Antidiskriminační zákon tři roky poté

Anti-discrimination Act Three Years After

---

Zde naleznete jednotlivé příspěvky ve formátu .pdf, chcete-li zobrazit celý sborník (rovněž ve formátu .pdf), navštivte sekci "Plné texty sborníků" v menu nebo klikněte ZDE
Here you can find separate contributions as .pdf files. For the whole conference proceedings (also in .pdf file) please visit "Conference proceedings" link in menu or click HERE

Příspěvky byly recenzovány - articles were reviewed by: doc. JUDr. Galvas Milan, CSc.; prof. JUDr. Gregorová Zdeňka, CSc.; JUDr. Komendová Jana, Ph.D.; Doc. PhDr. Machalová Tatiana, CSc.; prof. JUDr. PhDr. Večeřa Miloš, CSc.; JUDr. Štefko Martin, Ph.D.

---

Ján Čipkár:
Globalizácia, rovnosť a zákaz diskriminácie (Globalization, equality and the prohibition of discrimination)

Dušan Čurila:
Aplikácia antidiskriminačného zákona v zdravotníctve (The application of anti-discrimination law in health care)

Gabriela Halířová:
Nerovné postavení osob samostatně výdělečně činných při volbě výše rodičovského příspěvku, srovnání s rakouskou a německou právní úpravou (Unequal Position (Discrimination) of Self-employed Persons – the Choice of the Amount of Family Benefit, Comparison with Austria and Germany Legal Regulation)

Martin Hapla:
Zákaz diskriminace jako součást práva na rovný přístup k veřejným funkcím (The Prohibition of Discrimination as a Component of the Right to Equal Access to Public Office)

Jan Horecký:
Diskriminace při vstupu do zaměstnání (Discrimination by the commencement of the employment relationship)

Lukáš Horňák:
Rovné zacházení v oblasti odměňování za práci se srovnáním polské právní úpravy (The equal treatment in the area of remuneration for work done compared with the Polish legislation)

Jana Komendová:
Kdo je chráněn před diskriminací v pracovněprávních vztazích? (Who Is Protected against Discrimination in Labour Relations?)

Ilona Kostadinovová:
Zákaz diskriminace z důvodu věku, pohlaví či sexuální orientace v pracovněprávních vztazích a vztazích práva sociálního zabezpečení (The prohibition of age, gender or sexual orientation discrimination in labour law and social insurance law relations)

Viktor Križan:
Výhrada svedomia a možnosti jej uplatnenia v pracovnom práve (Objection conscience and possibilities of its application in labour law)

Zuzana Magurová:
Rodová rovnosť v slovenskej antidiskriminačnej legislatíve (Gender equality in Slovak anti-discrimination legislation)

Aibeniz Mamedova:
The Institute of Social partnership is one of the tools of the contractual regulation of labor relations

Petra Melotíková:
Právní vzdělávání v oblasti diskriminace - stručné srovnání podmínek v USA a ČR (Legal Education and the Discrimination - Short Comparison of the USA and the Czech republic)

Josef Montag:
Analýza genderových rozdílů ve mzdách s využitím sexuální orientace (An Analysis of Gender Gap Using Sexual Orientation)

Lucie Obrovská:
Působení veřejného ochránce práv jako „equality body“ v otázkách rovného zacházení: tři roky poté (The Public Defender of Rights activities as „equality body“ in the area of equal treatment: three years after)

Harald Scheu:
Zákaz discriminace a ochrana menšin (The prohibition of discrimination and the protection of minorities)

Martin Sobotka:
Diskriminace před vznikem pracovního poměru - případová studie (Case study - Discrimination In Recruitment)

Jaroslav Stránský:
Diskriminace a nerovné zacházení v oblasti péče o zaměstnance (Discrimination and Unequal Treatement Regarding Care of Employees)

Jiří Šamánek:
Přiměřené opatření pro osoby se zdravotním postižením (Reasonable accomodation for persons with disabilities)

Martin Šmíd:
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a zásada rovného zacházení (Contracts for work performed outside employment and the principle of equal treatment)

Martin Turčan:
Niekoľko myšlienok o rozdielnom zaobchádzaní (Several thoughts on different treatment)

Hana Zemanová Šimonová:
Soudní prostředky ochrany před diskriminací v pracovněprávních vztazích (The Judicial Means of Protection against Discrimination in Employment Relations)

------------------

Antidiskriminační zákon tři roky poté
(katedra právní teorie, katedra pracovního práva)
Anti-discrimination Act Three Years After
(Department of Legal Theory)
20 let po rozpadu čs. federace - co nás spojuje a rozděluje
(katedra ústavního práva a politologie)
20 years after dissolution of Czechoslovakia - uniting and dividing aspects
(Department of Constitutional Law and Political Science)
Revoluce a právo
(Katedra dějin státu a práva)
Revolution and Law
(Department of the History of the State and Law)
Aktuální (legislativní i aplikační) otázky správního trestání
(Katedra správní vědy a správního práva)
Current (Legislative and Application) Questions of Administrative punishment
(Department of Administrative Studies and Administrative Law and Department of Labour Law and Social Security Law)
Komplexní reforma soukromého práva
(Katedra občanského práva)
Comprehensive Reform of Private Law
(Department of Civil Law)
Biologické a sociální rodičovství versus rodičovství právní
(Katedra občanského práva)
Biological and Social Parentage versus Legal Parentage
(Department of Civil Law)
Trestněprávní a procesní alternativy v trestním právu individuálním a kolektivním
(Katedra trestního práva)
Criminal and Procedural Alternatives in Individual and Collective Criminal Law
(Department of Criminal Law)
Právo Evropské unie po Lisabonu. Evropská unie a mezinárodní právo
(Katedra mezinárodního a evropského práva)
European Union Law after Lisbon. European Union and International Law
(Department of International and European Law)
Bermudský trojúhelník obchodního práva II
(Katedra obchodního práva)
"Bermuda Triangle" of the Commercial Law II
(Department of Commercial Law)
Veřejná finanční činnost - právní a ekonomické aspekty
(Katedra finančního práva a národního hospodářství)
Public financial activity - legal and economic aspects
(Department of Financial Law and Economics)
Pozemek v právních vztazích
(Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva)
Land in Legal Relationships
(Department of Environmental Law and Land Law)