Veřejná finanční činnost - právní a ekonomické aspekty

Public financial activity - legal and economic aspects

---

Zde naleznete jednotlivé příspěvky ve formátu .pdf, chcete-li zobrazit celý sborník (rovněž ve formátu .pdf), navštivte sekci "Plné texty sborníků" v menu nebo klikněte ZDE
Here you can find separate contributions as .pdf files. For the whole conference proceedings (also in .pdf file) please visit "Conference proceedings" link in menu or click HERE

Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: Glumińska-Pawlic Jadwiga; doc. JUDr. Mrkývka Petr, Ph.D.; JUDr. Ing. Radvan Michal, Ph.D.; JUDr. Šramková Dana, Ph.D., MBA

---

Karel Alexa:
Několik poznámek k nálezu Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 3244/09 (Several remarks concerning the judgment of the Constitutional Court of the Czech Republic No. I. ÚS 3244/09)

Radim Boháč:
Pojem poplatek v právním řádu České republiky (The term charge in the legal order of the Czech Republic)

Karolína Červená:
Daňová politika verzus ekonomická efektívnosť v období krízových javov (Tax policy versus economic efficiency during the period crisis events)

Mária Duračinská:
Porovnanie návrhu smernice Rady EÚ k spoločnému konsolidovanému základu dane právnických osôb s postupmi zisťovania základu dane v SR (Draft Council Directive on the Common Consolidates Tax Base compared with the procedures of determining the tax base in the Slovak Republic)

Maciej Etel:
Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego – wybrane problemy (Selected legal problems of local government units economic (entrepreneurial) activity in Poland)

Martina Havlišová:
Veřejná finační činnost a možnosti kodifikace finančního systému (Public financial activity a possibilities of recodification of the financial system)

Eva Indruchová:
Komparace vybraných národních zákonů o zavedení jednotné měny euro (A comparison of selected national Euro Adoption Acts)

Michal Janovec:
Mimorozpočtové státní fondy v systému veřejných financí (Extra budgetary state funds in system of public finance)

David Jeroušek:
Zákon o finanční správě ČR - základ finančního systému státu (The Act on tax authorities - Basis o Financial System of The State)

David Jopek:
Meze regulace a dozoru v pojišťovnictví (The limits of regulation and supervision of insurance)

János Kálmán:
The three-legged chair of financial stability - Reform processes in the European Union, especially to the concept of European Bankunion

Alena Kopfová, Eva Tomášková:
Státní regulace a její hodnocení (State regulation and its evaluation)

Stanislav Kouba:
Rozpočtové brzdy - právní a ekonomické aspekty (Fiscal drags - legal and economic issues)

Michal Kozieł:
Podpora národnostních menšin z prostředků státního rozpočtu (Support of National Minorities from State Budget Resources)

Jana Kranecová:
Fiskální federalismus a místní poplatky (Fiscal federalism and local charges)

Pavlína Kubešová:
Penzijní fondy - právní a ekonomické aspekty (Pension funds - legal and economic issues)

Tomasz Machelski:
Bank resolution as an economic intervention

Jaroslaw Marczak:
Finansowanie samorządu terytorialnego w Hiszpanii w warunkach kryzysu gospodarczego (Financing local government in Spain in terms of the economic crisis)

Hana Marková:
Možnosti konstitucionalizace rozpočtového práva jako součásti práva finančního (The potential of the constitutionalisation of budget law as part of financial law)

Pavel Matoušek:
Výkon celní správy a kontrola (Customs administration and control)

Dovile Mingelaite, Vaitiekus Novikevicius:
Legal regulation of municipal budgets’ revenue in Lithuania

Kristýna Müllerová:
Vliv finanční činnosti státu na samosprávné postavení obcí (The influence of financial activity of the state of self-governing status of municipalities)

Lenka Němcová:
Kontrola hospodaření územních samosprávných celků (Inspection of territorial self-governing units)

Janusz Orłowski:
Ekonomiczny ciężar opodatkowania jako przesłanka stwierdzenia nadpłaty (Economic burden of tax incurred as prerequisite to determination of overpaiment)

Przemysław Panfil:
European debt crisis – what should ECB do?

Zdenka Papoušková:
Subjekty vykonávající finanční činnost (Subjects of the financial Activity)

Ivana Pařízková:
Místní poplatky v teorii a praxi (Local taxes in theory and practice)

Krystyna Piotrowska-Marczak:
Obszary reform finansów publicznych w Polsce (Areas of public finance reforms in Poland)

Klára Prokopová, Dagmar Strejčková:
Vybrané aspekty financování památkové péče (Selected aspects of the Monument care funding)

Michal Radvan:
S dokladem, nebo bez?

Taťána Špírková:
Místní poplatky jako příjmový zdroj obcí (The importance of local charges as municipalitie´s revenues)

Eva Šulcová:
Rozpočet Evropské unie a aktuální otázky k jejímu financování (Budget of the European Union and questions on its financing)

Krzysztof Teszner, Dominik Kościuk:
Is the constitutional principle of two instances of the administrative and tax procedure still have a future ?

Ivan Vágner:
Moderní vůdcovství versus moderní vedení (Modern top leadership versus modern operational leadership)

Roman Vybíral:
K vymezení konceptu poplatníka daně z příjmů právnických osob

Karolina Zapolska:
Economic development and investments in the Natura 2000 areas - on the example of Poland

------------------

Antidiskriminační zákon tři roky poté
(katedra právní teorie, katedra pracovního práva)
Anti-discrimination Act Three Years After
(Department of Legal Theory)
20 let po rozpadu čs. federace - co nás spojuje a rozděluje
(katedra ústavního práva a politologie)
20 years after dissolution of Czechoslovakia - uniting and dividing aspects
(Department of Constitutional Law and Political Science)
Revoluce a právo
(Katedra dějin státu a práva)
Revolution and Law
(Department of the History of the State and Law)
Aktuální (legislativní i aplikační) otázky správního trestání
(Katedra správní vědy a správního práva)
Current (Legislative and Application) Questions of Administrative punishment
(Department of Administrative Studies and Administrative Law and Department of Labour Law and Social Security Law)
Komplexní reforma soukromého práva
(Katedra občanského práva)
Comprehensive Reform of Private Law
(Department of Civil Law)
Biologické a sociální rodičovství versus rodičovství právní
(Katedra občanského práva)
Biological and Social Parentage versus Legal Parentage
(Department of Civil Law)
Trestněprávní a procesní alternativy v trestním právu individuálním a kolektivním
(Katedra trestního práva)
Criminal and Procedural Alternatives in Individual and Collective Criminal Law
(Department of Criminal Law)
Právo Evropské unie po Lisabonu. Evropská unie a mezinárodní právo
(Katedra mezinárodního a evropského práva)
European Union Law after Lisbon. European Union and International Law
(Department of International and European Law)
Bermudský trojúhelník obchodního práva II
(Katedra obchodního práva)
"Bermuda Triangle" of the Commercial Law II
(Department of Commercial Law)
Veřejná finanční činnost - právní a ekonomické aspekty
(Katedra finančního práva a národního hospodářství)
Public financial activity - legal and economic aspects
(Department of Financial Law and Economics)
Pozemek v právních vztazích
(Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva)
Land in Legal Relationships
(Department of Environmental Law and Land Law)