Trestněprávní a procesní alternativy v trestním právu individuálním a kolektivním

Criminal and Procedural Alternatives in Individual and Collective Criminal Law

---

Zde naleznete jednotlivé příspěvky ve formátu .pdf, chcete-li zobrazit celý sborník (rovněž ve formátu .pdf), navštivte sekci "Plné texty sborníků" v menu nebo klikněte ZDE
Here you can find separate contributions as .pdf files. For the whole conference proceedings (also in .pdf file) please visit "Conference proceedings" link in menu or click HERE

Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: Prof. JUDr. Fenyk Jaroslav,, Ph.D., DSc.; JUDr. Púry František

---

Lucie Boledovičová:
Elektronický monitoring jako prostředek ke snížení počtu vězeňské populace (Electronic monitoring as a means to reduce prison population)

Szilvia Dobrocsi:
(Procedural issues regarding the criminal liability of legal persons in Hungary)

Markéta Filipová:
Dohoda o vině a trestu jako nový zvláštní způsob trestního řízení (Plea bargaining as a new special form of criminal procedure)

Vladimír Gajdičiar:
Zákonnosť dokazovania pri aplikácii inštitútu spolupracujúceho obvineného (Legality of Providing Evidence within the Application of the Institute of Cooperating Accused)

Dušan Gaľo:
Trest zákazu činnosti ukládáný v případech úplatkářství (Disqaulification as sanction for bribery)

Karol Hrádela:
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a kauza MUDr. Ratha (The law on criminal liability of legal persons and and affair of Mr. Rath.)

Miriam Hrušková:
Výchovné opatrenia ako kategória sui generis v systéme alternatívnych sankcií uplatňovaných v trestných veciach mladistvých (Educational measures as a category sui generis system of alternative penalties applicable to juvenile criminal)

Michal Hvozda:
Aplikačné problémy v superrýchlom konaní (Application Problems in the Fast-Track Procedure)

Lenka Jamborová:
Perspektivy dalšího využívání trestního příkazu jako tradiční procesní alternativy (Perspectives of the Future Using of Criminal Warrant as the Traditional Procedural Alternative)

Tatiana Kanáliková:
Náhrada škody spôsobenej trestným činom v prípadoch odklonov v trestnom konaní (Compensation of the damage caused by crimes in case of diversions in criminal proceedings)

Jana Klesniaková:
Vybrané procesné alternatívy v trestnom práve z pohľadu náhrady škody (Chosen procedural alternatives in criminal law from the point of view of compensatory damages)

Nurgul Konarbayeva:
Criminological anthropology during the dynamic integration of scientific knowledge (Based on the records in the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation)

Alena Kristková:
Nové instituty inspirované common law v českém trestním řízení (New Concepts Inspired by Common Law in the Czech Criminal Procedure)

Andrey Kudryavtsev:
Theoretical and practical problems of introduction of criminal liability of legal entities in Russia

Josef Kuchta:
Alternativy v rámci trestní odpovědnosti a trestání právnických v České republice se zaměřením na trestné činy

Jana Kursová:
Dohoda o vině a trestu v českém trestním právu a její problematické momenty (Plea bargaining in Czech criminal law and its problematic moments)

Jozef Medelský:
Podmienenčný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom (Suspended sentence of imprisonment with probation patrol)

Ruxandra Raducanu:
New regulations on the sanctions applicable to minors in the new Romanian Criminal Code

Dominika Strigáčová:
Rodinné konferencie ako alternatíva trestného konania (Family group conferences as an alternative to criminal procedure)

Filip Ščerba:
Procesní alternativy a jejich vliv na využívání alternativních trestů (Procedural Alternatives and their Influence on Using of Alternative Punishments)

Kateřina Štrejtová:
Dohoda o vině a trestu a trestné činy zdravotnických pracovníků (The Agreement on Guilt and Punishment and Medical Personnel Crime)

Marcela Tóthová:
Dohoda o vine a treste, komparácia právnej úpravy (Agreement on guilt and punishment)

Jan Zůbek:
Trestní příkaz vydaný bez ohledu na zjištěný skutkový stav (A criminal order issued regardless of ascertained facts of a case)

Eva Žatecká, Milana Hrušáková:
Odklony v trestním řízení (Diversions in Criminal Proceedings)

------------------

Antidiskriminační zákon tři roky poté
(katedra právní teorie, katedra pracovního práva)
Anti-discrimination Act Three Years After
(Department of Legal Theory)
20 let po rozpadu čs. federace - co nás spojuje a rozděluje
(katedra ústavního práva a politologie)
20 years after dissolution of Czechoslovakia - uniting and dividing aspects
(Department of Constitutional Law and Political Science)
Revoluce a právo
(Katedra dějin státu a práva)
Revolution and Law
(Department of the History of the State and Law)
Aktuální (legislativní i aplikační) otázky správního trestání
(Katedra správní vědy a správního práva)
Current (Legislative and Application) Questions of Administrative punishment
(Department of Administrative Studies and Administrative Law and Department of Labour Law and Social Security Law)
Komplexní reforma soukromého práva
(Katedra občanského práva)
Comprehensive Reform of Private Law
(Department of Civil Law)
Biologické a sociální rodičovství versus rodičovství právní
(Katedra občanského práva)
Biological and Social Parentage versus Legal Parentage
(Department of Civil Law)
Trestněprávní a procesní alternativy v trestním právu individuálním a kolektivním
(Katedra trestního práva)
Criminal and Procedural Alternatives in Individual and Collective Criminal Law
(Department of Criminal Law)
Právo Evropské unie po Lisabonu. Evropská unie a mezinárodní právo
(Katedra mezinárodního a evropského práva)
European Union Law after Lisbon. European Union and International Law
(Department of International and European Law)
Bermudský trojúhelník obchodního práva II
(Katedra obchodního práva)
"Bermuda Triangle" of the Commercial Law II
(Department of Commercial Law)
Veřejná finanční činnost - právní a ekonomické aspekty
(Katedra finančního práva a národního hospodářství)
Public financial activity - legal and economic aspects
(Department of Financial Law and Economics)
Pozemek v právních vztazích
(Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva)
Land in Legal Relationships
(Department of Environmental Law and Land Law)