Uvozující texty

Z recenzního posudku Doc. JUDr. Milana Galvase, CSc.

Recenzovaný sborník příspěvků Pracovní právo 2015 „Slaďování pracovního a rodinného života“ je souhrnem výstupů z mezinárodní konference Pracovní právo 2015 pořádané v Třešti na přelomu září a října 2015. Tentokrát byla věnována problematice slaďování pracovních povinností a rodinného života. Ve sborníku jsou zařazeny referáty a diskusní příspěvky, které na konferenci zazněly, případně byly připraveny, ale vzhledem k množství příspěvků a poměrně úzkému časovému prostoru nemohly být předneseny.

Diskusní příspěvky byly rozděleny do dvou bloků. Prvý blok byl věnován samotnému jádru zkoumané problematiky, tj. slaďování pracovního a rodinného života. Hlavním obecným problémem je potřeba sladit zájem zaměstnavatele na co nejvyšším pracovním výkonu zaměstnance, zájmu zaměstnance na zabezpečení rodiny (organizačním chodu) a zároveň na co nejvyšším výdělku a zájmu státu na optimálním fungování rodiny. Publikované příspěvky zahrnují různé pohledy na působení práva (především pracovního) a jeho institutů na rodinu, mateřství, péči o děti apod. Je tak vytvořen poměrně ucelený pohled na zkoumanou problematiku z hlediska pracovně právního. Ukazuje se přitom, že dosavadní právní úprava je nedostatečná, především pracovní právo neřeší jednoznačně vztah profesních povinností a péče o rodinu. Věnuje se úpravě pracovní doby, pracovních podmínek (především z hlediska zdravotního), to ale dnes nestačí. Krokem vpřed jsou snahy EÚ zakotvené např. v rámcové dohodě o rodičovské dovolené. Je tu poměrně velký prostor pro úpravu prostřednictvím kolektivní smlouvy v rámci péče o zaměstnance.

Druhý blok materiálů je věnován problematice sociálního zabezpečení. Pozornost je věnována dávkám sociálního zabezpečení, které mají přímo či nepřímo podporovat rodinu. Tato problematika je zmíněna i v některých příspěvcích zařazených v prvém bloku.

Sborník je velmi rozsáhlý a celkově je možno jej hodnotit jak zdařilou publikaci, která mapuje současný stav a dává prostor pro úvahy nad dalším vývojem zkoumané problematiky. Domnívám se, že ho přivítají nejen čtenáři z řad teoretických pracovišť, ale i zástupci legislativní i aplikační praxe, stejně jako sociální partneři (zaměstnavatelé a odbory).

Annotation

Labour law International Conference which annually follows up the actual issues of labour relations and social security in 2015 addressed the issue of balancing work and family life, in theory and subsequently in practice, which is determined by the state of the legal regulation. It should be appreciated that the conference as a main topic identified precisely these questions, because without their examination and demarcation no further development in labour law in the field of its interpretation and application cannost be properly achieved. Presentations and discussion papers produced a range of challenging ideas and perspectives that will allow further analysis of the research questions addressed. Reviewed conference proceedings represents a complex outputs of the conference. It includes main papers and discussion papers, which were presented at he conference or were during the conference prepared by its participants, and contributions which arrose from presentations, but due to the circumsribed time could not be presented.

The comprehensive perspective of the problems of balancing work and family life was promoted by presentations from the business practices of large employers who have signed the Memorandum Diversity 2013+, announced by the members of the platform Business for Society, which comprises companies claiming to responsible business principles and corporate responsibility. These principles are perceived by employers as an important tool in creating the kind of corporate culture which assures that quality employees are being kept while achieving effective job performance.

At the conference, in addition to theoretical thoughts and conclusions also practical experiences with the relevant institutes of Czech, Slovak and Polish legislation were presented. Significant attention was also paid to EU law and closely related issues of discrimination law. The chosen topic also again clearly confirmed the interdependence of labour law with the social security law, which creates conditions for balancing work and privat life and also guarantees its social dimension.

nahoru