Právo Evropské unie po Lisabonu. Evropská unie a mezinárodní právo

European Union Law after Lisbon. European Union and International Law

---

Zde naleznete jednotlivé příspěvky ve formátu .pdf, chcete-li zobrazit celý sborník (rovněž ve formátu .pdf), navštivte sekci "Plné texty sborníků" v menu nebo klikněte ZDE
Here you can find separate contributions as .pdf files. For the whole conference proceedings (also in .pdf file) please visit "Conference proceedings" link in menu or click HERE

Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: JUDr. Křepelka Filip, Ph.D.; Nový Zdeněk; JUDr. Sehnálek David, Ph.D.; prof. JUDr. Týč Vladimír, CSc.

---

Radoslav Benko:
Extending the scope of application of the EU Charter of Fundamental rights on the background of the Court of Justice case law on the European citizenship

Radim Charvát:
Dohoda o jednotném patentovém soudu a jeho statutu jako atypický pramen práva EU (Agreement on the Unified Patent Court and its Statute as an Atypical Source of EU Law)

Lucie Nechvátalová:
Komparace ochrany lidských práv údajných mezinárodních teroristů v pojetí ESD a ESLP (Protection of human rights of alleged international terrorists by the ECHR and the CJEU in a comparative view)

Irena Nesterova, Arija Meikalisa:
The Right to Information about the Right to Silence as EU Procedural Guarantee in Criminal Proceedings and its Impact on National Legal Systems

Elena Podkopaeva:
Principles of municipal service in the Russian Federation and in the European Union

Ľudmila Pošiváková:
Vzťah medzi USA a EÚ ako členov WTO (The relationship between US and EU as members of WTO)

Michaela Rapčanová:
Spoločná bezpečnostná a obranná politika po Lisonskej zmluve (The common Security and Defence Policy after The Lisbon Treaty)

Zuzana Štefanková:
Sociálna politika EÚ po Lisabone a Charta základných práv EÚ (Social Policy after Lisbon and Charter of Fundamental Rights of the EU)

Zuzana Žáková:
Medzinárodnoprávne dimenzie súťažného práva EÚ (International dimensions of EU competition Law)

------------------

Antidiskriminační zákon tři roky poté
(katedra právní teorie, katedra pracovního práva)
Anti-discrimination Act Three Years After
(Department of Legal Theory)
20 let po rozpadu čs. federace - co nás spojuje a rozděluje
(katedra ústavního práva a politologie)
20 years after dissolution of Czechoslovakia - uniting and dividing aspects
(Department of Constitutional Law and Political Science)
Revoluce a právo
(Katedra dějin státu a práva)
Revolution and Law
(Department of the History of the State and Law)
Aktuální (legislativní i aplikační) otázky správního trestání
(Katedra správní vědy a správního práva)
Current (Legislative and Application) Questions of Administrative punishment
(Department of Administrative Studies and Administrative Law and Department of Labour Law and Social Security Law)
Komplexní reforma soukromého práva
(Katedra občanského práva)
Comprehensive Reform of Private Law
(Department of Civil Law)
Biologické a sociální rodičovství versus rodičovství právní
(Katedra občanského práva)
Biological and Social Parentage versus Legal Parentage
(Department of Civil Law)
Trestněprávní a procesní alternativy v trestním právu individuálním a kolektivním
(Katedra trestního práva)
Criminal and Procedural Alternatives in Individual and Collective Criminal Law
(Department of Criminal Law)
Právo Evropské unie po Lisabonu. Evropská unie a mezinárodní právo
(Katedra mezinárodního a evropského práva)
European Union Law after Lisbon. European Union and International Law
(Department of International and European Law)
Bermudský trojúhelník obchodního práva II
(Katedra obchodního práva)
"Bermuda Triangle" of the Commercial Law II
(Department of Commercial Law)
Veřejná finanční činnost - právní a ekonomické aspekty
(Katedra finančního práva a národního hospodářství)
Public financial activity - legal and economic aspects
(Department of Financial Law and Economics)
Pozemek v právních vztazích
(Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva)
Land in Legal Relationships
(Department of Environmental Law and Land Law)