuse nad tím, v jakém kodexu má být ten který institut upraven, není zdaleka tak podstatná jako věcný obsah těchto ustanovení. A tady právě celý § 35 ObčZ vzbuzuje celou řadu výrazných pochybností.

Předkladatel volí odlišnou úpravu, než je stávající pracovněprávní úprava, přitom jsem přesvědčen, že stávající úprava nečiní žádné problémy a nejsou důvody pro její změnu.

Nová úprava § 35 odst. 1 ObčZ je dle mého názoru nepraktická, neboť znemožňuje sjednání pracovněprávního vztahu osobou, která již dovršila 15 let a přitom neukončila povinnou školní docházku. Běžně se v praxi stává (a v tomto směru nebylo jakéhokoliv důvodu měnit právní úprav), že pokud osoba dovršila 1 let, uzavírá pracovněprávní vztah s tím, že jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel dni ukončení povinné školní docházky. Tím je dostatečně chráněn veřejnoprávní zájem na dokončení povinné školní docházky této osoby, ale na druhou stranu jí není báněno v tom, aby si např. v květnu či červnu před dokončení povinné školní docházky sjednala pracovněprávní vztah se dnem nástupu do práce na začátek července. Nová právní úprava takový postup bez zjevného důvodu znemožňuje.

Určité pochybnosti navíc vyvolává samotná dikce § 35 odst. 1 ObčZ „nezletilý, který dovršil patnáct let a ukončil povinnou školní docházku, se může zavázat k výkonu závislé práce podle jiného právního předpisu“. To ustanovení výslovně zmiňuje pouze způsobilost k právnímu jednání zavazujícímu k výkonu závislé práce. Jsem přesvědčen, že pokud má takový nezletilý způsobilost uzavřít pracovněprávní vztah, musí nutně mít i způsobilost k dalším právním jednáním v pracovněprávních vztazích, včetně způsobilosti takový právní vztah vlastním jednáním rozvázat. Z logiky věci pak vyplývá, že dosažením 15ti let věku a ukončením povinné školní docházky nevzniká pouze způsobilost k právnímu jednání, ale i způsobilost k protiprávnímu jednání v oblasti pracovního práva, tj. deliktní způsobilost. Z uvedeného lze dovodit, že dovršením věku patnácti let a ukončení povinné školní docházky, vzniká nezletilému plná svéprávnost jako zaměstnanci v oblasti pracovního práva, byť nebude ve smyslu § 30ObčZ plně svéprávný pro celou oblast soukromého práva. Výjimka z jeho plné pracovněprávní svéprávnosti platí pouze, pokud tuto svéprávnost omezuje v dílčích věcech samo pracovní právo. Je tomu tak u dohody o odpovědnosti podle § 252 odst. 2 ZPr a u dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí podle § 255 odst 3, které smějí být uzavřeny nejdříve v den, kdy zaměstnanec dosáhne 18ti let věku.

Ještě závažnější a pro praxi nepředvídatelné důsledky může přinést § 35 odst. 2 ObčZ, jenž je zcela novou úpravou, která umožňuje zákonným zástupcům nezletilého mladšího 16 let rozvázat pracovní poměr za nezletilého. Pokud „nezletilým“ (což je i současná úprava) dáváme plnou způsobilost k právním úkonům v oblasti pracovního práva, nevidím důvod, aby zákonný zástupce takto drastickým způsobem zasahoval do smluvního vztahu dvou subjektů, tj. zaměstnavatele a zaměstnance. Domnívám se dokonce, že je v rozporu s principy soukromého práva, aby někdo třetí zasáhl do smluvního vztahu, který uzavřely dva jiné subjekty, a to dokonce tak razantním způsobem, že tento vztah proti jejich vůli zruší. I tehdy, pokud bychom připustili výjimečnost vazby zákonného zástupce na nezletilého, nelze odhlédnout od toho, že navrhovaným způsobem dochází právním úkonem zákonného zástupce k rušení práv třetích osob, tj. zaměstnavatelů. Nabízí se tak otázka, vůči komu bude zaměstnavatel uplatňovat nároky, které mu vzniknou v souvislosti s ukončením pracovního poměru, zda vůči zaměstnanci či zákonnému zástupci. Pomíjíme navíc skutečnost, že může dojít i k rozporu mezi zákonnými zástupci „nezletilého“ (navzájem i samotným „nezletilým“, např. v případě rozvodu rodičů apod. Novou úpravu považuji za neodůvodnitelný zásah do osobních a sociálních zájmů fyzické osoby, který je dokonce v rozporu s moderními trendy směřujícími spíše ke snižování věkové hranice např. v oblasti trestní odpovědnosti či sexuálních otázek.

