Biologické a sociální rodičovství versus rodičovství právní

Biological and Social Parentage versus Legal Parentage

---

Zde naleznete jednotlivé příspěvky ve formátu .pdf, chcete-li zobrazit celý sborník (rovněž ve formátu .pdf), navštivte sekci "Plné texty sborníků" v menu nebo klikněte ZDE
Here you can find separate contributions as .pdf files. For the whole conference proceedings (also in .pdf file) please visit "Conference proceedings" link in menu or click HERE

Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: JUDr. Šmíd Ondřej, Ph.D.; JUDr. Westphalová Lenka, Ph.D.

---

Stanislav Bruncko:
Kde se v zákoně skrývá biologický nebo sociální rodič? (Where is hidden in the law biological or social parent?)

Martin Hamřik:
The new normal?

Daniel Hanuš, Senta Radvanová:
Komercializace rodičovství (Commercialization of parenthood)

Zdeňka Králíčková:
Práva putativního otce (The Rights of Putative Father)

Senta Radvanová:
Kdo potřebuje rodinu? (Who needs the family?)

Natália Richterová:
Aktuálne otázky statusového práva na Slovensku (Current issues of status law in Slovakia)

Monika Schön:
Lhůty pro popírání otcovství (The Limitation of Period for Denying of Legal Paternity)

Jakub Vraník:
Dokazování v řízení o určení otcovství (Fact finding in affiliation proceedings)

Anna Zemandlová:
Současnost a budoucnost právní regulace surrogátního mateřství u nás (Current and future perspectives of surrogate motherhood in the Czech Republic)

------------------

Antidiskriminační zákon tři roky poté
(katedra právní teorie, katedra pracovního práva)
Anti-discrimination Act Three Years After
(Department of Legal Theory)
20 let po rozpadu čs. federace - co nás spojuje a rozděluje
(katedra ústavního práva a politologie)
20 years after dissolution of Czechoslovakia - uniting and dividing aspects
(Department of Constitutional Law and Political Science)
Revoluce a právo
(Katedra dějin státu a práva)
Revolution and Law
(Department of the History of the State and Law)
Aktuální (legislativní i aplikační) otázky správního trestání
(Katedra správní vědy a správního práva)
Current (Legislative and Application) Questions of Administrative punishment
(Department of Administrative Studies and Administrative Law and Department of Labour Law and Social Security Law)
Komplexní reforma soukromého práva
(Katedra občanského práva)
Comprehensive Reform of Private Law
(Department of Civil Law)
Biologické a sociální rodičovství versus rodičovství právní
(Katedra občanského práva)
Biological and Social Parentage versus Legal Parentage
(Department of Civil Law)
Trestněprávní a procesní alternativy v trestním právu individuálním a kolektivním
(Katedra trestního práva)
Criminal and Procedural Alternatives in Individual and Collective Criminal Law
(Department of Criminal Law)
Právo Evropské unie po Lisabonu. Evropská unie a mezinárodní právo
(Katedra mezinárodního a evropského práva)
European Union Law after Lisbon. European Union and International Law
(Department of International and European Law)
Bermudský trojúhelník obchodního práva II
(Katedra obchodního práva)
"Bermuda Triangle" of the Commercial Law II
(Department of Commercial Law)
Veřejná finanční činnost - právní a ekonomické aspekty
(Katedra finančního práva a národního hospodářství)
Public financial activity - legal and economic aspects
(Department of Financial Law and Economics)
Pozemek v právních vztazích
(Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva)
Land in Legal Relationships
(Department of Environmental Law and Land Law)