20 let po rozpadu čs. federace - co nás spojuje a rozděluje

20 years after dissolution of Czechoslovakia - uniting and dividing aspects

---

Zde naleznete jednotlivé příspěvky ve formátu .pdf, chcete-li zobrazit celý sborník (rovněž ve formátu .pdf), navštivte sekci "Plné texty sborníků" v menu nebo klikněte ZDE
Here you can find separate contributions as .pdf files. For the whole conference proceedings (also in .pdf file) please visit "Conference proceedings" link in menu or click HERE

Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: Mgr. Benák Jaroslav; Mgr. Blažek Tomáš; Čermák Michal; Mgr. Hájek Michal; Mgr. Kandalec Pavel, LL.M.; Mgr. Kolumber David; JUDr. Kosař David, Ph.D. LL.M.;Doc. JUDr. Koudelka Zdeněk, Ph.D.; JUDr. Molek Pavel; JUDr. et Mgr. Výborný Štěpán; JUDr. Šimáčková Kateřina, PhD.

---

Zuzana Antošová:
Legislatívny proces v Českej republike a v Slovenskej republike - vzájomná komparácia (Legislative process in the Czech Republic and Slovak Republic - mutual comparison)

Boris Balog:
Právomoci a spôsob voľby prezidenta Slovenskej republiky - krok späť, krok vpred, krok späť (The Competences and Election the President of the Slovak Republic - step back, step forward, step back)

Jaroslav Benák:
Co zbylo z Ústavního soudu ČSFR? (What remains of the Constitutional Court of Czechoslovakia?)

Richard Brix, Martin Švikruha:
Voľby predstaviteľov samospráv v Čechách a na Slovensku (Elections of representatives of local and regional self-government in Czech and Slovak republic)

Jana Feciľaková:
Voľby do zákonodarných orgánov Českej republiky a Slovenskej republiky - čo nás spája, čo nás rozdeľuje (Elections to the legislative bodies of the Czech Republic and the Slovak Republic - what unites us, what divides us)

Ľudmila Gajdošíková:
20 rokov po rozpade čs. federácie - čo nás spája a rozdeľuje v oblasti sociálnych práv najmä v sociálnom zabezpečení (Twenty years after the dissolution of the Czechoslovak federation: Uniting and dividing aspects in the area of social rights, first of all in the social security)

Michal Greguška:
Čs. federalizmus v európskom kontexte (Czechoslovakian federalism in the european context)

Michal Hájek:
Svoboda médií v České a Slovenské republice (Freedom of the Media in Czech and Slovak Republic)

Peter Horváth:
Výkon prezidentských právomoci v Čechách a na Slovensku (Execution of presidential powers in Czech and Slovak republic)

Pavol Juhás:
Voľby prezidentov v Čechách a na Slovensku (Elections of presidents of Czech and Slovak republic)

Miroslav Knob:
Rozpad federace jako specifický prvek při aplikaci práva EU (Slovenské důchody v judikatuře US) (Dissolution of Federation as a Specific Aspect of EU Law Application. („Slovak Pensions“ in CCC Case Law))

Milan Kočan:
Európska únia a opäť spolu (The European union and togheter again)

David Kolumber:
Rozpad Československa a Jugoslávie v komparativním pohledu (Break-up of Czechoslovakia and Yugoslavia in comparative perspective)

Zdeněk Koudelka:
Obživnutí právního předpisu v Čechách, na Moravě ve Slezsku a na Slovensku (A Revive of a Legal Act in Bohemia, Moravia and Silesia and in Slovakia)

Klaudia Marczyová:
Štátne občianstvo Slovenskej republiky (Citizenship of the Slovak Republic)

Lucia Nedzbalová:
Vývoj ústavnej sťažnosti v Českej a Slovenskej republike (The development of the constitutional complaint in the Czech republic and the Slovak republic)

Martin Skaloš:
Štátne nástupníctvo po dismembrácii Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (The state succession after the dismembration of the Czech and Slovak Federative Republic)

Marek Vrbinčík:
Modely reforiem verejnej správy v Čechách a na Slovensku (Models of public administration reforms in Czech and Slovak republic)

Rostislav Vrzal:
Televize veřejné služby a zánik československé federace (Public service television and extinction of the czechoslovak federation)

Jiří Zeman:
Osm let v Evropské unii – problémy a priority členství České republiky a Slovenské republiky zejména očima denního tisku (Eight years in the EU - issues and priorities of the membership of the Czech Republic and Slovak Republic, especially from newspaper point of view)

------------------

Antidiskriminační zákon tři roky poté
(katedra právní teorie, katedra pracovního práva)
Anti-discrimination Act Three Years After
(Department of Legal Theory)
20 let po rozpadu čs. federace - co nás spojuje a rozděluje
(katedra ústavního práva a politologie)
20 years after dissolution of Czechoslovakia - uniting and dividing aspects
(Department of Constitutional Law and Political Science)
Revoluce a právo
(Katedra dějin státu a práva)
Revolution and Law
(Department of the History of the State and Law)
Aktuální (legislativní i aplikační) otázky správního trestání
(Katedra správní vědy a správního práva)
Current (Legislative and Application) Questions of Administrative punishment
(Department of Administrative Studies and Administrative Law and Department of Labour Law and Social Security Law)
Komplexní reforma soukromého práva
(Katedra občanského práva)
Comprehensive Reform of Private Law
(Department of Civil Law)
Biologické a sociální rodičovství versus rodičovství právní
(Katedra občanského práva)
Biological and Social Parentage versus Legal Parentage
(Department of Civil Law)
Trestněprávní a procesní alternativy v trestním právu individuálním a kolektivním
(Katedra trestního práva)
Criminal and Procedural Alternatives in Individual and Collective Criminal Law
(Department of Criminal Law)
Právo Evropské unie po Lisabonu. Evropská unie a mezinárodní právo
(Katedra mezinárodního a evropského práva)
European Union Law after Lisbon. European Union and International Law
(Department of International and European Law)
Bermudský trojúhelník obchodního práva II
(Katedra obchodního práva)
"Bermuda Triangle" of the Commercial Law II
(Department of Commercial Law)
Veřejná finanční činnost - právní a ekonomické aspekty
(Katedra finančního práva a národního hospodářství)
Public financial activity - legal and economic aspects
(Department of Financial Law and Economics)
Pozemek v právních vztazích
(Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva)
Land in Legal Relationships
(Department of Environmental Law and Land Law)