Komplexní reforma soukromého práva

Comprehensive Reform of Private Law

---

Zde naleznete jednotlivé příspěvky ve formátu .pdf, chcete-li zobrazit celý sborník (rovněž ve formátu .pdf), navštivte sekci "Plné texty sborníků" v menu nebo klikněte ZDE
Here you can find separate contributions as .pdf files. For the whole conference proceedings (also in .pdf file) please visit "Conference proceedings" link in menu or click HERE

Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: prof. JUDr. Hurdík Jan, DrSc.; Mgr. Králík Michal, Ph.D.; JUDr. Lavický Petr, Ph.D.; JUDr. Ronovská Kateřina, Ph.D.; JUDr. Selucká Markéta, Ph.D.

---

Sevastian Cercel:
Respect owed to the deceased human being: Aspects of its regulation in the New Romanian Civil Code

Ján Cirák:
Pokus o nové poňatie inštitútu osobnostných práv (An Attempt at New Perspective on the Concept of Personal Rights)

David Dvořák:
Několik úvah o uzavírání smluv na základě zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách (Several considerations on conclusion of contracts following the tender procedure according to the public contracts act)

Libor Holý:
Jak to bude s dohodami o místní příslušnosti? (What is the future of prorogation clauses?)

Regina Hučková, Diana Treščáková:
Monistická koncepcia rekodifikácie súkromného práva versus zmluvy uzatvárané pri obchodovaní (The monistic concept of re - codification of private law versus commercial contracts)

Radim Chalupa:
Zajišťovací směnka a nový občanský zákoník (Security bill and the new civil code)

Kristýna Chalupecká:
Komparace postavení zajištěných věřitelů v insolvenčním řízení dle stávající úpravy a nového Občanského zákoníku

Silvia Lattová:
Ochrana bankoviek a mincí vo virtuálnom priestore (Protection of the notes and coins in the virtual reality)

Petr Lavický:
Vztah hmotného a procesního práva z pohledu filosofie externismu (Relation between Substabtive and Procedural Law from the Point of View of Externalism Filosofy)

Martin Lebeda:
Relativní neúčinnost (Relative ineffectiveness)

Zbyněk Matula:
Smluvní fikce (domněnka) doručení (Contractual fiction (presumtion) of delivery)

Tereza Novotná:
Úskalí soudní interpretace a aplikace nového občanského zákoníku (Difficulties of Judicial Interpretation and Application of the new Civil Code)

Edmond Gabriel Olteanu:
The extra-patrimonial rights of the person from the perspective of the new Romanian Civil Code

Marián Rozbora:
Kategorie rozumnosti v novém občanském zákoníku (Category of reasonableness in new civil code)

Martina Šuláková:
Novela občanského soudního řádu v návaznosti na nový občanský zákoník - Řízení o žalobách z rušené držby (Amendment to the Civil Procedure Code in relation to the new Civil Code - The actions of trespass)

Vlastimil Vitoul:
Svěřenský fond a jeho místo v českém právním prostředí (Trust Fund and its Position in the Czech Legal Environment)

------------------

Antidiskriminační zákon tři roky poté
(katedra právní teorie, katedra pracovního práva)
Anti-discrimination Act Three Years After
(Department of Legal Theory)
20 let po rozpadu čs. federace - co nás spojuje a rozděluje
(katedra ústavního práva a politologie)
20 years after dissolution of Czechoslovakia - uniting and dividing aspects
(Department of Constitutional Law and Political Science)
Revoluce a právo
(Katedra dějin státu a práva)
Revolution and Law
(Department of the History of the State and Law)
Aktuální (legislativní i aplikační) otázky správního trestání
(Katedra správní vědy a správního práva)
Current (Legislative and Application) Questions of Administrative punishment
(Department of Administrative Studies and Administrative Law and Department of Labour Law and Social Security Law)
Komplexní reforma soukromého práva
(Katedra občanského práva)
Comprehensive Reform of Private Law
(Department of Civil Law)
Biologické a sociální rodičovství versus rodičovství právní
(Katedra občanského práva)
Biological and Social Parentage versus Legal Parentage
(Department of Civil Law)
Trestněprávní a procesní alternativy v trestním právu individuálním a kolektivním
(Katedra trestního práva)
Criminal and Procedural Alternatives in Individual and Collective Criminal Law
(Department of Criminal Law)
Právo Evropské unie po Lisabonu. Evropská unie a mezinárodní právo
(Katedra mezinárodního a evropského práva)
European Union Law after Lisbon. European Union and International Law
(Department of International and European Law)
Bermudský trojúhelník obchodního práva II
(Katedra obchodního práva)
"Bermuda Triangle" of the Commercial Law II
(Department of Commercial Law)
Veřejná finanční činnost - právní a ekonomické aspekty
(Katedra finančního práva a národního hospodářství)
Public financial activity - legal and economic aspects
(Department of Financial Law and Economics)
Pozemek v právních vztazích
(Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva)
Land in Legal Relationships
(Department of Environmental Law and Land Law)