Slaďování osobního a pracovního života – praktické zkušenosti ze společnosti ČEZ, a.s.

Work – life balance - practical experience of the cez group

JUDr.  Ivana Šturmová *

Annotation

In today's time the employers are aware that the effective work performance of their employees is affected by the satisfaction in their personal lives and also by their health status. For this reason, the employers realize measures that help employees to achieve a balance in their personal and professional life. This article is talking about this aspect of the employment relationships in the CEZ Group, and indicates some specific institutes that help with the achievement of work - life balance of employees.

I. Skupina ČEZ je významný zaměstnavatel

Koncern Skupiny ČEZ patří mezi největší zaměstnavatele v regionu střední a východní Evropy. Celkem zaměstnává okolo 31 000 zaměstnanců, z toho 20 000 zaměstnanců pracuje na území České republiky. Kromě České republiky působí Skupina ČEZ na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Bulharsku, Rumunsku a Turecku.

Mateřskou společností koncernu je ČEZ, a.s., největší výrobce elektřiny v České republice. Majoritním vlastníkem akciové společnosti ČEZ je Česká republika.

Skupina ČEZ se zabývá výrobou, distribucí a prodejem elektrické a tepelné energie,  prodejem zemního plynu a těžbou uhlí, provozuje jaderné, uhelné, vodní, větrné a sluneční elektrárny. Rozsahem svého podnikání patří do celosvětové desítky největších energetických koncernů.

II. Deklarace podpory work- life balance

Zavádění opatření ke slaďování osobního a pracovního života (tzv. work – life balance) je významným nástrojem k udržení kvalitních zaměstnanců a zároveň k dosažení efektivního pracovního výkonu. Skupina ČEZ byla mezi prvními zaměstnavatelskými subjekty působícími v České republice, které se v listopadu roku 2013 svým podpisem veřejně přihlásily k Memorandu Diverzita 2013+.

Toto memorandum bylo vyhlášeno členy platformy Byznys pro společnost, která sdružuje společnosti hlásící se k odpovědnému podnikání a zásadám společenské odpovědnosti a je národní partnerskou organizací CSR Europe. Uvedeným memorandem se Skupina ČEZ zavázala zavádět programy, které umožní slaďování soukromého a profesního života, umožnit flexibilní formy práce a vytvářet firemní kulturu podporující rovné příležitosti pro ženy a muže na pracovním trhu. Garantem závazku je členka představenstva ČEZ, a.s., paní JUDr. Michaela Chaloupková, MBA.

 III. Činnost interního týmu

Na podpis Memoranda 2013+ navázala činnost interního týmu, který definoval možná opatření k podpoře diverzity, rovných příležitostí a age managementu.  Nejvhodnějšími opatřeními pro dosažení požadovaných cílů bylo shledáno zejména -   rozšiřování flexibilních forem pracovní doby, podpora zdravého životního stylu  a výhledově podpora zaměstnanců  v předdůchodovém věku, zaměstnanců na mateřské a rodičovské dovolené před nástupem  a po jejich návratu do zaměstnání. V jednotlivých kategoriích personálních činností a procesů jsou nejvýznamnější z opatření realizována v oblastech organizace práce, v sociální oblasti a dále v oblasti zdraví zaměstnanců.

IV. Opatření v oblasti organizace práce - úpravy pracovní doby

V oblasti organizace práce je ve Skupině ČEZ využíváno úprav pracovní doby u těch druhů práce a na takových pracovištích, kde to umožňuje povaha práce. Pro vybrané provozy a pracoviště je zavedena pružná pracovní doba s měsíčním vyrovnávacím obdobím. Po dohodě umožňují zaměstnavatelé Skupiny ČEZ práci na kratší pracovní dobu, přičemž zvláštní pozornost je v souladu se zákonnou úpravou věnována zaměstnancům pečujícím o děti do 15 let věku, těhotným zaměstnankyním a zaměstnancům pečujícím o závislou osobu. Od roku 2015 je také ve vnitřní dokumentaci akcentována možnost uplatnění tzv. stlačeného pracovního týdne, která zaměstnancům umožňuje odpracovat týdenní pracovní dobu v kratším počtu dní v týdnu než je obvyklých 5 dní.

Ve Skupině ČEZ je dále uplatňována práce z domova, jejíž podmínky včetně otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou řešeny v písemné dohodě uzavírané mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Ve společnosti ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., je práce z domova uplatněna téměř u všech zaměstnanců z odboru Fakturace a úseku Rozvoj a správa. Práce z domova je ze strany zaměstnavatele i zaměstnanců hodnocena velmi kladně. Při následném průzkum zaměstnanci  zejména uvedli , že možnost vlastního rozvrhování pracovní doby a výkon práce z domova  jim umožňují zajistit lépe péči o děti a že čas, který by jinak trávili na cestě do a ze zaměstnání, mohou využít pro svoji  rodinu nebo své osobní aktivity.

V. Sociální opatření

V oblasti sociálních opatření je nejvýznamnějším nástrojem ke slaďování osobního a profesního života využívaným ve Skupině ČEZ tzv. osobní účet, který představuje finanční částku každoročně přidělovanou zaměstnancům buď formou „virtuálního“ účtu nebo v univerzálních poukázkách, využitelných u smluvních dodavatelů vydavatele těchto poukázek pro účely zdravotní, sportovní a kulturní, rehabilitaci nebo ke vzdělávání. Část osobního účtu může zaměstnanec využít také ve formě příspěvku na životní pojištění.

Vedle osobního účtu zabezpečují zaměstnavatelé Skupiny ČEZ svým zaměstnancům stravování, přispívají jim na penzijní připojištění, poskytují jim příspěvek po dobu nemoci resp. karenční doby a umožňují jim poskytnutí bezúročné půjčky na zajištění pořízení bydlení nebo jeho rekonstrukce. Soubor těchto opatření umožňuje zaměstnancům regeneraci jejich pracovní síly a přispívá jim k lepšímu využití volného času.

VI. Oblast zdraví zaměstnanců

V ČEZ, a.s., a jejích dceřiných společnostech jsou realizovány tzv. Dny zdraví, v jejichž rámci mají zaměstnanci možnost účastnit se přednášek o zdravém životním stylu a různých zdravotních vyšetření (např. vyšetření pigmentových skvrn, rozbor krve, neinvazivní vyšetření cév, měření tuku v těle apod.). Tímto opatřením zaměstnavatel napomáhá k uvědomění zaměstnanců o nutnosti věnovat se osobně svému zdraví a prevenci civilizačních onemocnění.

Závěrem

Zaměstnavatelé Skupiny ČEZ si uvědomují, že „pracovní svět“ se mění a současná doba klade důraz na naplnění života ve všech jeho oblastech, z čehož vyplývá snaha o dosažení souladu mezi osobním a profesním životem zaměstnanců. V tomto smyslu přistupují  k opatřením, která přinášejí nejen spokojenost zaměstnanců, ale také výhody pro zaměstnavatele, a to zejména v podobě udržení kvalitní pracovní síly, zvýšení motivace, loajality a produktivity zaměstnanců a také snížení nákladů související především s poklesem fluktuace zaměstnanců.

 * Manažerka útvaru sociální vztahy společnosti ČEZ, a.s.

nahoru