Revoluce a právo

Revolution and Law

---

Zde naleznete jednotlivé příspěvky ve formátu .pdf, chcete-li zobrazit celý sborník (rovněž ve formátu .pdf), navštivte sekci "Plné texty sborníků" v menu nebo klikněte ZDE
Here you can find separate contributions as .pdf files. For the whole conference proceedings (also in .pdf file) please visit "Conference proceedings" link in menu or click HERE

Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: JUDr. Bubelová Kamila, Ph.D.; JUDr. Cempírek Martin, JUDr.; JUDr. Černoch Radek; JUDr. Mgr. Horák Ondřej, Ph.D.; Kazda Jan; JUDr. Salák Pavel, Ph.D.; Mgr. Škerle Michal; JUDr. Bc. Tauchen Jaromír, Ph.D., LL.M.; Prof. JUDr. Vojáček Ladislav, CSc.

---

Stanislav Balík:
Cádizská ústava z r. 1812 (The Cadiz Constitution of 1812)

Martin Cempírek:
Změna paradigmatu v právní úpravě přepravy (Paradigm shift in the Legal regulation of Transport)

Radek Černoch:
Zrod principátu – skrytá revoluce (Birth of Principate – a Hidden Revolution)

Katarína Fedorová:
Zmeny ruského súdneho systému po prvej revolúcii (Modifications of the Russian judicial system after the first revolution)

Miroslav Frýdek, Ivana Stará:
Revoluce v náboženském myšlení Římanů

Petra Havlíčková:
Košický vládní program a „malý retribuční dekret“ (Kosice government programand"LittleRetributionDecree")

Jan Kazda:
Právní ochrana proti kontrarevoluci za první Československé republiky (Legal protection against counter-revolution in first czechoslovak republic)

Markéta Klusoňová:
Revoluce a právní úprava divadla (Revolution and legal regulation of theater)

David Kohout:
Aspekty tzv. revoluční spravedlnosti v procesech s nacistickými zločinci po druhé světové válce (Aspects of the so called revolutionary justice in the trials of the Nazi criminals after WW II)

Petr Osina:
Suverenita a kontinuita v rozkazní teorii práva (Sovereignty and continuity in command theory of law)

Karel Schelle:
Národní a demokratická revoluce v roce 1918 a recepce právního řádu (The National and Democratical Revolution in 1918 and the Reception of the Legal Order)

Jan Šejdl:
Některé aspekty vývoje služebností římského práva (Some aspects of the development of servitudes in Roman law)

Michal Škerle:
Revoluce požírá vlastní děti - politický proces se skupinou Oskar Valášek a spol. (The revolution devours its own children - the political trial with a group of Oskar Valasek et al.)

Jan Šmíd:
Revoluční právo a legitimita (Revolutionary law and legitimacy)

Jaromír Tauchen:
K zásadním změnám v právním řádu po vzniku Protektorátu Čechy a Morava (The most significant changes in the legal order after the establishment of the Protectorate of Bohemia and Moravia)

Marius Vacarelu:
Politics and its constitutional wishes: Romanian case of presidential abeyance

Andrea Vitkóová:
Uhorský parlamentarizmu po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní

Ladislav Vojáček:
Prvorepublikové kořeny některých opatření z poválečného období (Some Post-war Measures Rooted in the Period of the First Czechoslovak Republic)

------------------

Antidiskriminační zákon tři roky poté
(katedra právní teorie, katedra pracovního práva)
Anti-discrimination Act Three Years After
(Department of Legal Theory)
20 let po rozpadu čs. federace - co nás spojuje a rozděluje
(katedra ústavního práva a politologie)
20 years after dissolution of Czechoslovakia - uniting and dividing aspects
(Department of Constitutional Law and Political Science)
Revoluce a právo
(Katedra dějin státu a práva)
Revolution and Law
(Department of the History of the State and Law)
Aktuální (legislativní i aplikační) otázky správního trestání
(Katedra správní vědy a správního práva)
Current (Legislative and Application) Questions of Administrative punishment
(Department of Administrative Studies and Administrative Law and Department of Labour Law and Social Security Law)
Komplexní reforma soukromého práva
(Katedra občanského práva)
Comprehensive Reform of Private Law
(Department of Civil Law)
Biologické a sociální rodičovství versus rodičovství právní
(Katedra občanského práva)
Biological and Social Parentage versus Legal Parentage
(Department of Civil Law)
Trestněprávní a procesní alternativy v trestním právu individuálním a kolektivním
(Katedra trestního práva)
Criminal and Procedural Alternatives in Individual and Collective Criminal Law
(Department of Criminal Law)
Právo Evropské unie po Lisabonu. Evropská unie a mezinárodní právo
(Katedra mezinárodního a evropského práva)
European Union Law after Lisbon. European Union and International Law
(Department of International and European Law)
Bermudský trojúhelník obchodního práva II
(Katedra obchodního práva)
"Bermuda Triangle" of the Commercial Law II
(Department of Commercial Law)
Veřejná finanční činnost - právní a ekonomické aspekty
(Katedra finančního práva a národního hospodářství)
Public financial activity - legal and economic aspects
(Department of Financial Law and Economics)
Pozemek v právních vztazích
(Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva)
Land in Legal Relationships
(Department of Environmental Law and Land Law)