Shora uvedené ustanovení § 35 odst. 2 ObZ je pak provedeno ve zmiňované novele zákoníku práce č. 303/2013 Sb. (dále jen novela), a to v § 56a a v §77 odst. 5 a 6.

II. K celkovému dopadu nového občanského zákoníku na pracovní právo

Výše jsem uvedl jediná ustanovení nového občanského zákoníku, která se přímo dotýká zákoníku práce či jej dokonce mění.

V ostatním směru je vliv nového občanského zákoníku na pracovní právo spíše nepřímý, vyplývající ze skutečnosti, že občanský zákoník je jak shora uvedeno subsidiárně aplikovatelný na pracovněprávní vztahy. Je logické, že pokud se mění občanský zákoník, bude to mít i značný dopad i na oblast pracovněprávních vztahů, a to zejména platí pro obecnou část občanského zákoníku, která bezprostředně ovlivňuje obecnou část pracovního práva.

Na druhou stranu platí pro pracovní právo po 1. 1. 2014, že se nejedná o žádné razantní změny, když většina pracovního práva je novým občanským zákoníkem či novelou zákoníku práce více méně nedotčena. Považuji za potřebné zdůraznit, že převažující oblast zákoníku práce je změnami buď vůbec nedotčena nebo pouze v minimální míře. Platí to např. o pracovní době a době odpočinku, bezpečnosti a ochraně při práci, odměňování za práci a odměně za pracovní pohotovost, náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce, překážkách v práci, dovolené, péči o zaměstnance, náhradě škody, informování a projednávání, působnosti odborové organizace i radě zaměstnanců.

Můžeme v tomto směru dospět k závěru, že pro pracovní právo platí nepochybně po 1. 1. 2014 kontinuita právní úpravy. Troufám si navíc tvrdit, že kontinuita platí nejen v oblasti právní úpravy, což považuji za zcela jednoznačné, ale kontinuita bude platit i pro většinu judikatury. Pokud však jde o judikatury, bude třeba ovšem pečlivě zvažovat její použitelnost na pracovní úpravu i po 1. 1. 2014, zejména, ale nejen v takových otázkách jako je např. neplatnost právních jednání. Nicméně jsem přesvědčen, že většina dosavadní judikatury nám výrazně pomůže při aplikaci pracovního práva i po 1. 1. 2014.

III. Kogentnost a dispozitivnost v pracovním právu

Pro oblast soukromého práva, a tím i pro oblast individuálního a kolektivního pracovního práva má a musí mít jeho úprava, a to na rozdíl od práva vařejného, zásadně dispozitivní charakter. Nicméně u pracovního práva, vzhledem k jeho ochranné funkci vůči zaměstnanci jako „slabší“ straně, je tato zásada výrazně modifikována celou řadou kogentních norem. Z hlediska kogentnosti a dispozitivnosti se v zákoníku práce vyskytují dva typy právních norem:

  • kogentní (imperativní, dominující) povahy, tj. nařizující (zakazující) určité chování bez možnosti účastníků se od této normy odchýlit;
  • dispozitivní (povolující) povahy, tj. upravující určité chování pouze tehdy, pokud subjekty neprojeví odlišnou vůli.

V rámci kogentních norem ještě můžeme rozlišovat normy svou povahou relativně kogentní, jejichž použití v pracovním právu je poměrně časté. Norma relativně kogentní (částečně imperativní, dominující) umožňuje účastníkům se částečně odchýlit, ale pouze v jednom směru. V zákoníku práce se zpravidla jedná o normy, které obsahují maxima povinností, či naopak minima práv pro zaměstnance a promítá se v nich ochranná funkce pracovního práva. Typicky normou relativně kogentní je úprava stanovení délky pracovní doby (§ 79 odst. 1, 2), která upravuje maximální délku pracovní doby, kterou je zaměstnanec povinen strpět, nebo naopak úprava dob odpočinku (§90 – 92), která upravuje minimální nárok zaměstnance na odpočinek. Kogentní normy v pracovním právu zpravidla používané ve prospěch jedné, a to slabší strany (zaměstnance), jsou normy, které způsoby a prostředky vlastními soukromému právu (např. stanovením neplatnosti právního úkonu, výkladem in favorem slabší strany, zvýšením požadavků na poskytnutí informací, rozšířením vějíře práv, včetně rozšíření systému zákonných záruk, zpřísněním odpovědnosti za škodu) jsou zaměřeny na posilování slabší strany v pracovněprávních vztazích, tj. zaměstnance. Ze stupně právní závaznosti kogentních norem vyplývá, že jejich použití na pracovněprávní vztahy, které upravují, nelze svobodnou vůlí účastníků pracovněprávních vztahů ani platně nahradit jiným ujednáním, ani je vyloučit či je nějak omezit. Tyto normy se uplatňují nezávisle na vůli a rozhodování zaměstnavatelů a zaměstnanců. Pokud by se účastníci od těchto norem odchýlili, byly by jejich projevy vůle neplatné, popř. by byli postiženi jinými nepříznivými právními důsledky (sankcemi).

