Pozemek v právních vztazích

Land in Legal Relationships

---

Zde naleznete jednotlivé příspěvky ve formátu .pdf, chcete-li zobrazit celý sborník (rovněž ve formátu .pdf), navštivte sekci "Plné texty sborníků" v menu nebo klikněte ZDE
Here you can find separate contributions as .pdf files. For the whole conference proceedings (also in .pdf file) please visit "Conference proceedings" link in menu or click HERE

Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: doc. JUDr. Drobník Jaroslav, CSc.; JUDr. Dudová Jana, Ph.D; JUDr. Jančářová Ilona, Ph.D.; doc. JUDr. Ing. Pekárek Milan, CSc.; Doc. JUDr.Průchová Ivana, CSc.

---

Helena Doležalová:
Ochranné pásmo zařízení elektrizační soustavy: vybrané otázky (Protective Zone of Grid Equipment: Selected Issues)

Martina Franková:
Otazníky kolem vlastníka pozemku (aneb sporné vlastnictví pozemku) (Uncertainties about landowner (land ownership in dispute))

Michaela Konečná:
vlastnictví k pozemkům ve zvláště chráněných územích (Ownership of Land in the Specially Protected Areas)

Hana Müllerová:
Pozemkové spolky jako alternativní způsob ochrany půdy, flóry a fauny? (Land Societies as an Alternative Way to Protect Soil, Flora and Fauna?)

Milan Pekárek:
Pozemek jako objekt právních vztahů z pohledu nového občanského zákoníku - několik poznámek

Marie Poláčková, Jakub Hanák:
Pěstování rychle rostoucích dřevin (Planting fast-growing trees)

Klára Prokopová:
Pozemek jako kulturní památka (The Estate as a Cultural Monument)

Ivana Průchová, Tomáš Kocourek:
Ohrožení provozu na pozemních komunikacích mající původ na pozemcích určených k plnění funkcí lesa – analýza odpovědnostních vztahů (Danger to road traffic originating from forest estates – a study of liability for damage)

Filip Schwarzenstein:
Problematika katastru nemovitostí a pozemku jako předmětu práv ve smluvních vztazích (The Issue of Cadastre of Real Estates and Land as an Object of Rights in Contractual Relationships)

András Téglási:
The protection of arable land in the Basic Law of Hungary with respect to the expiring moratorium of land acquisition in 2014

Petr Vaculík, Jana Tkáčiková:
Kompeteční otázky v kvalitativní ochraně zemědělské půdy (Competence issues in the area of qualitative soil protection)

Ondřej Vícha:
Ložiska nevyhrazených nerostů jako součást pozemku: vybrané otázky (Non-reserved mineral deposits as part of the land: selected issues)

------------------

Antidiskriminační zákon tři roky poté
(katedra právní teorie, katedra pracovního práva)
Anti-discrimination Act Three Years After
(Department of Legal Theory)
20 let po rozpadu čs. federace - co nás spojuje a rozděluje
(katedra ústavního práva a politologie)
20 years after dissolution of Czechoslovakia - uniting and dividing aspects
(Department of Constitutional Law and Political Science)
Revoluce a právo
(Katedra dějin státu a práva)
Revolution and Law
(Department of the History of the State and Law)
Aktuální (legislativní i aplikační) otázky správního trestání
(Katedra správní vědy a správního práva)
Current (Legislative and Application) Questions of Administrative punishment
(Department of Administrative Studies and Administrative Law and Department of Labour Law and Social Security Law)
Komplexní reforma soukromého práva
(Katedra občanského práva)
Comprehensive Reform of Private Law
(Department of Civil Law)
Biologické a sociální rodičovství versus rodičovství právní
(Katedra občanského práva)
Biological and Social Parentage versus Legal Parentage
(Department of Civil Law)
Trestněprávní a procesní alternativy v trestním právu individuálním a kolektivním
(Katedra trestního práva)
Criminal and Procedural Alternatives in Individual and Collective Criminal Law
(Department of Criminal Law)
Právo Evropské unie po Lisabonu. Evropská unie a mezinárodní právo
(Katedra mezinárodního a evropského práva)
European Union Law after Lisbon. European Union and International Law
(Department of International and European Law)
Bermudský trojúhelník obchodního práva II
(Katedra obchodního práva)
"Bermuda Triangle" of the Commercial Law II
(Department of Commercial Law)
Veřejná finanční činnost - právní a ekonomické aspekty
(Katedra finančního práva a národního hospodářství)
Public financial activity - legal and economic aspects
(Department of Financial Law and Economics)
Pozemek v právních vztazích
(Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva)
Land in Legal Relationships
(Department of Environmental Law and Land Law)