Bermudský trojúhelník obchodního práva II

"Bermuda Triangle" of the Commercial Law II

---

Zde naleznete jednotlivé příspěvky ve formátu .pdf, chcete-li zobrazit celý sborník (rovněž ve formátu .pdf), navštivte sekci "Plné texty sborníků" v menu nebo klikněte ZDE
Here you can find separate contributions as .pdf files. For the whole conference proceedings (also in .pdf file) please visit "Conference proceedings" link in menu or click HERE

Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: JUDr. Kožiak Jaromír; Mgr. Lavrushin Konstantin; Mgr. Macek Ivo; Mgr. Ing. Nejezchleb Kamil; Ruban Radek

---

Josef Bejček:
Quod licet rei publicae, non licet bovi

Lukáš Cisko:
Právna povaha inštitútu akosti tovaru vo svetle zodpovednosti za vady plnenia (Legal nature of the institute quality goods in the light of liability for defective performance)

Kristián Csach:
Bermudský trojuholník obchodnoprávnej normotvorby (Bermuda triangle of commercial law making)

Lenka Doubravová:
Mlčení v kontraktačním procesu (Silence in contractual obligation)

Jana Duračinská:
Povinnosť starostlivosti riadneho hospodára alebo povinnosť odbornej starostlivosti z hľadiska právnej komparatistiky

Edita Hajnišová, Lukáš Královič:
Odstúpenie od zmluvy o prevode obchodného podielu s účinkami ex tunc? (Rescission of contract of trade shares transfer with the effects of ex tunc?)

Michal Juhás:
Negociácia v obchodnom styku pod vplyvom zmien zákona o dani z pridanej hodnoty (Trade negotiations in relation to changes of the value added tax act)

Jaromír Kožiak:
Několik kacířských poznámek ke povinnosti splatit základní kapitál v akciové společnosti (A few heretical remarks on shareholder's duty to provide his contribution into share capital of a public limited company)

Konstantin Lavrushin:
Černé labutě a změny okolností v novém občanském zákoníku (Black Swans and Changes of Circumstances in the New Civil Code)

Kamil Nejezchleb, Zuzana Tonarová:
Více ekonomický přístup v soutěžním právu a jeho reálné promítání do soudní praxe (More economic approach in competition law and its factual reflection in court practice)

Alica Obertová:
Nájem nebytových prostor - vybrané otázky (Lease of Non-Residential Premises - Selected Issues)

Dana Ondrejová:
Vybrané sankční instituty v závazkovém právu podle nového občanského zákoníku aneb nový smrtící proud v Bermudském trojúhelníku (Selected Vindicatory Institutes in Contractual Law according to the New Civil Codes or New Deadly Stream in Bermuda Triangle?)

Jana Petrželová:
Předsmluvní odpovědnost (Pre-contractual liability)

Jarmila Pokorná, Eva Večerková:
Nové podmínky pro obchodní firmu? (New Conditions for the Trade Name?)

Radek Ruban:
O povaze právnických osob (About the Nature of Legal Bodies)

Žofia Šuleková:
Vnútroštátna blokáda cezhraničných fúzií (National blockade of cross-border mergers)

Paweł Zdanikowski:
European company law as an instrument for gender equality? Comments on the qualifications of the company board members and EU legislation policy

------------------

Antidiskriminační zákon tři roky poté
(katedra právní teorie, katedra pracovního práva)
Anti-discrimination Act Three Years After
(Department of Legal Theory)
20 let po rozpadu čs. federace - co nás spojuje a rozděluje
(katedra ústavního práva a politologie)
20 years after dissolution of Czechoslovakia - uniting and dividing aspects
(Department of Constitutional Law and Political Science)
Revoluce a právo
(Katedra dějin státu a práva)
Revolution and Law
(Department of the History of the State and Law)
Aktuální (legislativní i aplikační) otázky správního trestání
(Katedra správní vědy a správního práva)
Current (Legislative and Application) Questions of Administrative punishment
(Department of Administrative Studies and Administrative Law and Department of Labour Law and Social Security Law)
Komplexní reforma soukromého práva
(Katedra občanského práva)
Comprehensive Reform of Private Law
(Department of Civil Law)
Biologické a sociální rodičovství versus rodičovství právní
(Katedra občanského práva)
Biological and Social Parentage versus Legal Parentage
(Department of Civil Law)
Trestněprávní a procesní alternativy v trestním právu individuálním a kolektivním
(Katedra trestního práva)
Criminal and Procedural Alternatives in Individual and Collective Criminal Law
(Department of Criminal Law)
Právo Evropské unie po Lisabonu. Evropská unie a mezinárodní právo
(Katedra mezinárodního a evropského práva)
European Union Law after Lisbon. European Union and International Law
(Department of International and European Law)
Bermudský trojúhelník obchodního práva II
(Katedra obchodního práva)
"Bermuda Triangle" of the Commercial Law II
(Department of Commercial Law)
Veřejná finanční činnost - právní a ekonomické aspekty
(Katedra finančního práva a národního hospodářství)
Public financial activity - legal and economic aspects
(Department of Financial Law and Economics)
Pozemek v právních vztazích
(Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva)
Land in Legal Relationships
(Department of Environmental Law and Land Law)