Otázka kogentnosti a dispozitivnosti právních norem je v historii i v současné době v pracovním právu zvlášť citlivá, a to především s ohledem na nejdůležitější základní zásadu pracovněprávních vztahů, kterou je zvláštní zákonná obrana postavení zaměstnance. Pracovní právo, přestože je součástí soukromého práva, používá kogentní (příp. relativně kogentní) normy nesrovnatelně častěji než je v soukromém právu běžné. Vyplývá to ze skutečnosti, že pracovní právo často omezuje smluvní vůli stran ve prospěch zaměstnance. Tento způsob právní úpravy je typický i pro právo Evropské unie. Implementace směrnic Evropské unie ve své podstatě v naprosté většině případů stanoví zavádění kogentních či relativně kogentních norem do pracovního zákonodárství jednotlivých členských států. Novela zákoníku práce vypustila obecnou úpravu vymezení kogentních a dispozitivních norem ze zákoníku práce a přenechala ji obecné úpravě nového občanského zákoníku. V zákoníku práce zůstala v § 4a odst. 3 pouze zvláštní úprava vztahující se na ustanovení, kterými se zapracovávají do našeho právního řádu předpisy EU.

Nový občanský zákoník řeší otázku dispozitivnosti právních norem ve svém §1 odst. 2. V tomto ustanovení je oproti dosavadní úpravě ještě více zdůvodněna zásada smluvní volnosti stran dikcí „nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona“. Současně se zde stanoví, že zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti. Dikce nezakazuje-li to zákon výslovně spolu s vypuštěním dosavadní dikce „nebo z povahy jeho ustanovení nevyplývá, že se od něj není možné odchýlit“, vyvolává otázku, zda není třeba v pracovním právu určitým způsobem přehodnotit co je a co není kogentní normou. Na druhou stranu novela zákoníku práce doplnila do §1a upravujícího základní zásady pracovněprávních vztahů odst. 2. Z nově vloženého odstavce 2 pak vyplývá, že některé ze základních zásad pracovněprávních vztahů, mezi nimi i především zásada zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance, vyjadřují hodnoty, které chrání veřejný pořádek. Pokud vyjdeme ze základního předpokladu, že pracovní právo historicky vzniklo, aby právě chránilo postavení zaměstnance, a ostatně tento závěr platí i pro pracovní zákonodárství Evropské unie, pak můžeme celkem spolehlivě dojít k závěru, že nový občanský zákoník svým § 1 odst. 2 (i s přihlédnutím k dikci „zakázána jsou ustanovení porušující veřejný pořádek“) se spojení s nově vloženým §1a odst. 2 zákoníku práce, nás nenutí k novým úvahám o kogentnosti a dispozitivnosti ustanovení zákoníku práce. Jsem přesvědčen, že na dosavadních výkladech v tomto směru není třeba nic měnit a jsou platné i po 1. 1. 2014.

Jiná je ovšem otázka absolutní a relativní neplatnosti právních jednání v pracovním právu po 1. 1. 2014, pokud tímto jednáním dojde k porušení kogentní normy. Případ absolutní neplatnosti upravuje nový občanský zákoník ve svém §588. Podle tohoto ustanovení soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům, anebo které odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek. Z toho je zřejmé, že pokud vložením §1a odst. 2 zákoník práce, prohlásil u třech základních zásad pracovněprávních vztahů, že vyjadřují hodnoty, které chrání veřejný pořádek, pak se pravděpodobně budeme s absolutní neplatností právních jednání setkávat v pracovním právu daleko častěji než v ostatním soukromém právu. Otázkou je pak pro judikatury jaké jednání bude pokládat, i s přihlédnutím k vybraným základním zásadám ze „zjevně“ narušující veřejný pořádek.* Prof. JUDr. Miroslav Bělina CSc., Právnická fakulta UK Praha

nahoru