Aktuální (legislativní i aplikační) otázky správního trestání

Current (Legislative and Application) Questions of Administrative punishment

---

Zde naleznete jednotlivé příspěvky ve formátu .pdf, chcete-li zobrazit celý sborník (rovněž ve formátu .pdf), navštivte sekci "Plné texty sborníků" v menu nebo klikněte ZDE
Here you can find separate contributions as .pdf files. For the whole conference proceedings (also in .pdf file) please visit "Conference proceedings" link in menu or click HERE

Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: JUDr. Göttinger Vlastimil; Doc. JUDr.Havlan Petr, CSc.; Mgr. Hejč David; JUDr.Husseini Faisal; JUDr. Mgr.Jemelka Luboš, Ph.D.; JUDr.Jurníková Jana, Ph.D.; JUDr.Kadečka Stanislav, Ph.D.; JUDr. Kliková Alena, Ph.D.; JUDr. Kolman Petr, Ph.D.; Mgr. Bc. Král Jakub; JUDr. Kudrová Veronika, Ph.D.; Mgr. Melich Jozef; JUDr. Potěšil Lukáš, Ph.D.; Mgr. Bc. Prokopová Klára; Prof. JUDr. Průcha Petr, CSc.; Doc. JUDr. Skulová Soňa, Ph.D.; PhDr. Mgr. Strejčková Dagmar; Venclíček Jiří; JUDr. Bc. Vetešník Pavel

---

Jozef Bandžak:
Řízení o správních deliktech právnických osob (Criminal administrative proceedings of legal person)

Róbert Bardač:
Správne trestanie v recentnej aplikačnej činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu (Administrative punishment in recent decision-making of the Council for Broadcasting and Retransmission)

Helena Bartáková:
Koncept hospodářské jednotky a odpovědnost za porušení soutěžního práva (The Concept of a Single Economic Unit and Liability for the Infringement of Competition Law)

Lenka Bursíková:
Správní trestání po rozsudku Zolotukhin proti Rusku (Administrative Punishment after Zolotukhin vs. Russia Decision)

Anamaria Cristina Cercel:
Considerations on the administrative punishments in the Romanian legal system

Lenka Čiháková:
Kázeňské trestání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody (Disciplinary measures against prisoners)

Zdeněk Fiala:
Několik poznámek k řízení o návrhových přestupcích (A few remarks on the administrative offences procedure initiated on proposal)

Kateřina Frumarová:
Možnosti nápravy rozhodnutí v blokovém řízení (Reform Possibilities of Decisions made in Block Proceeding)

Petr Havlan, Jan Janeček:
K aktuálním otázkám správněprávní a trestněprávní odpovědnosti územních samosprávných celků ve světle majetkoprávní problematiky těchto celků

David Hejč:
Správní delikty a požadavek formy právní úpravy povinností na příkladu místní regulace pozemní dopravy (Administrative delicts and requirement of legal regulation form of duties within the example of local traffic regulation)

Matej Horvat:
Pokuta za nečinnosť verejnej správy (A Fine for Inactivity of the Public Administration)

Gábor Hulkó, Tomáš Hulkó:
Finanční sankce (pokuta), jako prostředek státního dozoru nad místními samosprávami podle současné maďarské úpravy (Financial Sanction (Penalty), as a Tool of State Supervision over Territorial Self-governments According to Current Hungarian Legislation)

Petra Humlíčková:
Subjekty deliktní odpovědnosti v právu životního prostředí (Entities of administrative punishment in environmental law)

Ivo Keisler:
(Ne)dostatečný rozsah palety sankcí pro disciplinární řízení na veřejných vysokých školách? ((Non)sufficiency of the range of sanctions of the disciplinary proceeding on the universities?)

Petr Kolman:
Právní aspekty zadržení pachatele přestupku (Legal Aspects of Detention of an Offender)

Soňa Košičiarová:
Konanie o správnych deliktoch ako osobitný druh správneho konania v návrhu nového slovenského správneho poriadku (Administrative offences proceeding as a special kind of administrative proceeding in the proposal of the new Slovak Administrative Code Procedural)

Jakub Král:
Legitimní očekávání při ukládání sankcí (Legitimate Expectations in the Process of Sanction Imposing)

Ivo Krýsa:
Vybrané aspekty státní kontroly a správního trestání v kause "Methanol" (The selected aspects of state inspection and administrative punishment in the case "Methanol")

Marek Kubíček:
Niekoľko úvah o správnom trestaní na úseku cestnej dopravy (Some considerations about administrative punishment in road transport)

Andrej Lobotka:
Osoba blízká a novela zákona o provozu na pozemních komunikacích (Close person and the amendment to the Act No. 361/2000 Coll. on the Road Traffic)

Zbyněk Lubovský:
Správní delikty na úseku rybářství (Administrative delicts in fishery law)

Lucia Madleňáková:
Nezákonně vybraná sankce jako bezdůvodné obohacení veřejného rozpočtu? (Is unlawfully collected sanction unjust enrichment of public budget?)

Michal Maslen:
Princíp viazanosti právom a slovenská úprava správneho trestania (The principle of lawfulness and the Slovak legal regulation of administrative punishment)

Miroslav Mocek:
Ke správnímu trestání z pohledu správní praxe Krajského úřadu Pardubického kraje ( On administrative punishment from the perspective of the administrative practice of the Regional Authority of the Pardubice Region)

Martina Navrátilová:
Materiální stránka jiných správních deliktů stíhaných územními finančními orgány (Material aspect of other administrative offenses prosecuted by territorial financial authorities)

Michaela Pobořilová, Václav Ulrich:
Správní trestání v oblasti loterií a jiných podobných her se zaměřením na možnost správního trestání zahraničních provozovatelů

Lukáš Potěšil:
Judikatura a správní trestání (The case law and administrative punishment)

Marián Ševčík:
Pôsobnosť orgánov územnej samosprávy v oblasti ukladania sankcií za porušovanie právnych povinností (Competence of local government in imposing sanctions for violations of legal obligations)

Jiří Venclíček:
Sankční pravomoc obcí (Punitive powers of municipalities)

Pavel Vetešník:
Okamžik nabytí právní moci pokuty v blokovém řízení (The coming into legal force a fixed penalty for an administrative delict)

------------------

Antidiskriminační zákon tři roky poté
(katedra právní teorie, katedra pracovního práva)
Anti-discrimination Act Three Years After
(Department of Legal Theory)
20 let po rozpadu čs. federace - co nás spojuje a rozděluje
(katedra ústavního práva a politologie)
20 years after dissolution of Czechoslovakia - uniting and dividing aspects
(Department of Constitutional Law and Political Science)
Revoluce a právo
(Katedra dějin státu a práva)
Revolution and Law
(Department of the History of the State and Law)
Aktuální (legislativní i aplikační) otázky správního trestání
(Katedra správní vědy a správního práva)
Current (Legislative and Application) Questions of Administrative punishment
(Department of Administrative Studies and Administrative Law and Department of Labour Law and Social Security Law)
Komplexní reforma soukromého práva
(Katedra občanského práva)
Comprehensive Reform of Private Law
(Department of Civil Law)
Biologické a sociální rodičovství versus rodičovství právní
(Katedra občanského práva)
Biological and Social Parentage versus Legal Parentage
(Department of Civil Law)
Trestněprávní a procesní alternativy v trestním právu individuálním a kolektivním
(Katedra trestního práva)
Criminal and Procedural Alternatives in Individual and Collective Criminal Law
(Department of Criminal Law)
Právo Evropské unie po Lisabonu. Evropská unie a mezinárodní právo
(Katedra mezinárodního a evropského práva)
European Union Law after Lisbon. European Union and International Law
(Department of International and European Law)
Bermudský trojúhelník obchodního práva II
(Katedra obchodního práva)
"Bermuda Triangle" of the Commercial Law II
(Department of Commercial Law)
Veřejná finanční činnost - právní a ekonomické aspekty
(Katedra finančního práva a národního hospodářství)
Public financial activity - legal and economic aspects
(Department of Financial Law and Economics)
Pozemek v právních vztazích
(Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva)
Land in Legal Relationships
(Department of Environmental Law and Land Law)